352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Schválený:
352/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. září 2003
o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:
Preventivní zdravotní prohlídky
 
§ 1
(1) Preventivní zdravotní prohlídkou se rozumí
a) vstupní zdravotní prohlídka,
b) periodická zdravotní prohlídka,
c) mimořádná zdravotní prohlídka a
d) výstupní zdravotní prohlídka.
(2) Při preventivní zdravotní prohlídce se posuzuje zdravotní způsobilost
a) uchazeče o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen "uchazeč o zaměstnání") a zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, který činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku vykonává jako svoje zaměstnání (dále jen "zaměstnanec podniku"), a
b) člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo člena jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen "člen jednotky").
(3) Při preventivní zdravotní prohlídce se vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzované osoby a z nároků kladených na činnost odpovídající funkci zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Součástí preventivní zdravotní prohlídky je zjišťování anamnestických dat.
 
§ 2
Vstupní zdravotní prohlídka
(1) Vstupní zdravotní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání do pracovního nebo jiného obdobného poměru. Před přeřazením nebo jmenováním zaměstnance podniku do jiné funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které bude vykonávat činnost, pro niž je stanoven jiný požadavek na zdravotní způsobilost, se doplní vyšetření stanovená pro příslušnou kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Vstupní zdravotní prohlídka člena jednotky se provede před zahájením výkonu činnosti1) v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku. Před určením člena jednotky k používání izolačního dýchacího přístroje (dále jen "nositel dýchací techniky") se doplní vyšetření stanovená pro kategorii I podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Při vstupní zdravotní prohlídce zaměstnance podniku a uchazeče o zaměstnání se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, dále orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. U zaměstnanců podniku zařazovaných do kategorií I a II podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se provede též odborné vyšetření neurologické, RTG plic, spirometrické a elektrokardiografické vyšetření a u zaměstnanců podniku zařazených do kategorie I též odborné oční a ORL vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.
(4) Při vstupní zdravotní prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Při posuzování zdravotní způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.2) U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.
 
§ 3
Periodická zdravotní prohlídka
(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené do kategorií I a II podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou ročně v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu a orientačního chemického vyšetření moči, dále zahrnuje vyšetření elektrokardiografické a spirometrické, laboratorní vyšetření glykemie a odborné vyšetření neurologické. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i jiná odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.
(2) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené do kategorie III podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou za 5 let v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientačního neurologického vyšetření a orientačního chemického vyšetření moči.
(3) Při periodické zdravotní prohlídce člena jednotky zařazeného do kategorie IV podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se postupuje obdobně jako při vstupní zdravotní prohlídce podle § 2 odst. 4. Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se provádí jednou za 2 roky v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.2)
 
§ 4
Při vstupní nebo periodické zdravotní prohlídce se vychází ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je zaměstnanec podniku, uchazeč o zaměstnání nebo člen jednotky registrován,3) anebo z výpisu z této dokumentace podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Určená odborná vyšetření není nutné provádět, pokud lze využít výsledek předchozího odborného vyšetření, které bylo provedeno v období 90 dnů před zahájením vstupní nebo periodické zdravotní prohlídky.
 
§ 5
Mimořádná zdravotní prohlídka
(1) Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance podniku nebo člena jednotky se provádí
a) na jeho žádost,
b) na podnět velitele jednotky požární ochrany,
1. po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní neschopnost zaměstnance podniku delší než 6 týdnů nebo pracovní neschopnost člena jednotky delší než 3 měsíce a které je spojeno se zpochybněním jeho zdravotní způsobilosti z důvodu změny zdravotního stavu, který může ohrozit jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob při zásahu jednotky,
2. jestliže utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo je v podezření z expozice nebezpečným či zdraví škodlivým látkám při zásahu jednotky požární ochrany, nebo
c) na podnět ošetřujícího lékaře.
(2) Rozsah a náplň mimořádné zdravotní prohlídky stanoví podle aktuálního zdravotního stavu zaměstnance podniku nebo člena jednotky příslušný lékař uvedený v § 7.
 
§ 6
Výstupní zdravotní prohlídka
(1) Výstupní zdravotní prohlídka se provede u zaměstnance podniku nebo člena jednotky, který vykonává činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání,4) před skončením pracovního nebo jiného obdobného poměru.
(2) Při výstupní zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že k nim došlo vlivem činnosti související s výkonem funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Organizace preventivních zdravotních prohlídek
 
§ 7
(1) Preventivní zdravotní prohlídku zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky kromě člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.6)
(2) Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován,3) na základě žádosti příslušné obce, která zřizuje jednotku požární ochrany.
(3) U zaměstnance podniku nebo uchazeče o zaměstnání se výsledky jednotlivých vyšetření zjištěné při preventivní prohlídce zaznamenávají do zdravotnické dokumentace vedené příslušným lékařem minimálně v rozsahu žádanky o lékařský posudek, uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Příslušný lékař na základě preventivní zdravotní prohlídky vydá zaměstnanci podniku, uchazeči o zaměstnání nebo členu jednotky lékařský posudek,7) jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
 
§ 8
(1) V lékařském posudku se uvede zdravotní způsobilost zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky pro výkon činnosti v příslušné funkci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Omezení zdravotní způsobilosti, které uvede příslušný lékař v lékařském posudku, nemůže být u zaměstnance podniku nebo člena jednotky vykonávající činnost zařazenou do kategorie I podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení překážkou pro výkon činnosti.
(2) Lékařský posudek se zakládá do osobní dokumentace vedené o zaměstnanci podniku nebo členu jednotky.
 
§ 9
Zdravotní způsobilost zaměstnance podniku nebo uchazeče o zaměstnání
Zdravotní způsobilost se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů (dále jen "nemoc") uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Při tom se přihlédne k činnosti, kterou zaměstnanec podniku nebo uchazeč o zaměstnání vykonává ve funkci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 10
Zdravotní způsobilost člena jednotky
Za zdravotně způsobilého se považuje člen jednotky, u něhož nebyla zjištěna nemoc podle seznamu uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 11
(1) U příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky, který je současně členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, se preventivní zdravotní prohlídka podle tohoto nařízení neprovádí; je-li zaměstnanec podniku současně členem jednotky dobrovolných hasičů obce, provede se preventivní zdravotní prohlídka podle ustanovení tohoto nařízení týkajících se zaměstnance podniku. Preventivní zdravotní prohlídka se však provede vždy, pokud jako člen jednotky dobrovolných hasičů vykonává činnost, která na zdravotní způsobilost klade vyšší nároky než činnost, jež vykonává v pracovním nebo obdobném poměru.
(2) Kopie lékařského posudku vydaného na základě předepsané preventivní prohlídky příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky nebo zaměstnance podniku podle tohoto nebo zvláštního právního předpisu8) se zakládá do osobní dokumentace vedené o členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
 
§ 12
Pro provádění preventivních zdravotních prohlídek a při posuzování zdravotní způsobilosti se pro zdravotnickou dokumentaci použijí vzory uvedené v přílohách č. 2 až 4 k tomuto nařízení.
 
§ 13
(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku se podle tohoto nařízení provede poprvé v roce 2005.
(2) První periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se uskuteční nejpozději v den, kdy mu vznikne nárok na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,2) nejpozději však v roce 2005.
 
§ 14
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.
 
Příl.1
Seznam funkcí
    A. Jednotka hasičského záchranného sboru podniku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Funkční     zařazení zaměstnance    Činnost vykonávaná zaměstnancem            Kategorie pro posouzení
číslo        podniku               podniku                  zdravotní způsobilosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Hasič, starší hasič        Provádění záchranných a likvidačních prací spojených
-------------------------------------------- s nárazovou zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží,
2.     Hasič - technik chemickotechnické pobytem v prostředí s výskytem škodlivin a kouře,
          služby           s častým použitím izolačních dýchacích přístrojů a
      Hasič - chemik           ochranných oděvů, s občasným použitím oděvů proti
-------------------------------------------- sálavému teplu a ohni a ochranných protichemických
3.     Hasič - technik strojní služby   oděvů.                             I.
      Hasič - strojník          Práce ve venkovním prostředí, se střídáním velkých
-------------------------------------------- výkyvů teplot, práce ve vlhku a prachu. Možná práce
4.     Velitel družstva          ve výškách a nad volnou hloubkou a podle specializace
-------------------------------------------- řízení požární techniky při zásahu či práce pod
5.     Velitel čety            vodní hladinou.
--------------------------------------------
6.     Velitel směny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.     Vedoucí chemickotechnické služby  Práce převážně administrativního a organizačního
-------------------------------------------- charakteru. Pravděpodobnost účasti při záchranných
8.     Vedoucí strojní služby       a likvidačních pracích z hlediska řízení těchto
-------------------------------------------- prací a poskytování zabezpečovacích a konzultantských     II.
9.     Velitel stanice          služeb spojených s nárazovou zvýšenou psychickou
-------------------------------------------- zátěží. Občasné používání izolačních dýchacích
10.    Zástupce velitele jednotky     přístrojů a ochranných oděvů, výjimečné použití oděvů
      hasičského záchranného sboru    proti sálavému teplu a ohni a ochranných
      podniku              protichemických oděvů.
--------------------------------------------
11.    Velitel jednotky hasičského
      záchranného sboru podniku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.    Zaměstnanci podniku, na které se  Převážně administrativní práce nebo méně náročné
      nevztahuje výčet funkcí od     manuální práce s omezenou fyzickou a psychickou
      pořadového čísla 1 do pořadového  zátěž.                            III.
      čísla 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 B. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotka sboru
          dobrovolných hasičů podniku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Funkční zařazení člena jednotky  Činnost vykonávaná členem jednotky          Kategorie pro posouzení
číslo                                                zdravotní způsobilosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Hasič, starší hasič        Příležitostné provádění méně náročných záchranných
-------------------------------------------- a likvidačních prací, s omezenou fyzickou a psychickou
2.     Hasič - strojník          zátěží. Možná práce ve výškách a nad volnou hloubkou,     VI.
-------------------------------------------- podle specializace řízení požární techniky při zásahu.
3.     Hasič - technik          Práce ve venkovním prostředí, občas v prostředí s
-------------------------------------------- vyššími výkyvy teploty, práce ve vlhku a prachu.
4.     Velitel družstva
--------------------------------------------
5.     Velitel jednotky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.     Funkce 1 až 5 vykonávané s     Jako u funkce pořadové číslo 1 až 5 s použitím
      použitím dýchací techniky -    dýchací techniky a se zvýšenou fyzickou a psychickou      I.
      nositel dýchací techniky      zátěží, používání ochranných protichemických oděvů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.2
VZOR VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
u registrujícího praktického lékaře

 ........................................................................................

v .......................................................................................

Uchazeč o zaměstnání.................................................datum nar...........

Trvalý pobyt.............................................................................

zaměstnání...............................................................................

který patří (patřil) do Vaší péče se uchází o zaměstnání u hasičského záchranného sboru
podniku/v jednotce sboru dobrovolných hasičů  podniku*). Protože k přijetí jsou podle
nařízení vlády č. 352/2003 Sb. stanoveny konkrétní požadavky na zdravotní stav uchazeče o
zaměstnání, žádá lékař závodní preventivní péče o zodpovězení těchto otázek:

1. Výskyt nemocí v rodině uchazeče o zaměstnání, zaměřit se především na výskyt duševních,
  nervových nemocí a nemocí srdce a cév

 ........................................................................................

 ........................................................................................

2. Jmenovaný prodělal nebo se eventuálně léčil (léčí) na některou z těchto nemocí:

- Hypertenzní nemoc (stadium)............................................................
- Jiná cévní onemocnění..................................................................
- Nemoci žaludku nebo dvanácterníku......................................................
- Prognosticky závažné nespecifické střevní záněty.......................................
- Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí......................................................
- Krevní nemoci..........................................................................
- Hepatitida typu A,B....................................................................
- Revmatická horečka.....................................................................
- TBC všech forem a orgánů...............................................................
- Onemocnění plic a průdušek.............................................................
- Srdeční vady, onemocnění věnčitých tepen...............................................
- Nemoci spojené se srdeční nedostatečností..............................................
- Nemoci jater a žlučových cest..........................................................
- Nemoci ledvin a močových cest..........................................................
- Nemoci páteře a kloubů a ostatní nemoci nebo vrozené vady páteře.......................
- Kožní onemocnění.......................................................................
- Onemocnění nervové soustavy a jiné ložiskové nemoci mozku a míchy......................
- Psychické poruchy a nemoci.............................................................
- Epilepsie..............................................................................
- Jiná záchvatová onemocnění.............................................................
- Chronické onemocnění oční..............................................................
- Refrakční vady, síla - korekce.........................................................
- Chronické nemoci vestibulárního aparátu...............................................
- Opakované hnisavé záněty středouší....................................................
- Gynekologické onemocnění...............................................................
- Používání omamných a psychotropních látek, alkoholu....................................
- Alergie................................................................................
- Závažná infekční onemocnění............................................................
- Jiná důležitá sdělení..................................................................

---------------------
*) nehodící se škrtněte

3. Očkování - TAT, nebo jiné očkování (chřipka, klíšťová meningoencefalitida aj.):......

4. Úrazy:................................................................................

5. Prodělané operace:....................................................................

6. Dispenzarizace (uvede se - pro které onemocnění, od kterého roku a zda u registrujícího
  praktického lékaře nebo specialisty):

  ......................................................................................

7. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za poslední rok před zpracováním výpisu ze
  zdravotnické dokumentace (Dg. a doba pracovní neschopnosti)

  ......................................................................................

8. Pokud máte ke dni zpracování výpisu ze zdravotnické dokumentace k dispozici RTG
  vyšetření     hrudních orgánů ne starší 90 dnů, poznamenejte výsledek včetně data, kdy bylo
  toto vyšetření provedeno.

  ......................................................................................

9. V současné době užívané léky:.........................................................


                ........................................................
                Datum, razítko a podpis registrujícího praktického lékaře
 
Příl.3
VZOR
------------------------------------
Razítko odesílajícího zaměstnavatele

          Žádanka o lékařský posudek

uchazeče o zaměstnání-zaměstnance podniku-člena jednotky*           č.funkce  kategorie  podpis vedoucího
                                                     zaměstnance

Vedoucí zaměstnanec s personální pravomocí vyznačí před předáním žádanky zaměstnanci číslo funkce a kategorii pro
posouzení zdravotní způsobilosti v souladu se seznamem funkcí v jednotce podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 352/2003
Sb., vypíše v bodu 1 základní identifikační data o uchazeči o zaměstnání - zaměstnanci - členu jednotky a potvrdí je
svým podpisem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Příjmení, jméno, titul                               Datum narození
                                             ------------------------------
                                             Místo narození
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Trvalý pobyt

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Naposledy vykonávané zaměstnání**                       Původní povolání**

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dosažené vzdělání**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Rodinná anamnéza**
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Rok narození  Zdravotní stav,jmenovitě nemoci         U zemřelých
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   otce                                Rok úmrtí   Příčina smrti
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   matky
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   sourozenců
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Prodělaná závažná onemocnění, úrazy,                     Ano  (Kolik ?)
3.  operace, zda a kdy léčen v nemocnici,               Kouříte ? -------------------
   zda byl v dispenzární péči nebo
   sledován v odborné poradně nebo na                Pijete
   odborném pracovišti***                      alkohol.  Ano  (Jaké ?)
----------------------------------------------------------------------- nápoje ? -------------------
   Současné zdravotní obtíže                           Ne
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Všechny užívané léky a údaje o používání omamných
   a psychotropních látek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Jméno zvoleného praktického lékaře, u kterého je
5.  zaměstnanec podniku registrován (včetně místa
   působení lékaře)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl.

--------------------------                                      -----------------
    Datum                                                Podpis *)  Nehodící se škrtněte
 **)  U zaměstnance podniku se vyplňuje pouze při vstupní prohlídce, u člena jednotky vždy.
 ***) Vyplňuje se při vstupní prohlídce, u dalších prohlídek pouze v případě změn.

                             Vzor

                  Záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené lékařem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Komplexní fyzikální vyšetření  Výška........... TK............  Lékař závodní preventivní Poznámky:
1.  se zaměřením na hlavu, krk,   cm                 péče nebo praktický lékař: ------------------
   hrudník plíce, srdce, orgány  -----------------------------------
   dutiny břišní, štítnou žlázu  Hmotnost........ TF............
   mízní uzliny, páteř a horní   kg
   a dolní končetiny. Orientační  -----------------------------------
   vyšetření zraku, sluchu, kůže
   a orientační neurologické
   vyšetření


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RTG nález hrudních orgánů                      Odborný lékař:       Obligatorně při
2.  (pokud v posledních 3                        identifikace lékaře    vstupní prohlídce
   měsících nebylo provedeno)                                   zaměstnance podniku
                                                   a uchazeče o
                                                   zaměstnání u
                                                   kategorie I a
                                                   II. *)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Spirometrické vyšetření                       Lékař závodní       Obligatorně při
3.                                    preventivní péče nebo   vstupní a
                                     praktický lékař, pokud   periodické
                                     má přístrojové vybavení  prohlídce u
                                     jinak odborný lékař    kategorie I a
                                                   II. *)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Vyšetření neurologické                       Odborný lékař:       Obligatorně při
                                     identifikace lékaře    vstupní a
                                                   periodické
                                                   prohlídce
                                                   zaměstnance
                                                   podniku a uchazeče
                                                   o zaměstnání u
                                                   kategorie I a II*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Vyšetření oční (vždy:                        Odborný lékař:       Obligatorně při
   visus naturalis, visus                       identifikace lékaře    vstupní prohlídce
   s korekcí, barvocit,                                      zaměstnance
   perimetr)                                           podniku a uchazeče
                                                   o zaměstnání
                                                   kategorie I.*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Vyšetření ORL (ušní a                        Odborný lékař:       Obligatorně při
   ústrojí rovnováhy,                             identifikace lékaře    vstupní prohlídce
   audiometrické vyšetření,                                    zaměstnance a
   nosní a krční, řeči a                                     uchazeče o
   hlasu)                                             zaměstnání
                                                   kategorie I.*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Vyšetření laboratorní:                       Laboratorní výsledky    Obligatorně při
   -krevní obraz, glykémie,                      s razítkem pracoviště   prohlídce
   -analýza moči chemicky                       a podpis lékaře v     zaměstnance
                                     v příloze:         podniku a uchazeče
                                                   o zaměstnání;
                                                   Při periodické
                                                   prohlídce
                                                   zaměstnance
                                                   podniku u
                                                   kategorie I a
                                                   II se provede
                                                   glykémie a analýza
                                                   moči chemicky, u
                                                   kategorie III
                                                   jen analýza moči
                                                   chemicky.
                                                   Při vstupní a
                                                   periodické
                                                   prohlídce členů
                                                   jednotky se
                                                   provede analýza
                                                   moči chemicky.*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Elektro-kardiografické                       Odborný lékař:       Obligatorně při
   vyšetření (EKG)                           identifikace lékaře    vstupní a
                                                   periodické
                                                   prohlídce u
                                                   kategorie I a II*)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Jiná odborná vyšetření                       Odborný lékař:       *)
                                     identifikace lékaře
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl. 4
VZOR
LÉKAŘSKÝ POSUDEK

na základě - vstupní - periodické - mimořádné - výstupní*)
zdravotní prohlídky provedené v souladu s § 1 až 6 nařízení vlády
č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců
jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

Posuzovaný(á).......................datum narození................

zařazený(á)/příjímaný(á)*) na funkci..............................
v jednotce hasičského záchranného sboru podniku - jednotce sboru
dobrovolných hasičů podniku/obce*) je

a) zdravotně způsobilý(á)/ k výkonu činnosti v uvedené funkci
b) zdravotně nezpůsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci
c) zdravotně způsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci jen s
  tímto omezením

  ...............................................................

              Poučení:

   Podle ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů, je možno podat proti tomuto
posudku do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení návrh na
jeho přezkoumání. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického
zařízení prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal.

V.................dne..........  ..............................
                   Razítko a podpis lékaře

   Posuzovaná osoba a zaměstnavatel se seznámil s posudkem a
poučením, posudek  je určen zaměstnavateli  nebo zřizovateli
jednotky požární ochrany.

Dne...................       ...............................
                    Podpis posuzované osoby

Dne...................       ...............................
                    Za zaměstnavatele/obec*)
---------------------------
*) nehodící se škrtněte
 
Příl.5
Seznam nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr
Kategorie I podle přílohy č. 1
- nemoci vylučující směnný nebo nepravidelný režim nebo práci v nepříznivých klimatických podmínkách,
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost,
- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo vylučující jejich zátěž
- nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,
- nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,
- nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu nebo omezující jeho funkci,
- poruchy krvetvorby omezující výkonnost, závažné krvácivé stavy,
- nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus vylučující zátěž organismu,
- chronické nemoci jater (chronická hepatitis) vylučující zátěž,
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí,
- vertigo jakékoliv etiologie,
- poruchy sluchu a vestibulárního aparátu znemožňující orientaci v prostoru a komunikaci za ztížených podmínek, stavy po chronických onemocněních středního ucha,
- nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž,
- poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pracovní pomůcky s korekcí,
- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci,
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog,
- gynekologické nemoci znemožňující zátěž organismu a práci za ztížených podmínek.
Kategorie II podle přílohy č. 1
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost,
- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,
- závažné nemoci dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických, vylučující fyzickou zátěž a zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,-vertigo jakékoliv etiologie,
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí,
- závažné poruchy sluchu, poruchy vestibulárního aparátu; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci,
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané požívání alkoholu nebo drog.
Kategorie III podle přílohy č. 1
- závažné nemoci vylučující běžnou zátěž, pokud nároky práce v konkrétních podmínkách nevyžadující další omezení.
Kategorie IV podle přílohy č. 1
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost, pokud nelze zátěž vyloučit,
- závažné nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž,
- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu činnosti, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,
- závažné nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,
- závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž, pokud středně velkou zátěž nelze vyloučit,
- diabetes mellitus, pokud je komplikován opakovaným výskytem hyperglykemických nebo hypoglykemických příhod až komat,
- vertigo jakékoliv etiologie, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,
- záchvatové stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, nemoci s možnými stavy bezvědomí, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,
- závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pomůcky s korekcí, pokud nelze vyloučit občasné práce v kategorii I nebo činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,
- závažné duševní nemoci a poruchy chování,
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog.
1) § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
2) § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
3) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.
4) § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
5) § 65 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
6) § 9 odst. 2 a § 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
§ 18a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
§ 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.
7) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
8) Vyhláška č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve znění vyhlášky č. 297/2002 Sb.