Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu

Vydáno: 8 minut čtení

Vláda ČR přijala dne 16. října 2020 usnesení č. 1049, kterým se řeší mj. možnost ve stanovených případech nahradit provedení pracovnělékařské prohlídky čestným prohlášením dané fyzické osoby. Snahou tohoto příspěvku je jednak popsat jednotlivé možnosti použití čestného prohlášení, jednak upozornit na to, v kterých případech naopak pracovnělékařská prohlídka provedena být musí.

Vstupní lékařská prohlídka - právní úprava obsažená v zákoně č. 373/2011 Sb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 59 odst. 1 písm. b) ukládá zaměstnavateli zajistit vstupní lékařskou prohlídku, a to vždy před vznikem pracovního poměru a dále před vznikem právního vztahu založeného některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) prací rizikovou nebo součástí této práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem nebo jinými právními předpisy.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
BOZP, homeworking a home office
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
DPP - vstupní prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Očkování zaměstnance
Zaměstnávání žáka
Pracovnělékařské služby
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Smluvní lékař - lékařské prohlídky

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
262/2006 Sb., zákoník práce
284/2016 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
266/1994 Sb. o dráhách
444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách