Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?

Vydáno: 23 minut čtení

Bude muset být u zaměstnance, se kterým byla dohodnuta kratší pracovní doba podle § 80 zákoníku práce , považována za hodinu práce přesčas již první hodina vykonaná navíc nad rámec sjednaného kratšího úvazku? Nebo to stávající právní úprava takzvaně ustojí a bude stále legitimní za práci přesčas u kratších úvazků považovat až práci vykonanou nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, tedy nad rámec tzv. plného úvazku?

Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
JUDr.
Jan
Vácha
Ph.D.
V případě Lufthansa
1), s jehož řešením si dal Soudní dvůr Evropské unie dosti na čas, dost možná došlo doslova k revoluci v problematice posuzování práce přesčas u kratších úvazků. Soudní dvůr totiž posuzoval, zda
je souladný s požadavky evropského práva případ, kdy vnitrostátní právní úprava připouští, aby byla dodatečná odměna pro zaměstnance na částečný i na plný úvazek jednotně vázána na překročení téhož počtu odpracovaných hodin
, a umožňuje tak, aby se brala v potaz celková odměna, a nikoli složka mzdy tvořená dodatečnou odměnou. Také se musel ještě v dané souvislosti vypořádat s dílčí otázkou, zda by na správné posouzení této problematiky měla mít
vliv skutečnost, že účelem dodatečné odměny je dle úmyslu zákonodárce nebo dle vůle smluvních stran kolektivní smlouvy kompenzovat specifické pracovní zatížení.
Soudní dvůr byl toho názoru, že vnitrostátní právní úprava, která
podmiňuje vyplacení dodatečné odměny jednotně u zaměstnanců na částečný úvazek a u srovnatelných zaměstnanců na plný úvazek překročením stejného počtu odpracovaných hodin v rámci dané činnosti,
jako je letová služba pilota, představuje
„méně příznivé“ zacházení se zaměstnanci na částečný úvazek,
a je tedy
rozporná s požadavky evropského práva.
Také doplnil, že tento obecný závěr by nemohla zvrátit ani skutečnost, že je
účelem vyplacení dodatečné odměny po překročení stejného počtu odpracovaných hodin jednotně u všech zaměstnanců, nehledě na rozsah jejich úvazku,
kompenzace
zvláštního pracovního zatížení spojeného s touto činností.
Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že tzv. odzvonilo dikci § 78 odst. 1 písm. i) věta druhá, kde se stanoví, že
[u]
zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu
.“ Nicméně první pohledy bývají často ošidné.
O skutkové podstatě sporu
Zaměstnanec byl zaměstnán u společnosti Lufthansa jako pilot a první důstojník. Pracoval na
částečný úvazek v rozsahu 90 % pracovní doby
pilota pracujícího na plný úvazek. Jeho základní mzda byla snížena o 10

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související články

Poznámka k práci přesčas ve zdravotnictví
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Právo na dovolenou i za dobu sporu o neplatnost výpovědi: rozsudek Nejvyššího soudu (opět) v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Přímý a nepřímý účinek směrnic EU v pracovněprávních vztazích
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Homeoffice po novele zákoníku práce
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce

Související otázky a odpovědi

Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Nařízení práce přesčas
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění