Pracovní podmínky v nájemních jednotkách obchodních center

Vydáno: 5 minut čtení

V každém větším městě naší republiky dnes najdeme menší nebo větší obchodní centrum. Někde alespoň jedno, ve větších městech několik. Za posledních asi 25 let se u nás vyrojily jako houby po dešti. Někdy je to přízemní, nejvýše dvoupodlažní objekt, jindy několikapatrová budova nebo i několik budov vzájemně propojených. Vždy to je objekt, jehož vnitřní prostory jsou rozčleněny na řadu menších nebo větších jednotek, které majitel, resp. provozovatel obchodního centra, pronajímá jiným podnikajícím subjektům k provozování nejčastěji obchodní činnosti pro zákazníky.

Všechna obchodní centra Ostravy a v nich každá nájemní jednotka zvlášť byly v průběhu stavebního řízení posuzovány z hlediska kvality vnitřních podmínek jak ve vztahu k zákazníkům, tak i z pohledu pracovních podmínek zaměstnanců. Po letech provozu však mnohé mohlo doznat změn a proto byly ve čtyřech obchodních centrech 3. největšího města v republice provedeny kontroly pro ověření, jaké jsou pracovní podmínky v nájemních jednotkách dnes. Na pracovní podmínky lze pohlížet z mnoha stránek, včetně vlivu vztahů mezi zaměstnanci, není však z praktických důvodů možné posuzovat podmínky komplexně. Cílem kontrol tedy bylo prověřit pouze zajištění pracovišť z hlediska jejich vybavení, vč. sanitárního zázemí zaměstnanců, mikroklimatických podmínek – teploty, relativní vlhkosti, příp. výskytu škodlivin v pracovním prostředí, a to v rozsahu jaký je stanoven v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 361/2007 Sb.).

Na toto zadání bylo provedeno celkem 95 kontrol. Činnost kontrolovaných nájemních jednotek byla zaměřena na prodej oděvů, prádla, galanterie, obuvi, kosmetiky, hodinek a klenotů, elektroniky, knih, hraček, potřeb pro domácnost, potřeb pro domácí zvířata apod., ale také na poskytování pojišťovacích a bankovních služeb. Kontroly probíhaly v průběhu prvního pololetí roku 2017. Zjištěné závady byly jednak takové, které vznikly přímo užíváním jednotky jejím provozovatelem, jednak takové, jejichž řešení je spojeno s provozem celého obchodního centra.

Z těch, které přímo souvisí s vlastním provozem nájemní jednotky, bylo nejčastější závadou neumožnění krátkodobého odpočinku vsedě zaměstnancům, kteří pracují trvale ve stoje – ve 26 případech (obr. 2, na obr. 1 je vhodný příklad židle umístěné za obslužným pultem prodejny).

Obrázek 1 - umožnění krátkodobého odpočinku vsedě zaměstnancům, kteří pracují trvale ve stoje

obr. 1

Obrázek 2

obr. 2

Obrázek 3 - zanesení vzduchotechnických vyústek

obr. 3

V 9 případech byly shledány závady v úklidu a údržbě zázemí prodejny, příp. i zanesení vzduchotechnických vyústek (obr. 3), v 9 případech bylo zázemí pro zaměstnance (někdy i WC) využito jako sklad (obr. 4, 5).

Ve 2 prodejnách byly zjištěny závady týkající se osvětlení prodejny (nevhodně nastavené světelné zdroje způsobující oslňování apod.).

Neumožnění krátkodobého odpočinku při trvalé práci ve stoje, který je podle § 49 odst. 4 NV č. 361/2007 Sb. požadován v případě, že se nejedná o trvalé sledování chodu zařízení a umožňuje to technologie a prostorové podmínky, mívá za následek cévní potíže dolních končetin, projevující se např. otoky, bolestmi nohou a pod. Nepořádek a v některých případech až chaos v zázemí prodejen sebou nese nejen nebezpečný pohyb v tomto prostoru (obr. 5), ale i znesnadnění provětrávání (obr. 3, 4).

Obrázek 4 - zanesení vzduchotechnických vyústek

obr. 4

Obrázek 5 - zázemí zaměstnance využito jako sklad

obr. 5

Všechny tyto drobné závady byly vesměs v krátkém termínu odstraněny.

Problémem, který je závislý na celkových podmínkách obchodního centra, jsou teplotně-vlhkostní podmínky v průběhu roku. V obchodních centrech je zajišťováno řízené větrání a regulace mikroklimatu prostřednictvím centrálního vzduchotechnického rozvodu. Pro zjištění stavu mikroklimatických podmínek byla v nájemních jednotkách prováděna kontrolní orientační měření pomocí přenosného přístroje H560 DewPoint Pro (Obr. 6, 7). Těmito orientačními měřeními bylo zjištěno, že přestože teplota je v průběhu celého roku udržována v odpovídajícím rozmezí, nedaří se zajistit zejména v zimních měsících odpovídající relativní vlhkost přiváděného vzduchu. Vzduch v zimních měsících bývá sušší, což vede k problémům s vysušováním sliznic, pocitu škrábání v krku, pálení očí apod. Z důvodů těchto problémů zákazníků, ale i zaměstnanců, byl KHS doručeno i několik podnětů. Při 25 kontrolách v období ledna až března byla zjištěna relativní vlhkost nižší, než požaduje uvedené NV č. 361/2007 Sb. (tj. Rh < 30 %), z toho v 5 případech v lednu až únoru byly zjištěny hodnoty relativní vlhkosti výrazně nižší (Rh <= 20 %).

Obrázek 6 - zjištění vlhkosti klimatu

obr. 6

Obrázek 7 - zjištění vlhkosti klimatu

obr. 7

Závěr

V případě nedostatků v úklidu zázemí prodejen a zajištění např. židliček pro možnost krátkodobého odpočinku při trvalé práci ve stoje, příp. dalších drobných závad, byl problém výhradně na straně provozovatelů nájemních jednotek a vždy byl v krátké době odstraněn. V případě problematiky mikroklimatických tj. teplotně-vlhkostních podmínek, je možné řešení spoluprací nájemníka a nájemce, tzn. provozovatele celého obchodního centra.

V návaznosti na tyto problémy zejména v zimním období bylo s managementy obchodních center, kde byly závady zjištěny, jednáno o opatřeních ke zlepšení zjištěného stavu. Z jednání vyplynulo, že rekonstrukce celé vzduchotechnické soustavy není v současné době realizovatelná.

Proto byla přijata opatření spočívající v kontinuálním monitorování stacionárními měřiči teploty a relativní vlhkosti umístěnými v prostoru pasáží, příp. i přenosným kalibrovaným měřícím přístrojem. Byly zakoupeny mobilní ultrazvukové zvlhčovače vzduchu pro event. zapůjčení v případě poklesu relativní vlhkosti pod přípustnou hodnotu.

Účinnost přijatých opatření bude ověřena při namátkových kontrolách, které KHS provede v zimních měsících.

Související dokumenty

Související články

Problém suchého vzduchu v zimních podmínkách
Hodnocení sluchu a řeči při komunikaci v podmínkách pracovního prostředí
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci