Harmonogram směn z pohledu BOZP

Vydáno: 21 minut čtení

Právní úprava pracovní doby je v nyní platném zákoníku práce č. 262/2006 Sb. obsažena v části čtvrté, tj. v 78 až 100 ZP . Je třeba podotknout, že tato právní úprava bezprostředně navazuje na právní úpravu obsaženou ještě ve starém zákoníku práce č. 65/1965 Sb. , která prošla v roce 2000 podstatnou změnou v souvislosti s harmonizací našeho práva s právem zemí Evropských společenství, neboť tzv. první euronovela v roce 2000 transponovala do našeho pracovního práva směrnici ES č. 93/104 /ES, o určitých aspektech stanovení pracovní doby, která je dá se říci základním předpisem evropského práva o pracovní době a dále i Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 1, která upravuje omezení pracovní doby v průmyslu. Směrnice ES č. 93/104 /ES byla v průběhu let několikrát novelizována a posléze byla v roce 2003 vydána jako směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „směrnice o pracovní době“), která je také základem naší současné právní úpravy.

Harmonogram směn z pohledu BOZP
JUDr.
Eva
Dandová
Úvodem je však třeba zdůraznit, že obě citované evropské směrnice o pracovní době se hned v preambuli odvolávají na směrnici Rady č. 83/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění směrnice Rady č. 91/383/EEC (tzv. rámcovou směrnici o BOZP), neboť evropské právo vidí ve zkracování pracovní doby a prodlužování délky odpočinku zaměstnance včetně prodlužování délky dovolené základní preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která výrazným způsobem ovlivňují prevenci rizik jako takovou a předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání. Z tohoto úhlu pohledu je významná právě noční práce a práce přesčas, neboť obě v sobě nesou značný prvek rizikovosti z hlediska zdraví zaměstnanců.
Abychom si udělali obrázek toho, jak evropské právo upřednostňuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci před stanovením pracovní doby, resp. harmonogramu směn, uveďme si několik zásad vyplývajících ze směrnice o pracovní době:
všichni pracovníci musí mít dostatečnou dobu odpočinku,
výzkum prokázal, že lidský organismus je v noci citlivější na rušivé vnější vlivy a také na určité ztížené způsoby organizace práce a že dlouhá doba noční práce může škodit zdraví pracovníků a může ohrozit bezpečnost na pracovišti,
je nutné omezit délku noční práce, včetně přesčasové práce,
je důležité, aby noční pracovníci měli před svým zařazením na noční práci nárok na bezplatné posouzení svého zdravotního stavu a následné pravidelné lékařské prohlídky a aby mohli být, kdykoli je to možné, převedeni na práci ve dne, která je pro ně vhodná, pokud trpí zdravotními potížemi,
situace nočních pracovníků a pracovníků na směny vyžaduje, aby úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla přizpůsobena povaze jejich práce,
zvláštní pracovní podmínky mohou mít škodlivé účinky na bezpečnost a zdraví pracovníků,
organizace práce podle určitého rozvrhu musí přihlížet k obecné zásadě, že práce musí být přizpůsobena člověku.
Z těch všech důvodů země Evropských společenství považují za jediné řešení, jak snížit rizikovost práce a pracovních úrazů v prodlužování délky odpočinku zaměstnanců všemi možnými způsoby – nejen zkracováním stanovené týdenní pracovní doby, ale hlavně omezováním práce přesčas a práce v noci.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Právní regulace odpočinku po práci
BOZP mladistvých zaměstnanců
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
BOZP, homeworking a home office
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Homeworking, trend dnešní doby?
Letní brigády z pohledu BOZP
Ochrana zdraví zaměstnance - zákaz výpovědi z pracovního poměru
Kontrola dodržování léčebného režimu

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Zákoník práce
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Pracovní úraz
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
262/2006 Sb., zákoník práce