304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců

Schválený:
304/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o platových poměrech státních zaměstnanců
Změna: 279/2015 Sb.
Změna: 327/2016 Sb.
Změna: 327/2016 Sb. (část)
Změna: 115/2017 Sb.
Změna: 342/2017 Sb.
Změna: 342/2017 Sb. (část)
Změna: 263/2018 Sb.
Změna: 36/2019 Sb.
Změna: 158/2019 Sb.
Změna: 300/2019 Sb.
Změna: 603/2020 Sb.
Změna: 347/2021 Sb., 531/2021 Sb.
Změna: 264/2022 Sb.
Změna: 464/2022 Sb.
Změna: 447/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
 
§ 1
Platový tarif
(1) Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které je zařazen, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.
(2) Představenému přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo představeného, na které byl státní zaměstnanec jmenován, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.
(3) Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 11. platová třída, a které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují vysokou míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru státní služby.
(4) Služební orgán může pro účely postupu podle odstavce 3 ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová. Limit uvedený ve větě první může být na návrh služebního orgánu v dotčeném služebním úřadu navýšen o dalších až 5 %, a to po schválení Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí.
(5) Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně.
 
§ 2
Stupnice platových tarifů
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 3
Platový stupeň
(1) Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe (§ 123 odst. 4 zákoníku práce) a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 a 3.
(2) Státnímu zaměstnanci se započte
a) v plném rozsahu doba
1. výkonu služby podle zákona o státní službě a
2. výkonu obdobných činností, jaké jsou požadovány na příslušném služebním místě,
b) v rozsahu nejvýše dvou třetin doba jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon služby na příslušném služebním místě,
c) v plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu, doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby,
d) v plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, doba
1. skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného právního předpisu a
2. osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.
Doby uvedené v písmenech c) a d) se státní zaměstnankyni nebo státnímu zaměstnanci započtou, pokud se současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu.
(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 let, pokud podle závěrů alespoň dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu každého z těchto služebních hodnocení podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců činil 4 body. Období, za něž byla služební hodnocení prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit alespoň 2 roky.
(4) Opakovat postup podle odstavce 3 lze nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, od kterého příslušel státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni podle odstavce 9.
(5) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se při postupu podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě odečte státnímu zaměstnanci, který byl ze služebního místa v 9. platové třídě nově zařazen na služební místo v 10. platové třídě, ačkoliv dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let.
(6) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se odečte státnímu zaměstnanci, který byl na základě ustanovení § 201 odst. 3 zákona o státní službě převeden nebo zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na jiné služební místo představeného
a) v 6. až 9. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání, doba 2 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 4 let,
b) v 10. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání, doba 4 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 6 let,
c) v 11. nebo 12. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, nebo jen středního vzdělání, doba 5 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 7 let,
d) ve 13. až 16. platové třídě, pokud dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu nebo jen vyššího odborného vzdělání, doba 2 let, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 5 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 6 let, nebo jen středního vzdělání, doba 7 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 9 let.
(7) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena.
(8) Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší státnímu zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň.
(9) Při postupu podle odstavce 3 přísluší státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni od prvého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení.
 
§ 4
Příplatek za vedení
Výše příplatku za vedení se v rámci příslušného rozpětí stanoveného v příloze č. 2 k zákonu o státní službě představenému určí v závislosti na počtu přímo podřízených státních zaměstnanců, zaměstnanců v základním pracovněprávním vztahu a představených.
 
§ 5
Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí
(1) Výše příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí činí 500 až 1 800 Kč měsíčně.
(2) Výše příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí se v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 1 státnímu zaměstnanci určí podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
 
§ 6
Zvláštní příplatek
(1) Služební orgán určí zvláštní příplatek pro služební místo v rámci rozpětí stanoveného pro příslušnou skupinu správních činností podle podmínek výkonu služby. Rozdělení správních činností do skupin a pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví nebo podle obtížnosti výkonu služby stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1 300 Kč,
b) II. 750 až 2 500 Kč,
c) III. 1 250 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e) V. 2 500 až 10 000 Kč.
(3) Pro služební místo se určí pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to v rámci rozpětí, které je hodnotově nejvyšší. Právo na zvláštní příplatek za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.
 
§ 6a
Zvláštní ustanovení pro zaměstnance v pracovním poměru
(1) Z doby započitatelné praxe podle § 3 odst. 2 se odečte zaměstnanci v pracovním poměru při obsazení služebního místa podle § 178 odst. 2 nebo § 178a zákona o státní službě zařazeného v
a) 6. až 9. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem, doba 2 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 4 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
b) 10. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 6 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
c) 11. nebo 12. platové třídě doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 7 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, nebo
d) 13. až 16. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu nebo jen vyššího odborného vzdělání, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 6 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 7 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 9 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.
(2) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 3 odst. 1, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, která mu měla být podle odstavce 1 odečtena, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.
(3) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena podle odstavce 1.
 
§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
 
Příloha 1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                        Platová třída                        I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 16 130 I 17 350 I 18 680 I 20 130 I 21 710 I 23 390 I 25 280 I 27 650 I 30 780 I 34 840 I 39 820 I 45 920 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 16 720 I 17 970 I 19 320 I 20 850 I 22 440 I 24 220 I 26 160 I 28 620 I 31 840 I 36 060 I 41 220 I 47 550 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 17 270 I 18 580 I 20 000 I 21 580 I 23 250 I 25 080 I 27 130 I 29 670 I 33 020 I 37 430 I 42 770 I 49 360 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 17 880 I 19 230 I 20 700 I 22 330 I 24 060 I 25 980 I 28 070 I 30 710 I 34 200 I 38 760 I 44 320 I 51 140 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 18 480 I 19 890 I 21 420 I 23 120 I 24 910 I 26 890 I 29 060 I 31 820 I 35 420 I 40 140 I 45 920 I 52 990 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 19 120 I 20 560 I 22 170 I 23 950 I 25 780 I 27 820 I 30 100 I 32 950 I 36 700 I 41 600 I 47 580 I 54 940 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 19 770 I 21 290 I 22 930 I 24 780 I 26 720 I 28 820 I 31 180 I 34 140 I 38 040 I 43 120 I 49 340 I 56 960 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 20 460 I 22 030 I 23 720 I 25 650 I 27 660 I 29 840 I 32 280 I 35 350 I 39 400 I 44 690 I 51 130 I 59 040 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 21 180 I 22 800 I 24 570 I 26 550 I 28 630 I 30 910 I 33 420 I 36 600 I 40 790 I 46 260 I 52 970 I 61 180 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 21 930 I 23 600 I 25 400 I 27 500 I 29 660 I 32 000 I 34 620 I 37 920 I 42 270 I 47 960 I 54 920 I 63 410 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 22 710 I 24 440 I 26 340 I 28 510 I 30 720 I 33 170 I 35 880 I 39 290 I 43 810 I 49 700 I 56 920 I 65 740 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 23 510 I 25 290 I 27 260 I 29 520 I 31 820 I 34 370 I 37 170 I 40 740 I 45 420 I 51 530 I 59 020 I 68 200 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
                                                                  
 
Příloha 2
Rozdělení správních činností do skupin a pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku
(v Kč měsíčně)
I. skupina - Služba se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Služba vykonávaná střídavě ve dvousměnném provozním režimu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti střídání provozních režimů, jejich náročnosti a obtížnosti spočívající v rozsahu výkonu služby v noční době, v sobotu, v neděli a ve svátek, v míře zátěže na lidský organismus způsobené změnou přirozeného biorytmu a v míře omezení osobního života.
2. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s
2.1. občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí,
2.2. uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,
2.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.
2. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.
3. Soustavná kontrolní, revizní a vyhledávací činnost spojená s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávaná mimo sídlo úřadu a jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto činností vykonávaných u právnických osob, jichž je správní úřad zakladatel nebo zřizovatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle míry negativity vnímání činnosti, snížené předvídatelnosti jednání, četnosti činností a různorodosti podmínek výkonu služby a míře pravděpodobnosti vzniku a nutnosti řešení konfliktních situací.
4. Získávání statistických údajů v rámci státní statistické služby o výši a struktuře platů a výdajů, o zaměstnání, sociální úrovni a životních podmínkách přímo u občanů mimo sídlo úřadu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti statistického zjišťování, druhu a citlivosti zjišťovaných údajů, různorodosti podmínek statistického zjišťování a míry negativity vnímání zjišťování.
5. Výkon revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle míry negativity vnímání činnosti, různorodosti podmínek výkonu služby, pravděpodobnosti vzniku a řešení konfliktních situací.
6. Výkon služby spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti a intenzity zrakové zátěže spočívající v nutnosti rozlišování detailů.
7. Výkon služby v ústředních správních úřadech spojený podle zvláštních právních předpisů s obranou a bezpečností státu, spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle míry podílu na řešených úkolech, charakteru informací využívaných při výkonu služby a míře odpovědnosti za rozhodnutí a jejich důsledky.
8. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany při výkonu posudkové služby.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících z nepředvídatelnosti jednání osob.
9. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům spočívající v soustavném přímém styku s občany
9.1. při sepisování žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod,
9.2. v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících z nepředvídatelnosti jednání osob.
II. skupina - Služba se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Služba vykonávaná střídavě ve vícesměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti střídání provozních režimů, jejich náročnosti a obtížnosti spočívající v rozsahu výkonu služby v noční době, v sobotu, v neděli a ve svátek, v míře zátěže na lidský organismus způsobené změnou přirozeného biorytmu a v míře omezení osobního života.
2. Výkon služby spojený s kontaktem se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti kontaktu, pravděpodobnosti vzniku a nutnosti řešení konfliktních nebo krizových situací a rizikového chování.
3. Plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu v ústředních správních úřadech nebo ve správních úřadech v působnosti Ministerstva obrany spojených podle zvláštních právních předpisů s obranou a bezpečností státu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle druhu a rozsahu ohrožení a předpokládané závažnosti negativního dopadu na obyvatelstvo, podle míry odpovědnosti za rozhodnutí a jejich důsledky.
4. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle intenzity a pravděpodobnosti vzniku obtížných a konfliktních situací a zvládání nepřátelských postojů.
5. Soustavný výkonu kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle intenzity a nebezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
6. Kontakt s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle pravděpodobnosti vzniku konfliktních situací a míry nutnosti zvládání nepřátelských postojů.
7. Provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby spojeného s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávaného mimo sídlo úřadu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle nepříjemnosti a kontroverznosti provádění zdravotního dozoru, různorodosti podmínek výkonu služby a pravděpodobnosti vystavení účinkům ztěžujících vlivů, které nelze předem předpokládat.
8. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, vykonávané v omezených časových nebo prostorových podmínkách spočívající v soustavném přímém
8. 1. osobním styku s osobami v krizových sociálních situacích při provádění cíleného sociálního nebo místního šetření v souvislosti s řízením o nepojistných sociálních dávkách,
8. 2. styku s uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,
8. 3. styku s osobami v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokujícími nepojistné sociální dávky.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle pravděpodobnosti vzniku a řešení konfliktních nebo emociálně vypjatých situací, podle míry nutnosti zvládání nepředvídatelného či nepřátelského jednání osob, podle míry neuropsychické zátěže nebo jiného možného rizika ohrožení zdraví nebo života způsobené výkonem služby v přirozeném prostředí osob s nepředvídatelným nebo rizikovým chováním nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí.
III. skupina - Služba se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Dozor nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle míry rizika ohrožení života a zdraví dané členitostí terénu, pohybovými a prostorovými omezeními a dalších nebezpečí vyplývajících z charakteru daného prostředí, např. výbuch, výron plynu, zával, otřesy.
2. Výkon služby spojené s manipulací s výbušninami.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle rizika ohrožení života a zdraví daného nebezpečností výbušnin, mírou předvídatelnosti a rozpoznatelnosti nebezpečí.
3. Výkon geodetických činností spojených s tvorbou map, vykonávaných převážně v podzemí.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané intenzitou zrakové zátěže spočívající v nutnosti rozlišování detailů a rizikem ohrožení života a zdraví daného členitostí terénu, pohybovými a prostorovými omezeními.
4. Výkon služby spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, prováděním požárních zásahů a poskytováním pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané časovými omezeními a podle míry rizik ohrožení života a zdraví daných prostorovými a pohybovými dispozicemi, výskytem nebezpečných látek a sloučenin a předvídatelnosti těchto rizik.
5. Výkon služby spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle dopadů správních rozhodnutí, pravděpodobnosti vzniku obtížných a konfliktních situací, podle intenzity negativního nebo nepřátelského prostředí a pravděpodobnosti přímého ohrožení.
6. Soustavný výkon kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle intenzity a pravděpodobnosti vzniku obtížných a konfliktních situací a zvládání nepřátelských postojů a podle pravděpodobnosti přímého ohrožení.
7. Soustavné provádění revizí a kontrol pozemních radiolokačních nebo radionavigačních zařízení anebo anténních systémů, radiolokačních, radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení ve výškách. Kontrola a řízení letového provozu nebo provozu vojenské letecké techniky při výcviku vojenského leteckého personálu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle intenzity a pravděpodobnosti ohrožení života a zdraví a míry neuropsychické zátěže.
IV. skupina - Služba s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Výkon dozoru při záchranných a havarijních pracích na pracovištích v podzemí v podmínkách vyžadujících použití izolačních dýchacích přístrojů.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle podmínek výkonu služby, členitosti terénu, pohybové a prostorové náročnosti a na základě míry rizika ohrožení života a zdraví, např. nebezpečí výbuchu, výronu plynu, závalu a otřesů, a předpokládané závažnosti negativních důsledků.
2. Soustavný výkon kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti nebo činnosti směřující proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, výkon služby ve finančně analytickém útvaru Ministerstva financí spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle intenzity a rozsahu ohrožení zdraví a života, šíře dopadů a pravděpodobnosti vzniku rizik.
3. Výkon služby spočívající v činnosti potápěče nebo výsadkáře.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle předvídatelnosti nebezpečí, členitosti a přehlednosti terénu, viditelnosti, rizikovosti klimatických a povětrnostních podmínek a použitého typu výstroje, např. nové, prototypové a zkušební výstroje.
V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Výkon služby spočívající v činnosti výkonného letce.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle podmínek a charakteru letu, např. standardní, zkušební lety, předvídatelnosti prostředí, možnosti ovlivnění rizika a odpovědnosti za let, např. velitel letadla a ostatní výkonní letci.
2. Soustavný výkon služby v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle míry rizika ohrožení života a zdraví, nutnosti zvládání nepřátelských postojů, při negativním vnímání cizí přítomnosti a míře pravděpodobnosti vzniku válečného konfliktu, případně podle jiných rizik přímého ohrožení života v ohnisku konfliktu.
 
Příloha 3
zrušena
 
Příloha 4
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl. II nařízení vlády č. 327/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro účely postupu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se jako první služební hodnocení použije služební hodnocení provedené za kalendářní rok 2016.
§ 9 nařízení vlády č. 36/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Má-li být pro postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, použito služební hodnocení za rok 2018 provedené podle § 155 odst. 2 věty první zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 35/2019 Sb., použije se v případě, že výsledek jeho výpočtu činil 6,1 bodu.
(2) Pro opakovaný postup podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se za předchozí postup považuje i postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
Čl.IV nařízení vlády č. 464/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Státnímu zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 3 odst. 5 písm. b) nebo podle § 3 odst. 6 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 6a odst. 1 písm. c) a d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá služební orgán dobu praxe podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho nařízení. U státního zaměstnance, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a je zařazen nebo jmenován na služební místo zařazené v 11. až 16. platové třídě podle § 201 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se ustanovení věty první nepoužije.