Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů

Vydáno: 13 minut čtení

Elektromagnetická kompatibilita je definována jako schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost nejen v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů, ať přírodních nebo umělých, ale současně svou vlastní elektromagnetickou činností nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. nevyzařovat signály, jež by byly rušivé pro jiná zařízení. Název „elektromagnetická kompatibilita“ (z anglického „Electromagnetic Compatibility“, z něhož pochází i mezinárodně užívaná zkratka EMC). EMC tedy vyjadřuje schopnost současné správné funkce, tj. koexistence zařízení nebo systémů nacházejících se ve společném elektromagnetickém prostředí bez závažného ovlivňování jejich normálních funkcí.

Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů

Používání a rychlý rozvoj moderních elektronických a biomedicínských technik ve zdravotnické praxi již dosáhl stavu, kdy se místo jednoho zdravotnického elektrického přístroje pro diagnostiku, terapii nebo monitorování stavů pacientů používají spíše složité a rozsáhlé systémy elektrických přístrojů. Stále více těchto systémů obsahuje přístroje určené původně pro použití v rozličných specifických aplikačních oborech (nikoli nezbytně zdravotnických), které jsou vzájemně, přímo nebo nepřímo propojené. Elektrické zdravotnické přístroje (Medical equiepment = ME) mohou být umístěny bud' v místnostech pro poskytování lékařské péče, určených pro diagnostiku, léčbu nebo monitorování stavů pacientů, nebo v místnostech pro poskytování lékařské péče neurčených, kde se žádné zdravotnické úkony neprovádějí. Instalaci zdravotnických elektrických přístrojů a systému výrazně ovlivňuji specifika pacienta a pacientského prostředí, které představuje:

  • neschopnost zjistit přítomnost určitých nebezpečí (ionizující a neionizující záření);
  • absence normálních reakcí (nemoc, bezvědomí, narkóza, nepohyblivost);
  • absence ochrany před proudy, normálně poskytované pokožkou, je-li napuštěna nebo ošetřena pro dosažení nízkého kožního odporu;
  • podpora nebo náhrada životních tělesných funkcí (závislost na spolehlivosti ME přístroje nebo ME systému);
  • současné připojení více než jednoho ME přístroje;
  • kombinace energeticky výkonných ME přístrojů a citlivých ME přístrojů s nízkými signály;
  • přímá aplikace elektrických obvodů na lidském těle (dotyk s pokožkou, sondy zavedené do vnitřních orgánů);
  • kombinace mokra a vlhkosti, nebo nebezpečí požáru a výbuchu (vzduch, kyslík, oxid dusný – operační sál

Související dokumenty

Související články

Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Rizika a příležitosti kognitivní automatizace
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Chemická bezpečnost na pracovišti
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání