Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti

Vydáno: 16 minut čtení

Ve světovém měřítku se stále častěji objevují způsoby dětské práce, které se v mezinárodních dokumentech nazývají „nejhorší formy dětské práce“. I v České republice se setkáváme s prací dětí ve věku do 15 let, zejména o prázdninách. Většinou se jedná o „pracovní“ vztah podle občanského zákoníku (např. nepojmenovaná smlouva) na nejrůznější práce, např. při roznášce propagačních letáků, novin, různých tiskovin, práce u čerpacích stanic, občerstvovacích stánků apod.

Pracovněprávní předpisy však neumožňují, aby osoby ve věku do 15 let uzavřely pracovněprávní vztah. Jde tedy o „práci“ podle občanskoprávní smlouvy, kterou není mladý člověk chráněn (např. pro případ náhrady škody v důsledku pracovního úrazu) a nevznikají mu pracovněprávní nároky (např. pracovní volno při překážce v práci). Fakticky se jedná o obcházení zákona, neboť většina uvedených aktivit dětí ve věku do 15 let má charakter závislé činnosti, a nemůže být proto vykonávána ve smlouvě podle občanského zákoníku. V této souvislosti vystupují do popředí zejména otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při dětské činnosti.

Pracovněprávní způsobilost

Pracovněprávní vztah může vzniknout jedině dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku a dokončila povinnou školní docházku. Zaměstnavatel by při zajišťování uvedených činností měl správně postupovat tak, že sjedná pracovněprávní vztah s osobou starší 15 let, která má způsobilost právně jednat podle zákoníku práce nebo si k tomu sjedná smlouvu s právnickou osobou, která má realizaci těchto úkonů v předmětu činnosti.

To je jedna stránka (z legislativního pohledu negativní) pracovního zapojení dětí. Ve světovém měřítku se však stále častěji objevují jiné způsoby dětské práce, které se v mezinárodních dokumentech nazývají „nejhorší formy dětské práce“. Mezi nejdůležitější dokumenty, které můžeme pro tyto účely označit jako „právní akty“, patří Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitém odstranění nejhorších forem dětské práce (dále jen „Úmluva“), která dne 19. června 2002 vstoupila pro Českou republiku v platnost. Tato Úmluva byla přijata na 87. Mezinárodní konferenci práce v roce 1999 a je jí přikládána mimořádná důležitost a význam. Od jejího přijetí byla ratifikována 148 státy, včetně všech zemí EU.

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie je v popředí další mezinárodní dokument, kterým je směrnice Rady ze dne 22

Související dokumenty

Související články

Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Alkohol na pracovišti
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Alkohol na pracovišti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz
Praktická výuka u těhotných studentek
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy