Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019

Vydáno: 2 minuty čtení

S účinností od 1. června 2019 se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách), a to nařízením vlády č. 91/2019 Sb.

Změna spočívá ve zvýšení částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení – tato částka dosud (od 1. 1. 2019) činí 9 643 Kč a zvyšuje se na dvojnásobek, tj. na 19 286 Kč. Jde o dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení jednotlivce v nájemních bytech ve městech velikosti 50 tisíc až 99 999 obyvatel. Z toho vyplývá i zvýšení maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy, která nově bude činit 6 428 Kč (nyní 3 214 Kč), přičemž pro výpočet třetiny bylo nutné zaokrouhlení částky 19 286 Kč směrem dolů na částku dělitelnou třemi, tj. o 2 Kč; tyto 2 Kč se zaměstnanci připočtou k nezabavitelné částce.

Nemění se však složky nezabavitelné částky, a to na osobu povinného, která i nadále činí v roce 2019 částku 6 428,67 Kč, a částka na každou osobu, které je povinen poskytovat povinný výživné, jež i nadále činí 1 607,17 Kč.

Výše nově uvedené částky se poprvé uplatní za výplatní období, do něhož připadá den nabytí účinnosti novely, tj. pro srážky ze mzdy za červen 2019 (ta bude zúčtována v červenci 2019).

Dne 1. 7. 2019 vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.) provedená zákonem č. 31/2019 Sb. Změna pravidel oddlužení se však zaměstnavatelů přímo nedotýká, což znamená, že mzdové účtárny budou nadále postupovat tak, jako dosud, a řídit se pokyny insolvenčních správců. Doba oddlužení ale bude moci být kratší než 5 let.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zaměstnanec v exekuci
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda

Související otázky a odpovědi

Insolvence a čistá mzda
Insolvence
Zaměstnanec a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Insolvence zaměstnance
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Výpočet splátky pro insolvenci
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Insolvence - zaměstnanec
Srážky ze mzdy - čistá mzda
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek

Související předpisy

595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
91/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
31/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související komentovaná judikatura

Zvýšení normativních nákladů na bydlení a nezabavitelná částka