Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit

Vydáno: 21 minut čtení

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání lze při splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně. Tyto odpočty jsou bohužel často prováděny v rozporu se zákonnými podmínkami. Zkušenosti z praxe finančních úřadů ukazují, že devět z deseti případů uplatnění této úhrady je provedeno neoprávněně. Jedná se tak o jednu z nejčastějších chyb při uplatnění nezdanitelných částí základu daně.

Právní rámec

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo také „ZDP“),
  • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“),
  • prováděcí vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkům odečíst od základu daně při splnění zákonných podmínek

  • poskytnuté dary (bezúplatná plnění) vyjmenovaným osobám na zákonem stanovené účely,
  • zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby,
  • poplatníkem zaplacené příspěvky na penzijní produkty,
  • zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské příspěvky odborové organizaci,
  • úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Podmínky pro možnost odpočtu úhrad za zkoušky nejsou poplatníkům ani mzdovým účetním často srozumitelné, a to ani po pečlivém prozkoumání § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů, ve kterém jsou stanoveny.

Podle § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů lze od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

Pro možnost odpočtu se musí jednat o úhradu za zkoušku podle podmínek stanovených v zákoně o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V tomto zákoně jsou jednotlivá povolání označena jako úplné profesní kvalifikace a tyto jsou dále rozčleněny na tzv. profesní kvalifikace. Seznam profesních kvalifikací i úplných profesních kvalifikací schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo a zveřejňuje jej v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Odpočet životního pojištění
Odpočet úroků z hypotečního úvěru
Úroky jako odpočet od základu daně
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Sleva na dítě
Sleva na studenta
Daňové zvýhodnění na dítě
Dar školce - příspěvkové organizaci
Dar obci
Úroky z úvěru
Školkovné - maximální výše
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Rozhodný příjem pro dávky státní sociální podpory

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání