Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu

Vydáno: 8 minut čtení

Vláda ČR přijala dne 16. října 2020 usnesení č. 1049, kterým se řeší mj. možnost ve stanovených případech nahradit provedení pracovnělékařské prohlídky čestným prohlášením dané fyzické osoby. Snahou tohoto příspěvku je jednak popsat jednotlivé možnosti použití čestného prohlášení, jednak upozornit na to, v kterých případech naopak pracovnělékařská prohlídka provedena být musí.

Vstupní lékařská prohlídka - právní úprava obsažená v zákoně č. 373/2011 Sb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 59 odst. 1 písm. b) ukládá zaměstnavateli zajistit vstupní lékařskou prohlídku, a to vždy před vznikem pracovního poměru a dále před vznikem právního vztahu založeného některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) prací rizikovou nebo součástí této práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem nebo jinými právními předpisy.

Související dokumenty

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
BOZP, homeworking a home office
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
262/2006 Sb. zákoník práce
284/2016 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
266/1994 Sb. o dráhách
444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

DPP - vstupní prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Pracovnělékařské služby
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Dohoda o pracovní činnosti
Výstupní prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek