Zdaňování odměn členů volebních komisí

Vydáno: 15 minut čtení

V pořadí již druhé volby v roce 2018, po volbách prezidentských v lednu, ještě v říjnu volby do zastupitelstev obcí a někde také volby do Senátu Parlamentu České republiky, opět vyvolávají otázky, jak, po změně zákona o daních z příjmů s účinností od roku 2018, zdaňovat příjmy plynoucí členům volebních komisí.

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise je považována za funkční požitek, za příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a plátcům daně vzniká při výplatě těchto odměn povinnost srazit daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně nebo zálohu na daň.

S účinností od 1. ledna 2018 bylo doplněno ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů tak, že samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně jsou i příjmy, které v úhrnné výši u plátce daně nepřesáhnou za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7. Změna byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Jedním z důvodů uváděných k této změně byla skutečnost, že mnoho poplatníků jen z důvodu existence dalších, byť nízkých příjmů ze závislé činnosti, od plátce, u kterého neměli podepsáno prohlášení k dani a ze kterých byla plátcem daně srážena záloha na daň, mělo povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Jedním z takových problematických příjmů, které zakládaly mnoha poplatníkům povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, byly i zvláštní odměny členů okrskových volebních komisí, z nichž před provedenou změnou zákona o daních z příjmů byla vždy srážena záloha na daň. Sražením daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z nízkých příjmů, nově od roku 2018 z příjmů nepřesahujících částku 2 500 Kč, je daňová povinnost poplatníků z těchto příjmů vyrovnaná a existence takových příjmů jim nezakládá povinnost podat daňové přiznání.

Avšak i za rok 2018 bude opět mnoho poplatníků povinno podat daňové přiznání z důvodu pobírání zvláštní odměny člena okrskové volební komise, a to z toho důvodu, že úhrnná výše odměny vyplacené za kalendářní měsíc překročí stanovený limit 2 500 Kč, a plátcem daně tak bude z této odměny opět srážena záloha na daň. S účinností od 1. září 2018 byla totiž vyhláškou č. 185/2018 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, zvýšena „zvláštní odměna za výkon funkce“. Nově náleží předsedovi okrskové volební komise odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli shodně 2 100 Kč, členu komise 1 800 Kč, při souběhu voleb do zastupitelstva městské části nebo obvodu a do zastupitelstva statutárního města a hlavního města Prahy se zvyšuje odměna volebním komisařům shodně o 400 korun, stejně tak náleží všem příplatek ve výši 400 Kč v případě souběhu s jinými volbami (do zastupitelstev obcí a senátních), v případě konání II. kola senátních voleb se odměna za výkon funkce ve volební komisi zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli o 1 000 Kč, členům o 700 Kč. Vzhledem k tomu, že kromě voleb do zastupitelstev obcí budou ve třetině volebních obvodů probíhat současně také volby do Senátu Parlamentu ČR a v některých senátních volebních obvodech také druhé kolo těchto voleb, je zřejmé, že v mnoha případech výše těchto odměn přesáhne částku 2 500 Kč a z vyplácených odměn bude nutno srazit zálohu na daň.

Plátce daně tak bude při zdaňování odměn členů okrskových volebních komisí muset dát pozor na to, zda se jedná o poplatníka, který má u něj jako u plátce daně učiněno prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů, pak bude z těchto příjmů srážet zálohu na daň (při uplatnění základní slevy na poplatníka bude záloha ve výši nula Kč), nebo zda se jedná o poplatníka, který nemá učiněno prohlášení k dani, pak z příjmů, které nepřekročí částku 2 500 Kč, bude plátce daně srážet „srážkovou daň“, daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 %, a pokud úhrnná výše odměny za kalendářní měsíc překročí částku 2 500 Kč, pak bude plátce povinen srazit zálohu na daň a poplatníkovi opět vznikne dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů povinnost podat daňové přiznání.

Otázka č. 1:

V našem volebním obvodu proběhnou v říjnu 2018 jen volby do zastupitelstva. Podle nové úpravy náleží předsedovi komise 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli 2 100 Kč a ostatním členům 1 800 Kč. Pokud žádný z členů volební komise nepodepíše prohlášení k dani, lze z těchto odměn srazit srážkovou daň? Musí si jednotliví členové zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání?

Odpověď:

Dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů jsou příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů, tedy i o příjmy ze závislé činnosti v podobě funkčního požitku, pokud jejich úhrnná výše nepřesahuje u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Z dotazu je zřejmé, že příjem žádného z členů volební komise nepřesáhne částku 2 500 Kč, a pokud poplatníci neučiní u plátce Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení k dani“), pak plátce daně při výplatě těchto odměn srazí z částky odměny daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou ve výši 15 %. Tím je daňová povinnost jednotlivých poplatníků splněna a nemusí dále tyto příjmy nikde, tedy ani v daňovém přiznání, uvádět.

Otázka č. 2:

V našem volebním obvodu proběhnou v říjnu 2018 komunální i senátní volby. Podle nové úpravy náleží předsedovi komise 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli 2 100 Kč a ostatním členům 1 800 Kč. Vzhledem k tomu, že s volbami do zastupitelstva se konají současně i volby senátní, bude všem odměna zvýšena o 400 Kč, v případě konání dalšího kola senátních voleb bude předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli zvýšena odměna o 1 000 Kč, ostatním členům o 700 Kč. Žádný člen volební komise nepodepsal prohlášení k dani. Z vyplácených odměn bude podle jejich výše srážena buď srážková daň, nebo záloha na daň. Bude opět povinnost podat daňové přiznání?

Odpověď:

Plátce daně musí v uvedeném případě stanovit výši příjmů plynoucích jednotlivým členům volební komise. Při souběžných volbách do zastupitelstva obce a do Senátu bude náležet předsedovi odměna 2 600 Kč, v případě konání druhého kola voleb do Senátu 3 600 Kč (2 200 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč). Je pak zřejmé, že částka odměny vyplácené za funkci předsedy okrskové volební komise vždy přesáhne částku 2 500 Kč stanovenou v § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů, jako částku rozhodnou pro zdanění takového příjmu daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou. Z vyplácené odměny v částce vyšší než 2 500 Kč musí být sražena záloha na daň. Plátce daně vystaví poplatníkovi Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění(dále jen „potvrzení o sražených zálohách“) a poplatník bude povinen, dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů, po skončení roku 2018 podat daňové přiznání.

Místopředsedovi a zapisovateli volební komise bude při souběžných volbách do zastupitelstva obce a do Senátu náležet odměna 2 500 Kč, v případě konání druhého kola voleb do Senátu 3 500 Kč (2 100 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč). Pokud nebude konáno druhé kolo senátních voleb a bude těmto členům volební komise náležet odměna ve výši 2 500 Kč, pak v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů bude z tohoto příjmu sražena daň vybíraná srážkou zvláštní sazbou. V případě konání druhého kola senátních voleb bude celková částka odměny činit 3 500 Kč a plátce bude povinen při výplatě těchto odměn srazit zálohu na daň a poplatníci budou povinni dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů po skončení roku 2018 podat daňové přiznání.

Ostatním členům volební komise při souběžných volbách do zastupitelstva obce a do Senátu bude náležet odměna 2 200 Kč, v případě konání druhého kola voleb do Senátu 2 900 Kč (1 800 Kč + 400 Kč + 700 Kč). Pokud nebude konáno druhé kolo senátních voleb a bude vyplacena odměna ve výši 2 200 Kč, pak z tohoto příjmu bude sražena daň vybíraná srážkou zvláštní sazbou. V případě konání druhého kola senátních voleb bude celková částka odměny činit 2 900 Kč a plátce bude povinen při výplatě těchto odměn srazit zálohu na daň a poplatníci budou povinni dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů po skončení roku 2018 podat daňové přiznání.

Otázka č. 3:

Členka volební komise je na rodičovské dovolené a současně pracuje v pracovním poměru na kratší úvazek, u svého zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. V lednu 2018 se účastnila prezidentských voleb jako členka volební komise, odměna ve výši 1 500 Kč jí byla zdaněna srážkovou daní. V říjnu 2018 se budou v naší obci konat volby do zastupitelstva obce. Paní je opět členkou volební komise a bude jí náležet odměna 1 800 Kč. I tato odměna bude zdaněna srážkovou daní. Musí paní podat daňové přiznání?

Odpověď:

Odměna vyplacená člence volební komise za prezidentské volby nepřesáhla částku 2 500 Kč a byla správně zdaněna daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů. Stejně tak z odměny vyplacené za činnost ve volební komisi při volbách do zastupitelstva ve výši 1 800 Kč bude sražena daň zvláštní sazbou. Příjmy, z nichž byla sražena daň podle zvláštní sazby, nezakládají poplatnici povinnost podat daňové přiznání.

Pokud by to však pro poplatnici, vzhledem k výši jejích ostatních příjmů, bylo výhodné, například při pobírání nižších příjmů při práci na částečný úvazek, může využít ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů, podat daňové přiznání a uvést v něm nejen příjmy z pracovního poměru od svého zaměstnavatele, ale i příjmy ve formě odměn za činnost ve volební komisi. Pro podání daňového přiznání potřebuje pak potvrzení o sražených zálohách od svého zaměstnavatele a také Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů(dále jen „potvrzení o sražené dani“) od plátce odměn za volby (obecního úřadu).

Otázka č. 4:

Členka volební komise je na rodičovské dovolené a současně pracuje na kratší úvazek, u svého zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. V lednu 2018 se účastnila prezidentských voleb jako člen volební komise, odměna ve výši 1 500 Kč jí byla zdaněna srážkovou daní. V říjnu 2018 se budou v naší obci konat souběžně volby do zastupitelstva obce i do Senátu. Paní je opět členkou volební komise a bude jí náležet odměna 1 800 Kč a 400 Kč, a pokud bude konáno další kolo senátních voleb, pak ještě dalších 700 Kč. Pokud proběhne i druhé kolo senátních voleb, budeme z odměny srážet zálohu na daň. Když vznikne povinnost podat daňové přiznání, je povinnost tam uvést všechny příjmy za rok 2018, tedy i odměnu za prezidentské volby?

Odpověď:

Odměna vyplacená člence volební komise za prezidentské volby nepřesáhla částku 2 500 Kč, a byla správně zdaněna daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy nezakládají poplatnici povinnost podat daňové přiznání ani není povinna je v daňovém přiznání uvádět.

Odměna vyplacená člence volební komise při konání voleb do zastupitelstva v souběhu s konáním voleb do Senátu bude činit buď 2 200 Kč (1 800 + 400), a pak bude z příjmu sražena daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, nebo při konání druhého kola senátních voleb bude odměna činit 2 900 Kč (1 800 + 400 + 700), a pak musí plátce daně srazit z tohoto příjmu zálohu na daň. Plátce daně vystaví potvrzení o sražených zálohách a poplatnice bude povinna, dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů, po skončení roku 2018 podat daňové přiznání. Do podávaného daňového přiznání si může poplatnice zahrnout dle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů i příjmy zdaněné „srážkovou daní“. Na základě žádosti poplatnice by plátce daně (obecní úřad) vystavil potvrzení o srážkové dani.

Otázka č. 5:

Předsedou okrskové volební komise v říjnu 2018 se stal občan, který je současně u místního podnikatele v obci zaměstnán jako řidič. U svého zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Bude povinen za rok 2018 podat daňové přiznání?

Odpověď:

Pro posouzení, zda vznikne poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání, chybí v dotazu rozhodná informace, jaké volby se budou konat a jaká tedy náleží předsedovi okrskové volební komise odměna. Při volbách pouze do zastupitelstva obce předsedovi volební komise náleží odměna 2 200 Kč. Vzhledem k tomu, že poplatník má učiněno prohlášení k dani u svého zaměstnavatele a nemůže tak na stejné období učinit prohlášení k dani pro jiného plátce daně, který mu bude vyplácet odměnu za výkon funkce předsedy okrskové volební komise, a také vzhledem k tomu, že výše odměny nepřesahuje částku 2 500 Kč, srazí plátce daně při výplatě z této odměny daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 36 odst. 2 písm. m) zákona o daních z příjmů ve výši 15 %, takový příjem nezakládá poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání.

Při volbách do zastupitelstva obce konaných v souběhu s jinými volbami (do zastupitelstva a do Senátu nebo do zastupitelstva obce v územně členěném statutárním městě a v Praze) se odměna zvyšuje. Při volbách do zastupitelstva obce a současně i volbách do Senátu by předsedovi volební komise náležela odměna 2 600 Kč (2 200 + 400), při konání dalšího kola senátních voleb 3 600 Kč (2 600 + 1 000). V takovém případě by výše odměny předsedy volební komise překročila limit stanovený v § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů ve výši 2 500 Kč pro zdanění příjmů daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou. Z odměny předsedy volební komise by tak musela být sražena záloha na daň a poplatník by měl povinnost, dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů, za rok 2018 podat daňové přiznání.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
  • vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
185/2018 Sb. , kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Související otázky a odpovědi

Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Krácení cestovních náhrad
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Dodanění zrušeného životního pojištění zaměstnance
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Školkovné - maximální výše
Praní pracovních oděvů
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy
Roční zúčtování daní
Sleva na dítě
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Zálohová nebo srážková daň od ledna 2023
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise