Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto by mělo být zájmem jak zaměstnavatelů, tak i zdravotních pojišťoven, aby byly možnosti výskytu případných chyb a nedostatků minimalizovány. Pokud zaměstnavatel řádně plní svoje povinnosti, pak se platbami pojistného získává podstatná část zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění, a současně nevzniká důvod k uplatňování sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny, a to ať už ve formě zjištění dlužného pojistného, vyměření penále či uložení pokuty.

Rozhodné období – kalendářní měsíc

Rozhodné období určuje časový úsek, za který se pojistné platí. U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a následujících zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (16 200 Kč), musí zaměstnavatel při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc odvést v roce 2022 pojistné za takový měsíc nejméně ve výši 2 187 Kč. Naopak, je-li zaměstnanec vyjmenován mezi osobami, pro které minimální vyměřovací základ neplatí (§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.), odvádí zaměstnavatel pojistné ze skutečné výše příjmu bez povinnosti dopočtu a doplatku do zákonného minima.

Zaměstnavatel jako plátce pojistného

Zaměstnavatelé jsou plátci pojistného na zdravotní pojištění za své zaměstnance, kdy odvádějí jak jednu třetinu z celkové částky pojistného, sraženou zaměstnanci, tak dvě třetiny, které platí za sebe jako

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Skutečnosti související se změnou zdravotní pojišťovny
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a platba chybně provedená zaměstnavatelem
Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce
Sčítání příjmů a minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění
Když ve zdravotním pojištění vznikne dluh
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech

Související otázky a odpovědi

Konkurenční doložka
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP