Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?

Vydáno: 20 minut čtení

V porovnání s ostatními členskými zeměmi EU není Česká republika, co se rovného přístupu k odměňování na základě pohlaví týče, žádným premiantem. Ba naopak, statistiky dokládají, že odměňování v prostředí českého trhu práce je stále založeno na významné genderové předpojatosti vyvěrající z tradičního nazírání na muže jako hlavní živitele rodiny a na ženy jako pečovatelky, kterým jejich mateřství mnohdy brání či podstatně ztěžuje plnohodnotné zapojení do pracovního života včetně souvisejícího kariérního růstu.

Článek vznikl jako vědecký výstup v rámci projektu GAČR s názvem Gig ekonomika a její normativní rozměr v oblasti pracovněprávních vztahů, č. projektu 21-30833S.

Byť se postoj zaměstnavatelů v této věci za poslední roky významně pozitivně posunul a procentuální hodnota tzv. gender pay gap klesla z 20,1 % v roce 2018 na 15 % v roce 2021,1) realita je pro zaměstnankyně stále neúprosná. V průměru pobírají v ČR ženy o 6 500 Kč nižší odměnu než muži.2)

Poznámka:

„Gender pay gap je ukazatel, který stanovuje hodnotu rozdílů v odměňování žen a mužů. Nemá jednotný způsob měření. Existuje celá řada způsobů (průměr/medián, poměr/rozdíl) a jednotek měření GPG (např. hodinová, měsíční mzda). Rozdíly existují také v definování vzorku (např. všichni ekonomicky aktivní obyvatelé ČR, pouze zaměstnaní na plný úvazek, lidé ve věku 25–55 let atd.). To vše ovlivňuje zjištěné výsledky a z tohoto důvodu se můžeme setkávat s různými hodnotami tohoto ukazatele. Zatímco využitá data z Eurostatu pracují s průměrnými mzdami mužů a žen, data z Českého statistického úřadu naopak pracují s mediány mezd mužů a žen.“3)

Rozdílné hladiny v úrovních odměňování mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci nelze brát na lehkou váhu. Nespravedlivé přístupy k výši mezd či platů vystavují pracující ženy zvýšenému riziku chudoby, a to zvláště v době, kdy se stále vypořádávají s dopady pandemie. Především pak pečující matky či matky samoživitelky mají postavení na trhu práce značně zranitelné a v kontextu nižších výdělků včetně pravděpodobnějšího výskytu částečných úvazků dosahují dlouhodobě nižších důchodů v porovnání s muži.4)

Evropská komise si je přetrvávající disparitou v odměňování dle pohlaví vědoma a v březnu 2021 vypracovala návrh směrnice, jehož cílem je posílení uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím zavedení nových

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Za stejnou práci stejná odměna
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Odměna z dohody o provedení práce
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Za stejnou práci stejná odměna
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Odměňování zaměstnanců
Obliba home-office v Evropě roste
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související judikáty

Dovolání - přípustnost; mzda; odměna; zaměstnavatel; zaměstnanec; diskriminace; interpretace

Související otázky a odpovědi

Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Odměna v době mateřské dovolené
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příležitostné zaměstnání
Odměna jednatele
Diskriminace v odměňování
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele
Předčasný důchod bez výplaty
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Odměna k životnímu jubileu
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