Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019

Vydáno: 12 minut čtení

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dochází k 1. 6. 2019 k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Do 31. 5. 2019 platilo, že částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí součet částky životního minima jednotlivce (3 410 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (6 233 Kč).

Znamená to, že při provádění všech srážek ze mzdy v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se uplatní částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9 643 Kč, od 1. 6. 2019 se jedná o částku 19 286 Kč.

Přechodným ustanovením uvedeným v článku II. se stanoví, že v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Při výpočtu srážek ze mzdy se uplatní výše uvedená změna poprvé ve mzdách za červen, výplatní termín červenec 2019, a to bez ohledu na to, v jaké době byl exekuční titul oprávněným orgánem vydán nebo doručen plátci mzdy. Vždy je rozhodující, zda je příslušná srážka v prvním pořadí (provádí se) nebo až v dalším pořadí.

Připomeňme si celý postup při výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a od 1. června 2019.

Z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., která se vyplácí povinnému, jedná-li se o jediného plátce mzdy.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena

  • ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 3 410 Kč,
  • z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

Nařízením vlády č. 320/2018 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, se zvýšila částka na bydlení z částky 5 928 Kč na 6 233 Kč.

Nezabavitelná částka na osobu povinného po celý rok 2019 činí 2/3 ze součtu životního minima pro jednotlivce (3 410 Kč) a normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce (6 233 Kč), tj. 9 643: 3 x 2 = 6 428,67 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí po celý rok 2019 1/4 z částky 6 428,67Kč, tj. 1 607,17 Kč (dále jen dílčí nezabavitelná částka).

Parametrické údaje

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 = částka životního minima + náklady na bydlení 3 410 + 6233 = 9 643 Kč
Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení od 1. 6. 2019 = dvojnásobek součtu částky životního minima + nákladů na bydlení 9 643 x 2 = 19 286 Kč
Nejvyšší výše třetin od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 9 643 - 1 = 9 642 Kč
9 642 : 3 = 3 214 Kč
Nejvyšší výše třetin od 1. 6. 2019 19 286 - 2 = 19 284 Kč
19 284 : 3 = 6 428 Kč
Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z částky 9 643 Kč, tj. 6 428,67 Kč
Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné (dále jen dílčí nezabavitelná částka), činí 1/4 z částky 6 428,67 Kč, tj. 1 607,17 Kč

Vyživovací povinnost

Při výpočtu nezabavitelné částky se započte dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost upravuje § 910 a následující NOZ. Vyživovací povinnost vůči dětem se týká pouze dětí vlastních, osvojených, adoptovaných a úředním rozhodnutím svěřených do péče nahrazující péči rodičů. Vyživovací povinnost dětí není omezena věkem 26 let, jak tomu je u daňového zvýhodnění na dítě v oblasti daní a jak tomu je u studentů, kteří studují střední školu a vysokou školu v bakalářském nebo magisterském studijním programu (tzv. pojištěnci státu v oblasti zdravotního pojištění).

Započtení nezabavitelné částky na vyživované osoby

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví, na které osoby se dílčí nezabavitelná částka započte. Podle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. se na manžela (nebo registrovaného partnera) dlužníka započte dílčí nezabavitelná částka, i když má samostatný příjem. Na dítě, které manželé společně vyživují, se započítává nezabavitelná částka každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Nezabavitelná částka se nezapočte na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. Jinak je tomu v případě, je-li uzavřena dohoda o úhradě výživného podle § 2045 NOZ a zaměstnavatel souhlasí s prováděním takové srážky nebo je výživné uhrazováno dobrovolně samotným dlužníkem nebo se jedná o dohodu mezi rodiči uzavřenou před rokem 2014 podle § 551 zákona č. 40/1964 Sb. (ObčZ). V takovém případě se nezabavitelná částka na tyto vyživované osoby započte. Nezabavitelná částka na dítě se započte i v případě, že soud pouze určil výši výživného, které pak rodič uhrazuje dobrovolně. Zaměstnavatel není oprávněn zkoumat, zda rodič výživné skutečně uhrazuje.

Zaokrouhlení nezabavitelné částky

Součet všech dílčích nezabavitelných částek a nezabavitelná částka na dlužníka činí nezabavitelnou částku, která se zaokrouhluje na celou korunu nahoru. Nezaokrouhlují se tedy jednotlivé dílčí částky, ale až jejich konečný součet. Jedná-li se o povinného, který má jen nezabavitelnou částku na svou osobu, zaokrouhluje se tato nezabavitelná částka na povinného na celou korunu nahoru.

