Za stejnou práci stejná odměna

Vydáno: 20 minut čtení

Zaměstnavatel se mnohdy ocitá ve složité situaci, když na jedné straně je povinen zachovat zásadu rovného zacházení v odměňování zaměstnanců, ale na druhé straně se snaží nastavit odměňování zaměstnanců podle různých hledisek tak, aby odlišil rozdílné výkony zaměstnanců a aby zaměstnance motivoval.

Zásada rovného odměňování zaměstnanců

Dle ust. § 110 odst. 1 zákoníku práce za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Zásadu rovnosti v odměňování nelze uplatnit mezi zaměstnanci různých zaměstnavatelů, ale pouze mezi zaměstnanci jednoho zaměstnavatele. Povinnost zajistit stejnou odměnu za stejnou práci a za práci stejné hodnoty je uložena jednotlivým zaměstnavatelům. Princip poskytování stejné odměny za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty je pojmově spjat se zákazem jakékoliv diskriminace v oblasti odměňování zaměstnanců. Dle ust. § 16 odst. 1 zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty.

Základem pro zajištění stejné odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty je stanovení a vzájemné porovnání hodnoty prací. V ust. § 110 odst. 2 až 5 zákoníku práce jsou nastavena kritéria, podle kterých lze stanovit, zda se jedná o stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty. Při posuzování, zda se jedná o stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty, je nutné zvážit, zda se jedná o práci

  1. stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti,
  2. vykonávanou ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách,
  3. vykonávanou při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Kritéria složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle její náročnosti na vzdělání, nároků práce na praktické znalosti a dovednosti, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti. Dále se hodnotí podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.

Vzdělání

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se hodnotí podle požadavků na vzdělání pro konkrétní práci, a to nejen z hlediska stupně vzdělání (středoškolské, výuční, vysokoškolské apod.), ale

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Odměňování zaměstnanců
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Obliba home-office v Evropě roste
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Odměna v době mateřské dovolené
Odměňování zaměstnanců
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody – stravování
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dárky pro zaměstnance
Příležitostné zaměstnání
Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele
Předčasný důchod bez výplaty
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy