Pracovní podmínky mladistvých

Vydáno: 18 minut čtení

V článku 29 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky. Jde o velice důležité sociální právo mladých lidí, jehož realizace jim umožňuje, aby se zapojili do učebního nebo pracovního procesu, aniž by to bylo na újmu jejich zdraví a rozvoji. V souladu s ustanovením článku 29 odst. 2 Listiny základních práv a svobod mají mladiství právo na ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.

Je to i logické, že právní ochrana mladistvých musí být stejná jak v případě, kdy mladiství se připravují na povolání (tedy jsou studenty střední odborné školy, středního odborného učiliště, nebo konzervatoře) nebo kdy již vstupují do skutečného pracovního poměru, lhostejno jestli na dobu neurčitou (tedy do pracovního poměru „natrvalo“) nebo jen do pracovního poměru na dobu určitou o prázdninách nebo jestli uzavírají některý mimo pracovněprávní vztah – dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

V teorii i praxi se často používá pojmů „mládež“, „mladistvý“, „nezletilý“. Pojem „mládež“ je dosti široký, je možno říci, že zahrnuje všechny mladé lidi. Pojem „mladistvý“ je definován v ustanovení § 350 odst. 2 ZP – podle něj jsou „mladiství zaměstnanci“ zaměstnanci mladší než 18 let. Věková hranice, do níž je mladistvým poskytována zvýšená ochrana v pracovněprávních vztazích a nakonec i podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je tedy stanovena pevně, nelze totiž zkoumat psychickou a fyzickou vyspělost každého mladistvého zvlášť.

Pokud se týká dolní věkové hranice mladistvých tak ta se odvozuje od horní věkové hranice „dětí“. Podle § 34 občanského zákoníku platí, že závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem.

To je výraz zákazu dětské práce v našem právu obecně, kterým vlastně Česká republika naplnila požadavky článku 4 směrnice č. 94/33/ES ze dne 24. června 1994 o ochraně mladistvých při práci, který požaduje, aby členské státy přijaly patření k zákazu dětské práce. Jinak podle § 35 občanského zákoníku platí, že nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Přestávky v práci
Homeworking a BOZP
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Letní brigády z pohledu BOZP
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
BOZP mladistvých zaměstnanců
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Několik poznámek k valorizaci rent
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
OSVČ a bezpečnost práce
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
262/2006 Sb., zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
1/1993 Sb. Ústava České republiky
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)