Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona

Vydáno: 17 minut čtení

Nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, přímo ovlivňuje výši nezabavitelné částky v r. 2020, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy.

Nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, se stanoví postup výpočtu nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena

  • ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 3 410 Kč,
  • z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

Nařízením vlády se zvyšuje částka na bydlení ze stávající částky 6 233 Kč na 6 502 Kč.

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima a shora uvedených nákladů na bydlení: 2 x (3 410 + 6 502) = 19 824 Kč.

Nejvyšší výše třetin v r. 2020 činí 6 608 Kč. (Výpočet: 19 824 : 3 = 6 608 Kč.)

Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 ze součtu částky životního minima a inkriminovaných nákladů na bydlení: (3 410 + 6 502) x 2/3 = 6 608 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí 1/4 z částky 6 608 Kč, tj. 1 652 Kč (dále jen dílčí nezabavitelná částka).

Při výpočtu nezabavitelné částky se započte tato dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost je obecně upravena § 910 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen "NOZ"). Vyživovací povinnost vůči dětem se týká pouze dětí vlastních, osvojených, adoptovaných a úředním rozhodnutím svěřených do péče. Vyživovací povinnost dětí není omezena věkem 26 let, jak tomu je u daňového zvýhodnění na dítě v oblasti daní a jak je tomu u studentů, kteří studují střední školu nebo vysokou školu v bakalářském nebo magisterském studijním pro

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zaměstnanec v exekuci
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Výpočet splátky pro insolvenci
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Zaměstnanec a insolvence
Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Přijetí zaměstnance s exekucí
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Náhrada za nemoc
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Výživné a exekuce
Srážky z odstupného při insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci

Související předpisy

349/2019 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
89/2012 Sb. občanský zákoník
99/1963 Sb. občanský soudní řád
262/2006 Sb., zákoník práce
460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
31/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
230/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Související komentovaná judikatura

Započtení pohledávky na náhradu škody vůči mzdě zaměstnance