454/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
454/2023 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2023,
kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Čl.I
Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., zákona č. 198/2022 Sb., zákona č. 20/2023 Sb., zákona č. 75/2023 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "a podmínky" nahrazují slovy "a v návaznosti na rozhodnutí Rady Evropské unie o prodloužení dočasné ochrany podmínky".
2. V § 1 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) asistovaný dobrovolný návrat,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
3. V § 4 odst. 2 písm. a) se číslo "47" nahrazuje číslem "48".
4. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova "k) a" nahrazují textem "k)," a za slovo "první" se vkládají slova " , § 123a odst. 2 a § 154 odst. 4 písm. b)".
5. V § 5 odst. 4 větě první, § 7b odst. 2, § 7c odst. 1, § 7e odst. 1, § 7e odst. 2 větě druhé, § 7f odst. 1 větách první a druhé a v § 7g odst. 1 se číslo "2024" nahrazuje číslem "2025".
6. V § 5a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Žádost o oprávnění k pobytu na území České republiky podaná na zastupitelském úřadu cizincem, kterému byla zajištěna úhrada nákladů spojených s asistovaným dobrovolným návratem podle § 6 odst. 11, je nepřijatelná, neuhradil-li cizinec polovinu vynaložených nákladů, nejdéle však po dobu jednoho roku ode dne podání žádosti podle § 6 odst. 12 nebo ode dne, kdy se v souladu s § 6 odst. 13 na žádost cizince použije ustanovení § 6 odst. 11. Ministerstvo vnitra předává Ministerstvu zahraničních věcí seznam cizinců, kterým byla úhrada podle věty první poskytnuta.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 5a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo 2".
8. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slova "krizového zákona" vkládají slova "v době vyhlášeného krizového stavu" a část věty za středníkem se včetně středníku zrušuje.
9. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 6 až 12.
10. V § 6 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "K udělení víza podle věty první je cizinec povinen dále doložit doklad o ubytování podle odstavce 1.".
11. V § 6 odst. 9 se číslo "9" nahrazuje číslem "8".
12. V § 6 odstavec 11 zní:
"(11) Stanoví-li tak vláda, Ministerstvo vnitra zajistí cizincům asistovaný dobrovolný návrat, kterým se rozumí úhrada některých nákladů spojených s jejich návratem, zpravidla na území Ukrajiny, a k tomu potřebná asistence. Vláda současně stanoví druhy způsobilých nákladů hrazených v rámci úhrady nákladů spojených s návratem cizince a maximální výši prostředků vynaložených na asistovaný dobrovolný návrat. Asistovaný dobrovolný návrat lze cizinci zajistit pouze jednou.".
13. V § 6 se za odstavec 11 vkládají nové odstavce 12 a 13, které znějí:
"(12) O zajištění asistovaného dobrovolného návratu je ode dne stanoveného vládou oprávněn požádat cizinec nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku nebo ukončení
a) oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany uděleného mu Českou republikou, nebo
b) mezinárodní ochrany udělené mu Českou republikou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
(13) V době, kdy Ministerstvo vnitra zajišťuje asistovaný dobrovolný návrat cizinců podle tohoto zákona, se odstavec 11 použije i na žádosti o dobrovolný návrat podle § 54a zákona o azylu podané státními příslušníky Ukrajiny, cizinci žádajícími o dobrovolný návrat na území Ukrajiny nebo žádajícími o dobrovolný návrat, pokud se na území České republiky nacházejí v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.".
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 14.
14. V § 6b odst. 2 větě první se slova " , není-li dále stanoveno jinak," zrušují a číslo "150" se nahrazuje číslem "90".
15. V § 6b se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
16. V § 6b odst. 5 větě druhé se slova " , které je ubytování poskytováno bezplatně," zrušují.
17. V § 6d odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem "a".
18. V § 6d odst. 1 se na konci písmene c) slovo " , a" nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
19. V § 6d odst. 2 větě první se číslo "4" nahrazuje číslem "3".
20. V § 6d se na konci odstavce 5 doplňují věty "Pro účely uplatnění nároku na paušální náhradu za ubytování za kalendářní měsíc je rozhodný údaj o přiznání humanitární dávky zranitelné osobě za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, na který se uplatňuje nárok. V případě, že na uvedený kalendářní měsíc nebylo o nároku na humanitární dávku rozhodnuto, použije se údaj za kalendářní měsíc předcházející tomuto měsíci.".
21. V § 6d se odstavec 5 zrušuje.
22. V § 7 odst. 1 se číslo "30" nahrazuje číslem "60".
23. § 7a se včetně nadpisu zrušuje.
24. V § 7b odstavec 1 zní:
"(1) Nebyla-li dočasná ochrana na úrovni Evropské unie ukončena a zároveň bylo Radou Evropské unie rozhodnuto o jejím prodloužení, pobyt cizince, kterému byla v roce 2022 nebo 2023 udělena nebo prodloužena dočasná ochrana na území České republiky, se ode dne 1. dubna 2024 do dne 30. září 2024 považuje za pobyt za účelem dočasné ochrany, jestliže se cizinec zaregistroval k jejímu prodloužení do 15. března 2024 způsobem podle odstavce 3.".
25. V § 7b odst. 2, § 7b odst. 8 větě druhé, § 7c odst. 1 a v § 7f odst. 1 větě první se číslo "2023" nahrazuje číslem "2024".
26. V § 7b odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "Za dítě mladší 15 let provádí registraci jeho zákonný zástupce nebo osoba, která je oprávněna za toto dítě jednat." a na konci textu věty poslední se doplňují slova "formou vyznačení vízového štítku".
27. V § 7b odstavec 5 zní:
"(5) Při dostavení se k vyznačení vízového štítku je cizinec povinen doložit doklad o ubytování podle § 6 odst. 1, jinak se vízový štítek nevyznačí; povinnost doložit doklad o ubytování neplatí, jde-li o cizince, kterému bylo ubytování zajištěno orgánem krizového řízení nebo kterému bylo poskytnuto ubytování podle § 6b a stále se v tomto místě ubytování nachází.".
28. V § 7b odst. 6 se číslo "18" nahrazuje číslem "15".
29. V § 7b odst. 8 větě první se slova "31. března 2023" nahrazují slovy "15. března 2024" a slova "tohoto dne" se nahrazují slovy "dne 31. března 2024".
30. V § 7g odst. 1 se slova "31. března 2023" nahrazují slovy "15. března 2024".
31. V § 9 odstavec 2 zní:
"(2) Ustanovení § 1 až § 5a odst. 1, § 5a odst. 3 až § 6 odst. 10 a § 6 odst. 14 až § 8 pozbývají platnosti uplynutím dne 31. března 2025.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Doklad o ubytování předložený cizincem příslušnému orgánu podle zákona č. 65/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za doklad o ubytování podle § 6 odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Stanoví-li vláda pravidla pro asistovaný dobrovolný návrat podle § 6 odst. 11 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 31. března 2024, lhůta pro podání žádosti podle § 6 odst. 12 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neskončí dříve než uplynutím dne 1. dubna 2024.
3. Ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne počátku zajišťování asistovaného dobrovolného návratu podle § 6 odst. 11 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije pouze na žádost o dobrovolný návrat, na základě které nebyly k tomuto dni vynaloženy náklady na provedení dobrovolného návratu.
4. V případě státního příslušníka Ukrajiny, který je pojištěncem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a který zdravotní pojišťovně doloží, že odcestoval na Ukrajinu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení § 7a zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Bylo-li v období od 1. července 2023 do 30. září 2023 bezplatně poskytnuto ubytování osobě uvedené v § 6b odst. 1 písm. a) nebo písm. e) bodech 1 až 6 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 75/2023 Sb., na dobu přesahující 150 dnů, platí, že bylo poskytnuto v souladu s § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 75/2023 Sb.
6. Osobě, která ke dni 31. srpna 2024 využívala ubytování podle § 6b zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se doba, po kterou ubytování využívala, započítává do doby 90 dnů bezplatného ubytování podle § 6b odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl.III
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 173/2023 Sb. a zákona č. 278/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 123a odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:
"c) kterému byla stanovena lhůta k dobrovolnému opuštění území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace uvedená v záznamu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie69), nebo
69) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860, v platném znění.".
2. V § 123a odst. 1 písm. d) se slovo "vykonává" nahrazuje slovem "vykonal" a na konci textu písmene se doplňují slova " , anebo po marném uplynutí lhůty pro podání žádosti o dobrovolný návrat podle jiného právního předpisu".
3. V § 123a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
4. V § 123a odst. 3 se slova "O žádosti" nahrazují slovem "Žádost" a slovo "rozhodne" se nahrazuje slovem "posoudí".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Žádost cizince o úhradu nákladů spojených s dobrovolným návratem podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posoudí podle § 123a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl.V
V § 5 odst. 3 větě druhé zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se za slovo "podle" vkládají slova "§ 2 odst. 4 písm. b) nebo".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Čl.VI
Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., zákona č. 198/2022 Sb. a zákona č. 75/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 větě první se za slovo "dávka" vkládají slova "a mimořádná okamžitá pomoc podle zákona o pomoci v hmotné nouzi" a slovo "od" se nahrazuje slovy "fundací, spolkem, z Azylového, migračního a integračního fondu nebo z".
2. V § 6 odst. 5 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "nákladů na bydlení a".
3. V § 6b odst. 6 se slova "výše dávky stanovená podle odstavce 4" nahrazují slovy "dvojnásobek příslušné výše dávky podle odstavce 1" a slova "výše dávky stanovená podle odstavce 5" se nahrazují slovy "součet dvojnásobků jejich příslušných výší dávek podle odstavce 1".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Čl.VII
Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., zákona č. 199/2022 Sb. a zákona č. 20/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slovo "bezodkladně" nahrazuje slovy "do 5 dnů".
2. V § 2 se odstavce 5 a 6 zrušují.
3. V § 3 větě první se za slovo "cizincem," vkládají slova "který požívá dočasné ochrany podle § 1 odst. 1 po dobu kratší než 12 měsíců,".
4. § 3a se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 4 odst. 1 a 2 se za slovo "cizince" vkládají slova " , který požívá dočasné ochrany podle § 1 odst. 1 po dobu kratší než 12 měsíců,".
6. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.
7. V § 8 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova "v případě cizince, který požívá dočasné ochrany podle § 1 odst. 1 po dobu kratší než 12 měsíců,".
8. V § 9 odst. 1 až 3 se za slovo "Cizinec" vkládají slova " , který požívá dočasné ochrany podle § 1 odst. 1 po dobu kratší než 12 měsíců,".
9. V § 10 odst. 2 se číslo "2024" nahrazuje číslem "2025".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 20/2023 Sb.
Čl.VIII
V části čtvrté čl. V odst. 2 zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se číslo "2024" nahrazuje číslem "2025".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 75/2023 Sb.
Čl.IX
Zákon č. 75/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:
1. V části druhé čl. III se bod 2 zrušuje.
2. V části šesté čl. IX odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo "a".
3. V části šesté čl. IX odst. 1 písm. b) se slovo " , a" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
4. V části šesté čl. IX odst. 2 se číslo "2024" nahrazuje číslem "2025".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 173/2023 Sb.
Čl.X
V části druhé čl. III bodě 76 zákona č. 173/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, pokud jde o § 48 odst. 1 úvodní část ustanovení, se za slovo " , považuje" vkládají slova " , nelze-li úhradu zdravotních služeb zajistit jiným způsobem,".
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.XI
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou
a) části osmé, která nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2023, a
b) ustanovení čl. I bodů 14 až 19 a 21 a čl. VII bodů 1 až 8, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2024.
(2) Části první, šestá a sedmá pozbývají platnosti uplynutím dne 31. března 2025 a část pátá pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2025.
Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality