Pracovněprávní aktuality

Vydáno: 20 minut čtení

(sledované období: 6. 12. 2023 – 10. 1. 2024)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2023 Sb. dne 7. 12. 2023
Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých náležející příslušníkovi nebo pozůstalým podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů, se upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých upravený podle dřívějších nařízení vlády
se zvyšuje o 360 Kč
.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2023 Sb. dne 12. 12. 2023
Konsolidační balíček se dotkne i pracovněprávní oblasti. Zaměstnavatelé budou nově mít
povinnost ohlašovat zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce České správě sociálního zabezpečení, i pokud tito zaměstnanci nejsou účastni pojištění
. Odvodová povinnost těchto zaměstnanců bude nově vznikat dosažením 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele či 40 % u více zaměstnavatelů. U této změny je účinnost posunuta až k
1. 7. 2024
.
Další podstatnou změnou je pak
srovnání daňových podmínek stravenkového paušálu a stravenek
(které již nejsou daňově výhodnější), dále je upravováno daňové zvýhodnění
nepeněžitých benefitů
(
zavedení limitu
pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy) či
zrušení slevy na studenta
,
slevy na dani za umístnění dítěte
(„školkovného“) a
zpřísnění slevy na manžela
.
Zaměstnanec
se též nově bude podílet na placení
odvodů na nemocenské pojištění ve výši 0,6 %.
Dále je rovněž
zrušeno odsouvání podpory v nezaměstnanosti
v případě odstupného, odbytného či odchodného, zároveň dochází ke zpřísnění podmínek poskytování podpory při nezaměstnanosti opakovaně.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2023 Sb. dne 20. 12. 2023
U Ministerstva práce a sociálních věcí byly uloženy kolektivní smlouvy týkající se dopravy a logistiky či dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
284/1995 Sb. , kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
280/2009 Sb. daňový řád
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
330/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
344/2023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
365/2023 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce
366/2023 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti
367/2023 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
395/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
396/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
397/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024
399/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
400/2023 Sb. o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce
407/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
408/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
412/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
413/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
436/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
447/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
448/2023 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
449/2023 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
450/2023 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
452/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
453/2023 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
454/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
462/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří