Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci

Plné znění otázky

Zaměstnavatel poskytuje na základě vnitřní směrnice svým zaměstnancům nepeněžní plnění v podobě poskytnutí reakce či zájezdů dle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. Nárok zaměstnanců je do úhrnné výše 20 000 Kč za kalendářní rok. V roce 2020 bohužel z objektivních důvodů (covid-19) někteří zaměstnanci nestihli využít tyto zaměstnanecké benefity. Zaměstnavatel se tedy rozhodl objednat u cestovní kanceláře vouchery na nákup rekreace v roce 2021. Připadají v úvahu dva způsoby, jak zaměstnanci tyto vouchery využijí:

1) Zaměstnanec v roce 2021 využije voucher na pořízení rekreace v hodnotě 20 000 Kč. Následně zaměstnavatel poskytne zaměstnanci další rekreaci v hodnotě 20 000 Kč. Zaměstnanec tedy v roce 2021 využije dvě rekreace v úhrnné hodnotě 40 000 Kč, přičemž jedna z nich je hrazena voucherem z roku 2020.

2) Zaměstnanec si v roce 2021 vybere u cestovní kanceláře 1 rekreaci v hodnotě 40 000 Kč. Cestovní kancelář vystaví zaměstnavateli fakturu v částce 40.000 Kč, na faktuře je odečtena hodnota voucheru a doplatek 20 000 Kč, který zaměstnavatel uhradí. Jaké budou v obou těchto variantách dopady na straně zaměstnanců a zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a případně odvodů na sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Daňové aktuality
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Za stejnou práci stejná odměna

Související otázky a odpovědi

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
SVJ a odměna členům výboru
Odměna k životnímu jubileu
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Dárky pro zaměstnance
Služební vozidlo k soukromému užití
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Příležitostné zaměstnání

Související předpisy

§ 24.2.j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 25.1.h) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.9.d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů