Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19

Vydáno: 9 minut čtení

Vláda ČR ve středu dne 16. října 2020 přijala usnesení č. 1049 o přijetí krizového opatření, které umožňuje upravit od 19. října 2020 po dobu platnosti nouzového stavu postup pro výkon některých pracovnělékařských služeb, tedy posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Jak bylo výše naznačeno, usnesení vlády č. 1049, které je v tomto textu demonstrováno upravuje postup některých pracovnělékařských služeb. Na usnesení lze nahlížet z několika úhlů, a to vždy i jinou optikou. Esenciálně lze uvést, že cílem usnesení je odlehčení vytíženosti poskytovatelům zdravotních služeb v primární péči. Další rovinou může být preventivní opatření pro situace, které v kratší nebo vzdálenější budoucnosti mohou nastat či nastanou. Touto větou si dovolím vytvořit prostor pro další popis výjimek, které usnesení vlády v bodě I části 1 stanovuje.

Filozofie a vlastní konstrukce usnesení vlády je odlišná, než tomu bylo u usnesení vlády „jaro 2020“. Prioritou předkladatele, tedy resortu zdravotnictví, bylo nastavit pro zaměstnavatele jednoznačná a cílená pravidla tak, aby mohli rozhodnout, zda možnost, kterou jim vláda předložila využijí. Další odlišností od jarní úpravy výkonu pracovnělékařských prohlídek, který slouží jako rozhodující faktor pro zaměstnavatele je skutečnost, že již primární usnesení vlády stanovuje postup obnovení výkonu pracovnělékařských prohlídek po skončení nouzového stavu. Usnesení vlády v části III. upravuje časové období, do kterého pro jednotlivé

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Očkování zaměstnance