101/1995 Sb. , kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Schválený:
101/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 27. května 1995,
kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
Změna: 455/2000 Sb.
Změna: 194/2005 Sb.
Změna: 305/2007 Sb.
Změna: 16/2012 Sb.
Změna: 33/2013 Sb.
Změna: 129/2017 Sb.
Změna: 149/2019 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 66 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.:
nadpis vypuštěn
 
§ 1
(1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na
a) žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucí řídící drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální19),
b) žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fyzické osoby řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce a
c) fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o výkon těchto činností.
(2) Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob podle odstavce 1 písm. c) provádějících činnosti, kterých je třeba k odvrácení živelní události, nehody nebo mimořádné provozní situace nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy, jde-li o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů. Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé.
 
§ 2
Osoby podle § 1 odst. 1 písm. c) se pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti zařazují do těchto skupin:
a) osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají,
b) osoby, které při své pracovní činnosti
1. vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy,
2. provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
(1) Preventivní prohlídky jsou
a) vstupní prohlídky, při nichž se posuzuje zdravotní způsobilost
1. žadatelů o licenci strojvedoucího nebo o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla; u žadatelů o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla se prohlídka vykoná před započetím výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce,
2. uchazečů o provádění činností při provozování dráhy a drážní dopravy,
b) pravidelné prohlídky, při nichž se opakovaně posuzuje zdravotní způsobilost osob provádějících činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy,
c) mimořádné prohlídky k přezkoušení zdravotní způsobilosti.
(2) Mimořádná preventivní prohlídka se vykoná na žádost provozovatele dráhy nebo drážní dopravy4) u osob uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) a c)
a) na základě nařízení drážního správního úřadu,3)
b) vykázala-li jejich činnost nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost dráhy nebo drážní dopravy,
c) při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo trvalo déle než osm týdnů,
d) po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření mimořádné události podle zvláštních předpisů,5)
e) před nástupem činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, po přerušení výkonu pracovní činnosti trvajícím déle než šest měsíců.
(3) Při provádění preventivních prohlídek musí být posuzujícímu lékaři drážním správním úřadem, provozovatelem dráhy nebo provozovatelem drážní dopravy sdělen druh požadované prohlídky, druh práce a pracovní podmínky, pro které je zdravotní způsobilost posuzována.6)
 
§ 5
(1) Náplň preventivních lékařských prohlídek včetně odborných vyšetření určených touto vyhláškou může posuzující lékař doplnit o další vyšetření, a to na základě znalosti pracovních podmínek a na základě zdravotního stavu posuzované osoby.
(2) Nezbytnou součástí každé prohlídky je
a) anamnéza s cíleným zaměřením, komplexní fyzikální vyšetření (včetně vyšetření sluchu, zraku, vyšetření barvocitu tabulkami a orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy),
b) vyšetření moče, glykemie, orientační vyšetření na přítomnost psychoaktivních látek, eventuálně ostatní laboratorní vyšetření podle anamnézy a fyzikálního vyšetření.
(3) Vyšetření při vstupní prohlídce se rozšíří
a) o elektrokardiografické vyšetření, o neurologické vyšetření, včetně elektroencefalografického, o ušní, nosní a krční vyšetření, včetně audiometrického, o oční vyšetření, včetně vyšetření očního pozadí, prostorového vidění a šerosleposti a o vyšetření psychiatrické, jde-li o osoby podle § 1 odst. 1 písm. a) a b),
b) o elektrokardiografické vyšetření, o ušní, nosní a krční vyšetření a o oční vyšetření, jde-li o osoby podle § 2 písm. a),
c) o oční vyšetření, jde-li o osoby podle § 2 písm. b) bodu 1.
(4) Součástí pravidelné prohlídky osob podle § 1 odst. 1 písm. a) starších 40 let je elektrokardiografické vyšetření.
(5) Další doplňující vyšetření si posuzující lékař vyžádá v případě, že u posuzované osoby byly zjištěny vady nebo stavy nebo nemoci (dále jen "nemoci"), které podstatně omezují další bezpečný výkon činnosti nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby. Tyto nemoci jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3, které jsou součástí této vyhlášky. Odborná vyšetření si posuzující lékař vyžádá u příslušného odborného lékaře nebo psychologa.
 
§ 6
(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař
a) při vstupních prohlídkách na základě komplexního posouzení způsobilosti uchazeče dlouhodobě vykonávat určenou činnost,
b) při pravidelných prohlídkách a mimořádných prohlídkách na základě posouzení, zda se u posuzované osoby nevyskytují nemoci, které by trvale nebo do příští pravidelné prohlídky omezily zdravotní způsobilost a při výkonu činnosti vedly k poškození na zdraví z práce.
(2) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.
(3) Vyjádření v posudku o zdravotní způsobilosti obsahuje hodnocení:
a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti,
b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti,
c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek, v posudku jednoznačně vyjádřených.
(4) Pokud není v posudku stanovena doba platnosti kratší, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti
a) u osob řídících drážní vozidlo ve věku do 50 let dva roky a ve věku nad 50 let jeden rok,
b) u ostatních osob vykonávajících činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy
1. ve věku do 18 let u všech činností jeden rok,
2. ve věku nad 50 let u činností podle § 2 písm. a) jeden rok a u činností podle § 2 písm. b) dva roky,
3. ve věku od 18 do 50 let, vykonávajících ostatní činnosti podle § 2 písm. a), tři roky,
4. ve věku od 18 do 50 let, vykonávajících ostatní činnosti podle § 2 písm. b) bodu 1, čtyři roky,
5. ve věku od 18 do 50 let, vykonávajících činnosti podle § 2 písm. b) bodu 2, pokud se na ně nevztahuje § 2 písm. b) bod 1, pět let.
 
§ 7
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 8
(1) Součástí dopravně psychologického vyšetření osob podle § 1 odst. 1 písm. a) je zejména posouzení
a) anamnestických údajů,
b) intelektových schopností,
c) percepčních a psychomotorických schopností,
d) osobnostních vlastností a
e) sociálně-psychologických předpokladů.
(2) Dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 1 se provádí prostřednictvím souboru psychodiagnostických metod, který se skládá alespoň z
a) standardizovaného testu inteligence,
b) standardizovaného testu pozornosti,
c) standardizovaného osobnostního dotazníku a
d) polostrukturovaného rozhovoru.
(3) Posudek o dopravně psychologickém vyšetření musí být jednoznačný. Vyjádření v posudku nesmí obsahovat konkrétní údaje zjištěné dopravně psychologickým vyšetřením podle odstavce 1. Vyjádření v posudku obsahuje hodnocení:
a) psychicky způsobilý k navrhované činnosti,
b) psychicky nezpůsobilý k navrhované činnosti.
(4) Platnost posudku o dopravně psychologickém vyšetření je 1 rok ode dne jeho vystavení.
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 11a
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 16a
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
(1) Osoby zdravotně způsobilé podle dosavadních předpisů se považují ode dne účinnosti této vyhlášky za zdravotně způsobilé, a to do příští pravidelné prohlídky podle této vyhlášky.
(2) Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti, upravené podle zvláštních předpisů.18)
 
§ 22
Na posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové nebo na dráze trolejbusové se nevztahují směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 27. listopadu 1985 č.j. LP/3-265-8.10.85/Pa pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají, uveřejněné v částce 5-6/1986 Věst. MZd ČSR, registrované v částce 7/1986 Sb.
 
§ 23
(1) Osvědčení o odborné způsobilosti pro revizní techniky, platná ke dni účinnosti této vyhlášky, zůstávají nadále v platnosti do příští atestační zkoušky, přičemž rozhodujícím je datum provedení poslední zkoušky.
(2) Osoba způsobilá k činnosti inspektora před účinností této vyhlášky je oprávněna tuto činnost vykonávat nadále, a to do vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle této vyhlášky. Toto osvědčení vydané Ministerstvem dopravy obdrží do tří měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.
 
§ 24
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
PhDr. Stráský v. r.
 
Příl.1
Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících drážní vozidlo
A.
Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráhách železničních při vstupních preventivních prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) všechny druhy infekčních a parazitárních nemocí ve stádiu aktivity,
b) zhoubné novotvary,
c) diabetes mellitus, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na dráze, a to zejména
1. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo
2. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a kterou žadatel není schopen rozpoznat ("syndrom nerozpoznávání hypoglykemie"),
d) organické duševní poruchy,
e) schizofrenie a poruchy schizotypální a poruchy s bludy,
f) mentální retardace,
g) abúzus a závislost na alkoholu či jiných návykových látkách,
h) epilepsie a jiná záchvatová onemocnění s poruchou vědomí,
i) systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,
j) extrapyramidové a pohybové poruchy,
k) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,
l) degenerativní poruchy nervové soustavy,
m) poruchy rovnováhy, závraťové stavy,
n) hypertenzní nemoc ve stádiu II a III dle WHO,
o) ischemické choroby srdce a cév s komplikovaným průběhem nebo závažnými poruchami srdečního rytmu,
p) stavy po aplikaci kardiostimulátoru,
q) cor pulmonale,
r) cévní nemoci mozku s následnými poruchami funkce,
s) opakované embolizace ze žilního systému,
t) porucha barvocitu,
u) menší rozsah zorného pole než v horizontále zevně 80 stupňů, dovnitř 50 stupňů, ve vertikále vzhůru 40 stupňů, dolů 60 stupňů, poruchy prostorového vidění, nystagmus, hemeralopie,
v) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,
w) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
x) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene v) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,
y) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 15 % (dle Fowlera).
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) chronické stavy infekčních a parazitárních nemocí,
b) novotvary, pokud velikostí nebo lokalizací vyvolávají poruchy funkce orgánů nebo ztěžují tělesný pohyb:
1. nezhoubné novotvary,
2. novotvary nejistého nebo neznámého chování,
3. kompenzované stavy po odléčených zhoubných novotvarech,
c) chronické nemoci krve, krvetvorných orgánů a poruchy týkající se mechanismu imunity, nemoci provázené krvácivými stavy, závažné alergie,
d) nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek, které vyžadují soustavnou kontrolu a léčbu, nebo snižují fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu,
e) poruchy duševní a poruchy chování:
1. poruchy osobnosti narušující adaptaci nebo soužití,
2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek; posouzení případné způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby,
3. afektivní poruchy,
4. závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy,
5. závažné syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,
6. poruchy řeči, psaní a čtení, pokud znemožňují běžnou komunikaci,
f) nemoci nervové soustavy, nejde-li o stavy, které nejsou progredující a nejsou spojeny s poruchami pohybu, trvalým poškozením nebo trvalými bolestmi:
1. stavy po zánětlivých onemocněních nervové soustavy,
2. onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení,
3. polyneuropatie,
4. myoneurální poruchy jakékoliv etiologie,
g) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují vážné poruchy vidění, snižují visus nebo mění rozsah zorného pole:
1. zánětlivá a degenerativní onemocnění cévnatky a sítnice,
2. onemocnění spojivky, skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa, porucha reakce zornic,
3. onemocnění čočky,
4. glaukom,
5. nemoci sklivce a očního bulbu,
6. onemocnění zrakového nervu,
7. skotomy uvnitř zorného pole,
8. menší rozsah zorného pole než v horizontále zevně 90 stupňů, dovnitř 60 stupňů, ve vertikále vzhůru 60 stupňů, dolů 70 stupňů,
h) nemoci středního ucha a bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost vykonávat navrhovanou činnost,
i) nemoci oběhové soustavy:
1. stavy po prodělané revmatické horečce s atakami a stavy s irreverzibilním postižením srdce,
2. chronické revmatické choroby srdeční,
3. hypertenzní nemoc ve stádiu I dle WHO,
4. ischemické choroby srdeční bez výrazných poruch funkce,
5. kardiopulmonální nemoc nebo nemoci plicního oběhu, s výjimkou stádií s minimálním snížením výkonnosti a tělesné zdatnosti,
6. srdeční arytmie vyjma respirační,
7. nemoci tepen, žil, mízních cév a mízních uzlin, vedoucí ke snížení výkonnosti a tělesné zdatnosti,
j) nemoci dýchací soustavy: všechna onemocnění vedoucí k trvalému omezení kardiopulmonální funkce nebo vyžadující soustavné léčení,
k) nemoci trávicí soustavy, vyžadující soustavnou kontrolu stavu a léčbu:
1. vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku s výjimkou stabilizované formy bez komplikací,
2. kýly,
3. nemoci střev,
4. nemoci pobřišnice,
5. nemoci jater,
6. nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní,
l) nemoci kůže a podkožního vaziva:
1. dermatitidy nebo ekzémy, rozsáhlé, chronické či recidivující formy vzdorující léčbě, postihující zejména exponovaná místa obličeje nebo horních končetin, či vedoucí k závažnému postižení funkce pohybového aparátu,
2. nemoci kožních adnex,
m) nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: artropatie a ostatní chronická, degenerativní a ostatní zjištěná onemocnění vedoucí k omezení funkce pohybového a podpůrného aparátu tak, že omezují bezpečný výkon pracovních činností, recidivující vertebrogenní obtíže,
n) nemoci močové a pohlavní soustavy včetně těhotenství, vyžadující soustavnou péči a léčení,
o) vrozené vady, deformace a abnormality, nejsou-li chirurgicky korigované a stav nelze považovat za vyléčený,
p) stavy po poraněních, otravách a jiných následcích vnějších příčin, pokud nedošlo ke zhojení a stav nelze považovat za vyléčený, stavy po ztrátě končetiny nebo její části, s protetickou náhradou nebo bez ní,
q) stavy související s nemocí diabetes mellitus, a to
1. stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,
2. závažné orgánové komplikace,
3. léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a žadatel
i. si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
ii. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně v době související s řízením, a
iii. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě,
r) jiné nemoci výše neuvedené, pokud snižují výkonnost a tělesnou zdatnost.
B.
Podmínky zdravotní způsobilosti držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících drážní vozidlo na dráhách železničních při pravidelných a mimořádných preventivních prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) všechny druhy infekčních a parazitárních nemocí ve stádiu aktivity,
b) zhoubné novotvary, kromě kompenzovaných stavů po odléčených zhoubných novotvarech,
c) diabetes mellitus, pokud není kompenzován dietou nebo perorálními antidiabetiky,
d) organické duševní poruchy,
e) schizofrenie a poruchy schizotypální a poruchy s bludy,
f) mentální retardace,
g) abúzus a závislost na alkoholu či jiných návykových látkách,
h) epilepsie a jiná záchvatová onemocnění s poruchou vědomí,
i) poruchy rovnováhy, závraťové stavy,
j) hypertenzní nemoc ve stádiu III dle WHO,
k) ischemické choroby srdce a cév s komplikovaným průběhem,
l) stavy po aplikaci kardiostimulátoru,
m) cor pulmonale,
n) cévní nemoci mozku s následnými poruchami funkce,
o) opakované embolizace ze žilního systému,
p) porucha barvocitu,
q) zúžení zorného pole o více než 20 stupňů ve všech směrech proti fyziologickým hodnotám, poruchy prostorového vidění, nystagmus,
r) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,
s) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
t) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene r) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,
u) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera).
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) nemoci, uvedené v části A bodu 2 této přílohy,
b) nemoci, uvedené v části A bodu 1 písm. i) - l) této přílohy,
c) hypertenzní nemoc ve stádiu I a II dle WHO,
d) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť, s korekcí větší než plus/minus 3 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 1 Dcyl, hemeralopie,
e) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).
C.
Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, na dráze trolejbusové a žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení dráhy lanové a osob řídících dráhu lanovou při vstupních preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. a) - s) této přílohy,
b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,
c) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korekčních čoček,
d) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +8 dioptrií,
f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,
g) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,
h) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,
i) diplopie,
j) závažná porucha kontrastní citlivosti,
k) ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera); žadatele nebo osoby řídící drážní vozidlo se ztrátou sluchu vyšší než 30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla, pokud jsou schopni rozumět hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku,
l) tělesná výška menší než 150 cm.
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy, pokud není dále uvedeno jinak,
b) binokulární zraková ostrost menší než 0,7 za použití korekčních čoček,
c) zraková ostrost menší než 1,0 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a tento stav trvá déle než 6 měsíců,
d) změna rozsahu zorného pole,
e) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují snížení zrakové ostrosti nebo způsobují změnu rozsahu zorného pole podle písmene b), c) nebo d),
f) závažná porucha barvocitu,
g) porucha prostorového vidění,
h) porucha vidění za šera,
i) tělesná výška menší než 160 cm za podmínky, že řidič bude řídit vozidlo se zvláštním technickým vybavením umožňujícím bezpečné ovládání vozidla.
D.
Podmínky zdravotní způsobilosti osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové a osob řídících dráhu lanovou při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) všechny nemoci uvedené v části B bodu 1 písm. a) - o) této přílohy,
b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,
c) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korekčních čoček,
d) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +8 dioptrií,
f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,
g) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,
h) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,
i) diplopie,
j) závažná porucha kontrastní citlivosti,
k) ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera); osoby řídící drážní vozidlo se ztrátou sluchu vyšší než 30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla, pokud jsou schopni rozumět hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku.
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy, pokud není dále uvedeno jinak,
b) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. i) - l) této přílohy, hemeralopie,
c) hypertenzní nemoc s výjimkou nekomplikovaných, nebo nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař,
d) porucha reakce zornic,
e) závažná porucha barvocitu,
f) porucha prostorového vidění,
g) porucha vidění za šera,
h) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).
 
Příl.2
Podmínky zdravotní způsobilosti osob provádějících ostatní pracovní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o výkon těchto pracovních činností
A.
Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. a) při vstupních preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. a) - u),
b) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť bez korekce, s korekcí minus 5 Dsf/plus 3 Dsf při normálním očním pozadí pod 0,3; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl,
c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu větší než 20 % (dle Fowlera).
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,
b) korekce vyšší než minus 3 Dsf/plus 2 Dsf při hodnotách zrakové ostrosti daných v části A bodu 1 písm. b) této přílohy.
B.
Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. a) při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. a) - q),
b) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť, s korekcí vyšší než minus 6 Dsf/plus 4 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl,
c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m lépe slyšícím a 2 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera).
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,
b) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. i) - l),
c) hypertenzní nemoc ve stádiu I a II podle WHO,
d) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 4 Dsf/plus 3 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl, hemeralopie,
e) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 25 % (dle Fowlera),
f) částečná porucha barvocitu při zachovaném rozeznávání červeného a zeleného barevného signálu u osob na dráze tramvajové a trolejbusové.
C.
Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. b) při vstupních preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. a) - o) a q),
b) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť bez korekce, s korekcí vyšší než minus 5 Dsf/plus 3 Dsf při normálním očním pozadí pod 0,3; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl,
c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,
b) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. i) - l),
c) hypertenzní nemoc ve stádiu I a II dle WHO,
d) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 4/plus 3 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl, hemeralopie.
D.
Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. b) při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. a) - o) a q),
b) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť, s korekcí vyšší než minus 6 Dsf/plus 4 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl,
c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m lépe slyšícím a 2 m hůře slyšícím uchem nebo celková ztráta sluchu při audiometrickém vyšetření, vyšší než 30 % (dle Fowlera).
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře
a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,
b) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. i) - l),
c) hypertenzní nemoc ve stádiu I nebo II dle WHO,
d) snížení zrakové ostrosti pod 0,5 každým okem zvlášť; s korekcí větší než minus 4 Dsf/plus 3 Dsf; astigmatická složka plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl, hemeralopie,
e) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 25 % (dle Fowlera).
 
