Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018

Vydáno: 10 minut čtení

Za rok 2018 mohou zaměstnanci na základě novely č. 170/2017 Sb., zákona o daních z příjmů, konkrétně jeho § 38k, požádat o provedení ročního zúčtování na novém tiskopise „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění MFin 25 5457/B vzor č. 1“ (dále jen žádost).

Tiskopis byl zveřejněn Generálním finančním ředitelstvím na internetových stránkách finanční správy dne 24. října 2018. Navazuje na tiskopis Prohlášení poplatníka k dani vzor č. 26 určený pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění pro rok 2018 (dále jen prohlášení).

Oba nové tiskopisy je možné použít jak pro listinnou, tak i elektronickou komunikaci. V dnešním digitalizovaném světě je to jistě posun správným směrem. V případě komunikace elektronické je však nutné zabezpečit, aby bylo nezpochybnitelně možno ověřit, že prohlášení i žádost učinil zaměstnanec v zákonem stanoveném termínu. U elektronických dokumentů může jít z hlediska dokazování v případě sporu o zásadní problém. Je nutné si uvědomit, že právě u elektronických informací dochází ke změnám, které se týkají samotného jejich nosiče, na němž je úkon zaměstnance zachycen, ale i formátu uloženého souboru. Vždy bude nutné doložit, že prohlášení i žádost učinil zaměstnanec a svůj „elektronický“ podpis měl pod svou výhradní kontrolou.

Řada zaměstnavatelů se snažila již na počátku roku 2018 usnadnit svým zaměstnancům vyplnění tiskopisu prohlášení k dani a předkládala jim tiskopis „předvyplněný“, se všemi identifikačními údaji o zaměstnanci, o zaměstnavateli a dosud uplatňovanými slevami na dani i s údaji o dětech, na něž zaměstnanec dříve uplatňoval daňové zvýhodnění (tedy údaji známými ze mzdového listu zaměstnance za předchozí rok), ke kontrole a k podpisu.

Použití nových tiskopisů na základě změny zákona o daních z příjmů, jak je uvedeno výše, je zásadní novinkou při zpracování ročního zúčtování za rok 2018. Uvádíme je proto na praktickém příkladu, pro který použijeme příslušné tiskopisy zejména v interaktivní podobě dostupné na internetových stránkách Finanční správy ČR. Tato podoba tiskopisů je totiž uživatelsky komfortní, neboť uživatele vede celým tiskopisem prostřednictvím poznámek a jsou mu nabízena pouze ta políčka, která mohou být ve vztahu k příslušnému období vyplněna. K vyplnění některých políček se používá jednoduchá metoda křížkování.

Příklad uplatnění daňového zvýhodnění během roku a následného ročního zúčtování

Pan Konvička byl po celý rok zaměstnán u jednoho zaměstnavatele, a to u obchodní společnosti Vzorkovna, s. r. o. U tohoto zaměstnavatele učinil na rok 2018 prohlášení k dani. V průběhu roku uplatňoval daňové zvýhodnění pouze na jedno vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, a to na dceru Janu. Od června byl panu Konvičkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně, ale rozhodnutí o přiznání mu bylo doručeno až v září. Po skončení roku uplatnil dodatečně ještě slevu na syna Honzu (rovněž vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti), kterého v srpnu přijali ke studiu na vysoké škole. Otec totiž studijním výsledkům svého syna, který již dva roky nestudoval, moc nevěřil, a tak raději počkal s uplatněním daňového zvýhodnění na toto zletilé dítě až do ročního zúčtování. Dále v rámci ročního zúčtování uplatnil hodnotu jednoho bezplatného odběru krve. Manželka pana Konvičky daňové zvýhodnění na žádné vyživované dítě v roce 2018 u svého zaměstnavatele neuplatňovala.

Pan Konvička byl v březnu a dubnu v pracovní neschopnosti a z tohoto důvodu byl jeho zdanitelný příjem nižší. V červnu mu byl zúčtován příjem vyšší, a to z důvodů vyplacení odměny.

Daňové zvýhodnění uplatněné panem Konvičkou na 2 vyživované děti

dítě Pořadí počet měsíců výše měsíčního daňového zvýhodnění výše ročního daňového zvýhodnění
Jana ve výši na první dítě 12 1 267 Kč 15 204 Kč
Jan ve výši na druhé dítě

5

(od srpna 2018, uplatněno ale až v rámci RZZ

1 617


 

8 085 Kč


 

Roční daňové zvýhodnění celkem 23 289 Kč

Zjednodušený mzdový list za rok 2018 v Kč

Měsíc 2018 Hrubá mzda Soc. + zdrav.
25 % + 9 %
SHM zaokr. Záloha na daň 15 % Sleva na popl. + ID Počet uplat. dětí DZV DZV sleva DZV vypl. bonus Sraž. záloha
1 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070 1 1 267 1 267   3 698
2 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070 1 1 267 1 267   3 698
3 6 000 2 400 8 400 1 260 2 070 1 1 267 0 0* 0
4 12 000 4 080 16 100 2 415 2 070 1 1 267 345 922 0
5 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070 1 1 267 1 267   3 698
6 47 000 15 980 63 000 9 450 2 070 1 1 267 1 267   6 113
7 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070 1 1 267 1 267   3 698
8 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070 1 1 267 1 267   3 698
9 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070 1 1 267 1 267   3 698
10 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070
+210
1 1 267 1 267   3 488
11 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070 1 1 267 1 267   3 488
12 35 000 11 900 46 900 7 035 2 070
+210
1 1 267 1 267   3 488
Suma 380 000 129 200     24 840
+630
      922 38 765

Není nárok na daňový bonus - mzda nebyla ani ve výši 1/2 minimální mzdy.
SHM - superhrubá mzda, DZV - daňové zvýhodnění, ID - invalidní důchod

Prohlášení k dani učiněné na rok 2018

Jak již bylo uvedeno výše, pan Konvička u svého zaměstnavatele na rok 2018 řádně učinil Prohlášení k dani, ve kterém uplatnil základní slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na nezletilou dceru Janu a od října základní slevu na invaliditu z titulu přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 1. stupně.

Formulář: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018

Dále učinil prohlášení o tom, že manželka daňové zvýhodnění na dceru Janu neuplatňuje, což doložil Potvrzením zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 - strana 2

V září bylo panu Konvičkovi doručeno od ČSSZ rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 1. stupně. Tuto skutečnost oznámil svému zaměstnavateli do konce měsíce, ve kterém rozhodnutí obdržel, doložil rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu dle § 38l odst. 2 písm. b) ZDP a v souladu s ust. § 38k ZDP uvedl tuto změnu v Prohlášení k dani ve změnové části (viz formulář výše). Od měsíce října mu tedy záloha na daň byla snížena také o tuto slevu na dani.

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Pan Konvička dne 10. 1. 2019 požádal o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018. V žádosti uplatnil nezdanitelnou část základu daně ve výši 3 000 Kč z titulu poskytnutí bezplatného darování krve a k tomu předložil potvrzení Transfúzní stanice fakultní nemocnice.

Formulář: Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018

Formulář: Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018 - 2. část 

Dodatečné uplatnění daňového zvýhodnění

Pan Konvička dále v souladu s § 38k odst. 7 ZDP požádal o dodatečné uplatnění daňového zvýhodnění na zletilého syna Jana, a to za měsíce srpen až prosinec 2018, což doložil potvrzením o studiu na vysoké škole (ve kterém bylo uvedeno, že zápis ke studiu se konal dne 18. 8. 2018 a že syn Jan je studentem bakalářského studijního programu) a novým potvrzením zaměstnavatele manželky, že ta nadále daňové zvýhodnění na žádné dítě neuplatňuje.

V případě dodatečného uplatnění daňového zvýhodnění musí pan Konvička učinit prohlášení k dani, a to prostřednictvím označení „XD“ v záhlaví tiskopisu Prohlášení k dani. Kromě dodatečného uplatnění daňového zvýhodnění na syna Jana pan Konvička zpětně uplatnil i slevu na dani na invalidní důchod, neboť v rozhodnutí bylo uvedeno, že invalidní důchod mu byl přiznán již od června 2018 (rozhodnutí obdržel až v září). V průběhu roku mu proto byla poskytnuta základní sleva na invaliditu až od měsíce října, tedy od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnou skutečnost zaměstnavateli písemně v Prohlášení k dani oznámil (viz formulář na str. 15)

Současně opět vyplnil část týkající se manželky (tj. jiného poplatníka), neboť i syn Jan s nimi žije ve společně hospodařící domácnosti. (viz formulář na str. 16)

Roční zúčtování daně a daňového zvýhodnění

Při ročním zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění se přitom u zaměstnance postupuje jako u ostatních fyzických osob, tzn.:

  • celoroční základ daně se sníží o prokázané nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) a
  • takto vypočtený základ daně se zaokrouhlí na celé stovky Kč dolů,
  • z něj se vypočte daň podle § 16 ZDP ve výši 15 %,
  • vypočtená daň se nejdříve sníží o prokázané slevy na dani (§ 35ba ZDP),
  • pak se vypočte částka daňového zvýhodnění náležející poplatníkovi formou slevy na dani podle § 35c ZDP a daňového bonusu, daň snížená o slevy na dani dle § 35ba ZDP se poté sníží ještě o slevu podle § 35c ZDP (náležející na vyživované děti) a až takto snížená daň se porovná s úhrnem sražených záloh a vypočte se rozdíl na dani,
  • dále se u poplatníka (který splnil „podmínku 6násobku minimální mzdy“) porovná daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních daňových bonusů a vypočte se rozdíl na daňovém bonusu, tj. kladný nebo záporný,
  • vypočtené rozdíly na dani a daňovém bonusu se pak navzájem kompenzujís tím, že
  • roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění se provádí pouze ve prospěch poplatníka, tj. poplatníkovi uplatňujícímu daňové zvýhodnění se vyplatí nejpozději při výplatě mzdy za březen tzv. doplatek ze zúčtovánía případný nedoplatek z RZZ se nevybírá.

Doplatek na daňovém bonusu (v úhrnu musí činit více než 50 Kč) se může přitom skládat z přeplatku na dani nebo z doplatku na bonusu anebo z přeplatku na dani a doplatku na bonusu. (viz formulář na str. 17)

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Přestože pan Konvička požádal svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh, požádal svého zaměstnavatele o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech, jelikož si až následně uvědomil, že má ještě příjmy z nájmu zemědělské půdy ve výši 6 500 Kč a z toho důvodu má za rok 2018 povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. (viz formulář na str. 18)

V řádku č. 15 je uvedena platba zaměstnavatele na soukromé životní pojištění pana Konvičky. Zaměstnavatel hradí všem zaměstnancům 300 Kč měsíčně.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 - 2. část

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování daně 2015
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně z příjmu a odpočet životního a penzijního pojištění v roce
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování
Roční zúčtování daně
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru
Roční zúčtování daně ze mzdy
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Související předpisy

170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
586/1992 Sb. o daních z příjmů