Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Stanovisko Finanční správy ke zdanění českých lodníků v Nizozemí

Na základě automatické výměny informací došlo ze strany Finanční správy ke zjištění, že velká část českých lodníků působících v Nizozemsku nepostupuje v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění, která je od roku 1974 uzavřena mezi Českou republikou a Nizozemím. U lodníků by se mělo podle této smlouvy postupovat tak, že ke zdanění nedochází v místě výkonu činnosti, ale tam, kde je poplatník rezidentem. Čeští lodníci by tedy měli své příjmy zdaňovat v České republice a nikoliv v Nizozemí, jak bylo zjištěno v mnohých případech. Příslušní poplatníci byli v důsledku zjištění porušování mezinárodních předpisů ze strany Finanční správy ČR vyzváni k podání daňového přiznání v České republice s tím, že by jim měly být ze strany Nizozemska zaplacené daně naopak vráceny.

Aby neměla tato situace negativní dopad na sociální situaci lodníků, upozorňuje česká správa daní na možnost požádat o posečkání s placením české daně, aby bylo nejprve možné vyžádat daň zaplacenou v zahraničí a teprve poté řádně zdanit svůj příjem v ČR. Současně byla lodníkům doporučena možnost využití podání žádosti o prominutí souvisejících sankcí. Z výše uvedeného vyplývá, že je u zahraničních příjmů důležité se za účelem posouzení režimu jejich zdanění poradit s daňovým poradcem a pečlivě přečíst příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Pokyn č. MF-7 – zrušení vybraných pokynů řady D k dani silniční

S účinností od 1. 10. 2016 dochází ke zrušení vybraných pokynů řady D upravující problematiku daně silniční. Tyto pokyny již nejsou v současné době aktuální a nemělo by podle nich být nadále postupováno. Jedná se například o Pokyny č. D-4, D-7, D-9 a D-150 týkající se provádění zákona o dani silniční, jednotného výkladu zákona o dani silniční, zahraničních vozidel užívaných v ČR a uplatňování osvobození od daně silniční.

Centrální evidence dotací z rozpočtu podle zásad otevřených dat

Na konci září 2016 Finanční správa zveřejnila ve spolupráci s Ministerstvem financí tiskovou zprávu, prostřednictvím které informovala veřejnost o otevření datové sady Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR) podle zásad otevřených dat. Daňoví poplatníci tak mají možnost kontrolovat, jakým způsobem stát nakládá s penězi z jejich daní a zda je způsob využití těchto prostředků účelný a hospodárný. Zveřejnění těchto informací je tak dalším krokem, který má za cíl zvýšení transparentnosti poskytování a využívání účelových výdajů ze státního rozpočtu. Do datových sad je možné nahlížet na webové stránce http://cedropendata.mfcr.cz/ nebo http://data. mfcr.cz/cs, avšak dokumenty a jiné údaje lze také volně kopírovat, modifikovat a distribuovat.

Bezplatné zasílání přehledu dob důchodového konta od ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se rozhodla během září 2016 opět rozeslat přehled dob důchodového pojištění více než 100 tisícům lidí předdůchodového věku. Konkrétně přehled obdrží muži narození v roce 1955 a ženy narozené v roce 1958. Tito pojištěnci tak budou moci v předstihu zjistit stav svého tzv. důchodového konta a případně objevit nedostatky, které budou moci být vyřešeny ještě před podáním žádosti o důchod.

Z přehledu dob důchodového pojištění je možné vyčíst informace o celkovém součtu dob důchodového pojištění (odpracovaných letech) i výčet dob důchodového pojištění a informace o náhradních dobách pojištění (např. doba vedení v evidenci úřadu práce), které ČSSZ eviduje. Jsou v něm dále uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Tyto informace mohou pojištěncům sloužit pro určení, zda mají odpracovaný dostatečný počet let pro přiznání starobního důchodu i k orientačnímu výpočtu budoucí výše důchodu. Obdobné informace lze nalézt také v tzv. informativním osobním listu důchodového pojištění. Kdo si o tento dokument letos požádal, tomu přehled dob důchodového konta nebude ze strany ČSSZ zaslán.

Novinky z oblasti daně z přidané hodnoty

Na základě nejnovější studie Evropské Komise se mezera ve výběru DPH v České republice rychle zmenšuje. V meziročním srovnání let 2013 a 2014 poklesla reálně mezera ve výběru DPH o 3 %, tj. na 16 % z očekávaného výběru DPH. Česká republika se tak přiblížila průměru Evropské unie, který byl v roce 2014 ve výši 14 %. Studie připisuje lepší výběr v oblasti DPH zavádění opatření proti daňovým podvodům (např. registr nespolehlivých plátců a elektronizace podání DPH).

Generální finanční ředitelství vydalo dokument s názvem „Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“.

S účinností od 1. 9. 2016 došlo ke změně místní příslušnosti pro DPH u osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu. Nově je místo Finančního úřadu pro hlavní město Prahu místně příslušný Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Důvodem změny je zejména snížení počtu spravovaných daňových subjektů Finančním úřadem pro hlavní město Prahu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Odchod do starobního důchodu

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Sociální zabezpečení studentů
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Závislá činnost na Slovensku
Daňový nerezident ČR
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Zdanění příjmů z USA - student
Práce OSVČ na území EU delší než 183 dnů v roce
Nerezident a časový test
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Zdanění příjmů ze zahraničí v ČR
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Příjmy ze zahraničí
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Příjmy z Chorvatska
Příjmy z EU a DPFO
Penzijní pojištění vyplácené z EU

Související předpisy

16/1993 Sb. o dani silniční