Příl.3
Společné podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o tuto činnost
1. Osoby podle § 1 odst. 1 vyhlášky mohou po implantaci nitroočních čoček být zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla nebo provádění ostatních pracovních činností při provozování dráhy a drážní dopravy pouze se souhlasem odborného očního lékaře. Bifokální skla jsou povolena pouze se souhlasem odborného očního lékaře.
2. U činností, při nichž je povolena zraková korekce, lze povolit při dobré snášenlivosti a po souhlasu odborného očního lékaře výkon činnosti s kontaktními čočkami.
3. Je-li předepsané zrakové ostrosti dosaženo s korekcí, je použití brýlí nebo kontaktních čoček podmínkou výkonu činnosti.
4. Hodnotami korekce v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky se rozumí brýlová korekce.
5. K dosažení hodnot sluchu, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, lze u pravidelné a mimořádné prohlídky osob, uvedených v § 2 písm. b) vyhlášky, po souhlasu odborného nosního, ušního a krčního lékaře, použít elektroakustických nebo jiných přístrojů pro zlepšení sluchu v případě, že bez jejich použití nepřesáhne celková ztráta sluchu při audiometrickém vyšetření 35 % (dle Fowlera).
6. Je-li požadovaných hodnot sluchu dosaženo s použitím elektroakustických nebo jiných přístrojů, je jejich použití podmínkou výkonu činnosti.
 
Příl.4
zrušena
 
Příl.5
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 194/2005 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Osoba s platným průkazem způsobilosti k řízení příslušného typu drážního vozidla vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou k řízení příslušného druhu drážního hnacího vozidla, do kterého náleží příslušný typ drážního vozidla.
(2) Osvědčení o odborné způsobilosti pro revizní techniky, platná ke dni účinnosti této vyhlášky, zůstávají nadále platná 5 let od data provedení poslední zkoušky. Revizní technici s platným osvědčením o odborné způsobilosti jsou odborně způsobilí k provádění revizí určených technických zařízení v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.
(3) Osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti inspektora vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle této vyhlášky v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.
(4) Osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti znalce vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou pro činnosti při zkoušení určených technických zařízení tlakových podle mezinárodní smlouvy v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.
(5) Drážní správní úřad do 5 let od účinnosti této vyhlášky vymění ve spolupráci s držiteli stávající průkazy způsobilosti, pokud neobsahují všechny údaje podle § 20 odst. 2 vyhlášky, za nové průkazy způsobilosti.
Čl. II vyhlášky č. 129/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Posudky o dopravně psychologickém vyšetření vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky se řídí právní úpravou účinnou v době vydání posudku.
3) § 45 odst. 4 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
4) § 22 odst. 1 písm. b) a § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb.
5) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 6 odst. 1 písm. d) a e) a § 18a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
7) § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1966 Sb.
9a) § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.
10) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10a) Opatření Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání, oznámené v částce 68/1998 Sb.
11) § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
11a) § 1 písm. k) vyhlášky č. 173/1995 Sb.
12) § 8 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
13) § 45 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
13) § 45 zákona č. 561/2004 Sb.
14) Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb., vyhlášky č. 533/1992 Sb., vyhlášky č. 619/1992 Sb. a vyhlášky č. 123/1992 Sb.
14) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 81 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.
15a) § 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
16) § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.§ 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb.
16a) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
16b) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb., sdělení č. 274/1996 Sb., sdělení č. 29/1998 Sb. a sdělení č. 34/2005 Sb. m. s.
16c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
17) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb.
18) Např. § 11 až 15 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrovaných v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnic Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR (registrovaných v částce 20/1970 Sb.), § 99 odst. 3 zákoníku práce.
19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.