Nezabavitelná částka se uplatní pouze jednou v měsíci, a to u prvního plátce, případně u plátce určeného soudem. U dalších plátců se k nezabavitelné částce nepřihlíží, pokud soud nebo jiný správní orgán neurčí každému plátci, kolik z nezabavitelné částky uplatní každý z nich.

Plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy

Zbytek čisté mzdy se porovná s částkou, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se porovná s částkou 9 643 Kč. Pokud je však zbytek čisté mzdy roven částce 9 643 Kč nebo je nižší než tato částka, sníží se tento zbytek na číslo dělitelné třemi a vypočítají se třetiny.

Nejvyšší výše třetiny činí v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019:

9 643 - 1 = 9 642 Kč, 9 642: 3 = 3 214 Kč.

Od 1. 6. 2019 činí částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy 19 286 Kč.

Nejvyšší výše třetin od 1. 6. 2019:

19 286 - 2 = 19 284 Kč, 19 284: 3 = 6 428 Kč

Určení třetin:

  • 1. třetina je určena k vydobytí pohledávek přednostních i nepřednostních podle svého pořadí,
  • 2. třetina je určena k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud má dlužník jen nepřednostní pohledávky, vyplatí se druhá třetina dlužníkovi,
  • 3. třetina se vyplatí vždy dlužníkovi.

Bez dalšího se srazí zbytek čisté mzdy přesahující částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, tj. od 1. 6. 2019 nad částku 19 286 Kč. Jde o plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy. Tato částka se nejprve připočítává ke druhé třetině, aby došlo k přednostní úhradě přednostních pohledávek. Pokud však dlužník nemá přednostní pohledávky, použije se tato plně zabavitelná částka na krytí nepřednostních pohledávek.

Příklad č. 1:

Čistá mzda činí 29 880 Kč. Zaměstnanec má jediného plátce mzdy, je ženatý a má 2 děti.

Nezabavitelná částka činí 6 428,67 + ( 3 x 1607,17) = 11 250,18, zaokr. 11 251 Kč

Je nařízena přednostní exekuce ve výši 25 300 Kč, která byla doručena do datové schránky dne 10. 2. 2019. Nepřednostní exekuce ve výši 85 000 Kč byla doručena již v roce 2018, ale nebyla dosud plně uhrazena.

Čistá mzda v daném měsíci snížená o nezabavitelnou částku 29 880 - 11 251 = 18 629 Kč
Část mzdy zabavitelné bez omezení do 31. 5. 2019 18 629 - 9 643 = 8 986 Kč
Od 1.6.2019 nevzniká plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy  
Výše třetin do 31. 5. 2019 9 643 - 1 = 9 642
9 642 : 3 = 3 214 Kč
Výše třetiny pro daný příklad od 1. 6. 2019 18 629 - 2 = 18 627,
18 627 : 3 = 6 209 Kč

Postup do 31. 5. 2019

Z první třetiny bude uhrazena část nepřednostní pohledávky ve výši 3 214 Kč, protože má dřívější pořadí než přednostní pohledávka. V dalších měsících se uhradí zbytek. Ke druhé třetině se přičte plně zabavitelný zbytek (3 214 + 8 986 = = 12 200 Kč) a tato částka se použije na úhradu přednostní pohledávky.

Zaměstnanci se vyplatí 3 214 (třetí třetina) + 11 251 (nezabavitelná částka) + 2 (zaokrouhlení) = 14 466 Kč
Kontrola 3 214 + 12 200 + 14 466 = 29 880

Postup od 1. 6. 2019

Z první třetiny bude uhrazena část nepřednostní pohledávky ve výši 6 209 Kč, protože má dřívější pořadí než přednostní pohledávka. V dalších měsících se uhradí zbytek. Druhá třetina (6 209 Kč) se použije na úhradu přednostní pohledávky.

Zaměstnanci se vyplatí 6 209 (třetí třetina) + 11 251 (nezabavitelná částka) + 2 (zaokrouhlení) = 17 462 Kč
Kontrola 6 209 + 6 209 + 17 462 = 29 880 Kč

Z první třetiny jsou uspokojovány všechny pohledávky (přednostní i ostatní) podle svého pořadí. Znamená to, že pohledávky, na které v důsledku jejich horšího pořadí nezbydou peníze, musejí vyčkat, až jim v následujících výplatních obdobích uvolní místo některá již uhrazená pohledávka, nebo až je bude možné srazit díky vyššímu příjmu povinného.

Příklad č. 2:

Čistá mzda činí 31 895 Kč. Zaměstnanec má jediného plátce mzdy, je rozvedený a má 3 děti. Výživné není nařízeno exekučně.

Nezabavitelná částka činí 6 428,67 + (3 x 1 607,17) = 11 250,18, zaokr. 11 251 Kč

Je nařízena přednostní exekuce ve výši 85 500 Kč, která byla doručena do datové schránky dne 10. 3. 2019. Nepřednostní exekuce ve výši 55 100 Kč byla doručena již v roce 2017, ale nebyla dosud plně uhrazena.

Čistá mzda v daném měsíci snížená o nezabavitelnou částku 31 895 - 11 251 = 20 644 Kč
Část mzdy zabavitelné bez omezení do 31. 5. 2019 20 644 - 9 643 = 11 001 Kč
Část mzdy zabavitelné bez omezení od 1. 6. 2019 20 644 - 19 286 = 1 358 Kč
Výše třetin do 31. 5. 2019 9 643 - 1 = 9 642;
9 642 : 3 = 3 214 Kč
Výše třetin od 1. 6. 2019 19 286 - 2 = 19 284;
19 284 : 3 = 6 428 Kč

Postup do 31. 5. 2019

Z první třetiny bude uhrazena část nepřednostní pohledávky ve výši 3 214 Kč, protože má dřívější pořadí než přednostní pohledávka. V dalších měsících se uhradí zbytek. Ke druhé třetině se přičte plně zabavitelný zbytek (3 214 + 11 001 = = 14 215 Kč) a tato částka se použije na úhradu přednostní pohledávky.

Zaměstnanci se vyplatí 3 214 (třetí třetina) + 11 251 (nezabavitelná částka) + 2 (zaokrouhlení) = 14 466 Kč
Kontrola 3 214 + 14 215 + 14 466 = 31 895 Kč

Postup od 1. 6. 2019

Z první třetiny bude uhrazena část nepřednostní pohledávky ve výši 6 428 Kč, protože má dřívější pořadí než přednostní pohledávka. V dalších měsících se uhradí zbytek. Ke druhé třetině se přičte plně zabavitelný zbytek (6 428 + 1 358 = 7 786 Kč) a tato částka se použije na úhradu přednostní pohledávky.

Zaměstnanci se vyplatí 6 428 (třetí třetina) + 11 251 (nezabavitelná částka) + 2 (zaokrouhlení) = 17 681 Kč
Kontrola 6 428 + 7 786 + 17 681 = 31 895 Kč
Příklad č. 3:

Zaměstnanec, který má dva plátce, je osamělý a má několik exekucí. Soudní exekutor rozhodl, že u každého plátce se uplatní nezabavitelná částka ve výši 50%. První exekuční srážka je přednostní, další jsou nepřednostní. V daném měsíci má čistou mzdu ve výši 18 550 Kč. Nezabavitelná částka činí 6 429 Kč, polovina je 3 214,50 Kč, zaokrouhleno na 3 215 Kč.

Postup do 31. 5. 2019

Čistá mzda se sníží o 1/2 nezabavitelné částky 18 550 - 3 215 = 15 335 Kč

Plně zabavitelný zbytek 15 335 - 9 643 = 5 692 Kč

Výpočet třetin 9 643 - 1 = 9 642 Kč; 9 642 : 3 = 3 214 Kč

Pro přednostní exekuci se zabaví 3 214 + 3 214 + 5 642 = 12 120 Kč

Zaměstnanci se vyplatí 3 214 + 3 215 + 1 = 6 430 Kč

Kontrola 12 120 + 6 430 = 18 550 Kč

Postup od 1. 6. 2019

Čistá mzda se sníží o 1/2 nezabavitelné částky 18 550 - 3 215 = 15 335 Kč

Plně zabavitelný zbytek již od 1. 6. 2019 nevzniká.

Výpočet třetin 15 335 - 2 = 15 333 Kč; 15 333 : 3 = 5 111 Kč

Pro přednostní exekuci se zabaví 5 111 + 5 111 = 10 222 Kč

Zaměstnanci se vyplatí 5 111 + 3 215 + 2 = 8 328 Kč

Kontrola 10 222 + 8 328 = 18 550 Kč

Nařízení vlády č. 91/2019 Sb. se uplatní od 1. 6. 2019 i v případě insolvenčních srážek.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Exekuční srážky v roce 2018
Exekuční srážky v roce 2017
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zaměstnanec v exekuci
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem

Související otázky a odpovědi

Exekuce
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Výživné a exekuce
Pořadí exekucí
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Zaměstnanec a insolvence
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Výživné a exekuce
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Srážky ze mzdy - exekuce
Exekuce

Související předpisy

91/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
320/2018 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník