Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem

Vydáno: 26 minut čtení

Evropská komise předložila dne 9. 12. 2021 návrh směrnice č. 2021/0414 (COD) o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Reaguje tím na aktuální trend na trhu práce, kdy podle současných odhadů působí v rámci EU přibližně 28 miliónů osob v prostředí digitálních pracovních platforem. Podle očekávání vzroste tento počet na 43 miliónů v roce 2025. Pozice „platformových pracovníků“ je přitom značně nejistá. Většinou mají postavení osob samostatně výdělečně činných, byť výkon jejich práce pro digitální platformu vykazuje znaky závislé práce. Komise si je vědoma, že stávající pracovněprávní legislativa nepokrývá výkon práce těchto pracovníků, a vypracovala návrh, jehož hlavní cílem je zlepšit pracovní podmínky osob vykonávajících práci prostřednictvím digitálních platforem tím, že jsou stanovena kritéria pro kvalifikaci jejich smluvního vztahu, dále je pak nově podpořena transparentnost, spravedlnost a odpovědnost při tzv. algoritmickém řízení práce prostřednictvím platformy.

Digitalizace pracovního trhu

Pracovní trh podléhá ustavičnému vývoji, přičemž digitální platformy budou nabírat na síle.1) Koncept, v jehož rámci byl zaměstnanec smluvně vázán k jednomu zaměstnavateli po celý profesní život, lze již jen stěží označit za typický a v praxi převažující. Pracovněprávní vztahy, až doposud budované na souběžném uplatňování všech znaků závislé práce,2) mění postupně svoji strukturu. Změna podoby těchto vztahů je do značné míry způsobena požadavky na eliminaci či upozadění některých prvků charakteristických pro výkon nesamostatné práce. Stále častěji tak dochází ke vzniku nových modelů výkonu práce, které nenaplňují striktní podmínky plynoucí z § 2 ZP.

Režimu zákoníku práce jsou tudíž stále častěji podřizovány vztahy, u nichž bylo až donedávna zcela nemyslitelné, aby byly kvalifikovány jako vztahy pracovněprávní. Jedná se např. o vztahy, u nichž je po dohodě se zaměstnavatelem umožněna zastupitelnost zaměstnanců sdílejících pracovní místo, a to po předchozím souhlasu zastupujícího zaměstnance v návaznosti na osobní potřeby sdílejících zaměstnanců (sdílené pracovní místo podle § 317a ZP), vztahy, které nejsou vykonávány na pracovišti zaměstnavatele podle § 317 ZP, v pracovní době rozvrhované zaměstnavatelem (sdílené pracovní místo, výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), na náklady zaměstnavatele (proplácení cestovních náhrad u dohod konaných mimo pracovní poměr), či podle pokynů tvořených lidskou vůlí (v případě tzv. digitálních pracovních platforem).

Vznik či míra uplatnění nestandardních modelů způsobu výkonu práce jsou odvislé jednak od faktorů sociálních (rodinný stav a potřeba jeho sladění s pracovními povinnostmi, migrace pracovní síly, stárnutí populace, zdravotní stav pracovníků), ekonomických (inflace, růst povinných odvodů, náklady na živobytí), tak faktorů technologických. Zatímco výskyt a dopady prvních dvou činitelů jsou většinou postupné a více či méně spolehlivě predikovatelné, technologický pokrok bývá spojen s překotnými změnami, jejichž reálné vlivy na pracovní trhy jsou ohodnotitelné až zpětně, tj. v okamžiku, kdy pracovní prostředí již reálně ovlivňují. Jeden z hlavních technologických faktorů, který v současné době podstatným způsobem usměrňuje výkon práce a její organizaci jak na tuzemské, tak celosvětové úrovni, souvisí s digitální transformací.

Poznámka:

Na trh práce samozřejmě působí i vlivy obtížně předvídatelné spočívající např. ve výskytu epidemie. Nenadálý výskyt koronaviru odhalil v plném světle slabiny pracovněprávního zákonodárství a významným způsobem modifikoval způsob organizace a výkon práce. V pracovních procesech napříč všemi ekonomickými odvětvími došlo k razantním technologickým modifikacím, jejichž využití bylo před výskytem pandemie jen obtížně představitelné (např. výkon práce z domova u pracovníků státní správy).

Digitální transformaci lze označit za jev, v jehož důsledku jsou některé, popř. všechny procesy uvnitř určitého subj

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné

Související články

Pracovní podmínky v nájemních jednotkách obchodních center
Pracovní podmínky mladistvých
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Nová směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a její dopad na český zákoník práce
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě

Související otázky a odpovědi

Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Přechod zaměstnance na rodičovské dovolené na nového zaměstnavatele
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Vzájemný zápočet pohledávek při ukončení pracovního poměru
Čas strávený na cestě u DPP
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Ukončení pracovního poměru se zaměstnankyní, které bylo poskytnuto neplacené volno