Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Být ze zákona zdravotně pojištěn neznamená pouze čerpat (zcela nebo částečně hrazenou) zdravotní péči, ale právní úprava zdravotního pojištění ukládá různé povinnosti, které musí plnit pojištěnec, ať už jako fyzická osoba, zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Zdravotní pojištění je v České republice podle zákona povinné:

  1. pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství) - pro určení příslušnosti k pojištění je v tomto směru kritérium trvalého pobytu zcela zásadní;
  2. pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR a v tomto zaměstnání jim plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
  3. od vstupu České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 pro výdělečně činné osoby (zaměstnance nebo OSVČ) ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), ze Švýcarska anebo také z Velké Británie a Severního Irska pojištěné v ČR podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcího nařízení č. 987/2009;
    Účasten českého systému veřejného zdravotního pojištění je zaměstnanec ze „třetí země“ (Ukrajinci, Moldavané aj.), a to po dobu trvání zaměstnání u zaměstnavatel

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné z důvodu neplaceného volna
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Zdravotní pojištění - chybné postupy při placení pojistného
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Struktura pohledávek zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zahájení a ukončení činnosti zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
Účast na zdravotním pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
85/1996 Sb. o advokacii