Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích

Vydáno: 32 minut čtení

Stavebnictví je odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů, zvláště pak úrazů závažných, tj. vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů, a smrtelných. K nejvyššímu počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů každoročně dochází při pracích ve výškách, kde je zdrojem úrazu pád z výšky, nebo do hloubky, dále pak propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. Smrtelné pracovní úrazy při pádu z výšky se již několik let pohybují kolem 65 % všech smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví.

Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
Zaměstnavatel má zákonnou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Mezi tato rizika patří i riziko pádu z výšky nebo do hloubky, riziko propadnutí střešní krytinou, riziko sklouznutí ze střešního pláště a riziko zavalení zeminou ve výkopu. Ze statistických údajů Státního úřadu inspekce práce je patrné, že se jedná o rizika, která každoročně způsobují smrt nebo trvalou invaliditu mnoha zaměstnanců pracujících na staveništích.
Z tohoto důvodu je důležitá stálá osvěta v této oblasti, a to jak zaměstnavatelů, tak samotných zaměstnanců. A jakou formu osvěty nejlépe zvolit? Proč se nepoučit z poznatků kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce, získaných v rámci každoročních kontrol v odvětví stavebnictví? Zjištění z kontrol mohou zaměstnavatelé využít jako preventivní nástroj v boji proti negativním důsledkům pádů a zavalení zeminou na staveništích. [1]
1. Bezpečnost práce a rizika ve stavebnictví
Ve stavebnictví se každý rok stane téměř tři tisíce pracovních úrazů, z toho je šestnáct až třicet smrtelných. K nejrizikovějším patří práce ve výškách, kde se stane 65 % fatálních nehod.
V roce 2019 vedly pracovní úrazy ve stavebnictví k neschopnosti celkem 185 tisíc dní.
Na dalším místě se stále vyskytuje zvýšená úrazovost při zemních pracích (práce v nezajištěných výkopech). [2]
Ze statistických údajů Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že
nejčastější příčinou vzniku pracovního úrazu je pád z výšky, a to zejména způsobený propadnutím, nebo sklouznutím ze střešní plochy
. Na tyto práce se zvýšenou mírou rizik jsou hlavními zhotoviteli a zhotoviteli stavebních prací
smluvně najímáni OSVČ, nebo drobné podnikající právnické subjekty
, které svoji vlastní bezpečnost často velmi zanedbávají a svojí činností na staveništích ohrožují i ostatní zhotovitele.
Dalším rizikovým faktorem je také to, že se každým rokem na stavbách pohybuje stále méně zkušených pracovníků, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku úrazu. Nejde jen o zkušenosti v oblasti BOZP, ale i o stavební odbornost.
Největším problémem jsou nekvalifikovaní zaměstnanci (dělníci), většinou cizinci.
Problém není jen v kvalifikovanosti a kvalitě těchto zaměstnanců, ale i v samotném jejich přístupu k BOZP. Tyto fyzické osoby obecně
nemají většinou pud sebezáchovy
a vzhledem k tomu, že nejsou vychováni a naučeni vykonávat práci i s přihlédnutím k požadavkům na BOZP, připadá jim výkon jakékoliv práce přirozený a nespatřují v něm žádné nebezpečí.
Důležité: Postoje zaměstnanců/cizinců k BOZP a kulturní postoje zaměstnanců/cizinců mohou negativně ovlivňovat zavedený systém BOZP.
Rovněž problematické je působení PFO (právnická osoba a podnikající fyzická osoba) na staveništích, které
mají často omezené zdroje
, možnosti i informace a
celkovou BOZP nechtějí vůbec řešit
.
PFO, které vykonávají nebezpečné práce, jako jsou práce ve výškách při montáži a demontáži dočasných stavebních konstrukcí, práce tesařské, klempířské a pokrývačské, přijímají jakékoliv práce bez ohledu na rizika, kterým jsou vystaveny. Nebezpečí vnímají jako zbytečně zdržující faktor.
[1]
Poznatky z kontrol příčin a okolností pracovních úrazů v roce 2021
Inspektoři Státního úřadu inspekce práce prováděli i v roce 2021 kontroly příčin a okolností smrtelných, závažných a případně i ostatních pracovních úrazů. Celkem bylo roce 2021 provedeno 572 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů (PÚ). Z uvedeného počtu mělo největší zastoupení v kategorii kontrol příčin a okolností závažných PÚ (512), dále pak smrtelných PÚ (43) a nakonec i ostatních PÚ (17). Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 908 porušení.
Mezi nejčastější porušení patřila:
chybně nebo nedostatečně vyhodnocená rizika
pro pracovní činnosti (nevyhledání a nevyhodnocení rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
neseznámení zaměstnanců s příslušnými riziky
ohrožujícími život a zdraví na pracovišti a
chybějící či neúplné školení zaměstnanců
o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP včetně návodů výrobců pro obsluhu daných zařízení,
nevhodné stavy používaných technický

Související dokumenty

Související články

Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
První rok v práci může být fatální
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích