201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Schválený:
201/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. července 1997
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Změna: 155/2000 Sb.
Změna: 14/2002 Sb.
Změna: 279/2002 Sb.
Změna: 425/2002 Sb.
Změna: 420/2002 Sb.
Změna: 192/2003 Sb.
Změna: 309/2002 Sb.
Změna: 630/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 261/2007 Sb.
Změna: 261/2007 Sb. (část)
Změna: 418/2009 Sb.
Změna: 425/2010 Sb.
Změna: 347/2011 Sb.
Změna: 332/2014 Sb.
Změna: 315/2019 Sb.
Změna: 18/2022 Sb.
Změna: 277/2019 Sb.
Změna: 83/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
 
§ 1
Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.
 
§ 2
(1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat.
(2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.
 
§ 3
Plat
(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen "praxe") a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(3) Platová základna činí 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně, kterým se stanoví platy soudcům21). Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.3)
(4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci
------------------------------------------------------------------
okresního   krajského   vrchního
státního    státního    státního
zastupitelství zastupitelství zastupitelství
------------------------------------------------------------------
  0,88      0,96      1,05    do ukončení 5. roku
------------------------------------------------------------------
  1,01      1,09      1,17    od počátku 6. roku
------------------------------------------------------------------
  1,14      1,26      1,33    od počátku 9. roku
------------------------------------------------------------------
  1,22      1,35      1,47    od počátku 12. roku
------------------------------------------------------------------
  1,30      1,44      1,60    od počátku 15. roku
------------------------------------------------------------------
  1,35      1,53      1,68    od počátku 18. roku
------------------------------------------------------------------
  1,39      1,56      1,72    od počátku 21. roku
------------------------------------------------------------------
  1,43      1,59      1,75    od počátku 24. roku
------------------------------------------------------------------
  1,46      1,64      1,80    od počátku 27. roku
------------------------------------------------------------------
  1,51      1,67      1,84    od počátku 30. roku
------------------------------------------------------------------
(5) Platový koeficient stanovený v odstavci 4 se zvyšuje
a) okresnímu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,22 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,25,
b) náměstkovi okresního státního zástupce okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,09 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,11,
c) krajskému státnímu zástupci o 0,40,
d) náměstkovi krajského státního zástupce o 0,18,
e) vedoucímu oddělení krajského státního zastupitelství o 0,09,
f) vrchnímu státnímu zástupci o 0,50,
g) náměstkovi vrchního státního zástupce o 0,26,
h) řediteli odboru vrchního státního zastupitelství o 0,12,
i) vedoucímu oddělení vrchního státního zastupitelství o 0,07.
(6) Státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,84. Platový koeficient se zvyšuje
a) řediteli odboru Nejvyššího státního zastupitelství o 0,23,
b) vedoucímu oddělení Nejvyššího státního zastupitelství o 0,15.
(7) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,71.
(8) Náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží plat určený z platové základny koeficientem ve výši 2,27.
 
§ 3a
Výše platové základny do 31. prosince 2022
Do 31. prosince 2022 činí platová základna 90 784,80 Kč.
 
§ 4
Plat při zastupování
Státnímu zástupci, který na příkaz vedoucího státního zastupitelství zastupuje v plném rozsahu činnosti po dobu delší než čtyři týdny nepřítomného státního zástupce vykonávajícího vyšší funkci, náleží od prvého dne zastupování zvýšení koeficientu stanovené v § 3 odst. 5 nebo 6 pro funkci zastupovaného státního zástupce; dosavadní zvýšení koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) státnímu zástupci po dobu zastupování nenáleží. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností státního zástupce.
 
§ 5
Plat při dočasném přidělení
k výkonu funkce státního zástupce
(1) Po dobu dočasného přidělení k výkonu funkce k jinému státnímu zastupitelství4) náleží státnímu zástupci dosavadní plat nebo plat, který by mu náležel při trvalém výkonu funkce, pro jejíž výkon byl k jinému státnímu zastupitelství dočasně přidělen, je-li tento plat vyšší.
(2) Po dobu dočasného přidělení státního zástupce k výkonu funkce k jinému orgánu nebo organizaci4) náleží státnímu zástupci dosavadní plat. Jde-li o orgán nebo organizaci se sídlem mimo území České republiky, náleží státnímu zástupci dosavadní plat, pokud mu odměnu za výkon funkce neposkytuje orgán nebo organizace, k nimž byl dočasně přidělen.
(3) Státnímu zástupci jmenovanému do funkce evropského pověřeného žalobce náleží poměrná část platu v rozsahu, v jakém plní povinnosti státního zástupce podle zákona o státním zastupitelství.
 
§ 6
nadpis vypuštěn
(1) Státnímu zástupci je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas.5) To neplatí o práci přesčas konané v noci5a) a v den pracovního klidu.5b)
(2) Za hodinu práce přesčas uvedené v odstavci 1 větě druhé náleží státnímu zástupci část platu stanoveného podle § 3 připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas konal, zvýšená o 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se státní zástupce s vedoucím státním zástupcem příslušného státního zastupitelství nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li příslušný vedoucí státní zástupce státnímu zástupci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží státnímu zástupci část platu a její zvýšení podle věty první.
 
§ 7
Praxe
(1) Do počtu let praxe rozhodné pro stanovení platového koeficientu podle § 3 odst. 4 se započítává
a) doba výkonu funkce státního zástupce,6) prokurátora7) a vyšetřovatele prokuratury,7)
b) doba čekatelské praxe právního čekatele8) a právního čekatele prokuratury,9)
c) státním zástupcem prokázaná doba jiné právnické praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání.
(2) Doba, po kterou státní zástupce nemohl vykonávat funkci prokurátora7) nebo vyšetřovatele prokuratury7) z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně,10) se posuzuje jako doba podle odstavce 1 písm. a).
(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst do doby praxe i jiné doby.
(4) Do doby praxe podle odstavce 1 se započítává také doba
a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby11) a civilní služby12) v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,
b) mateřské a rodičovské dovolené13) nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a rodičovské dovolené platném v době této péče podle zvláštních předpisů,14) pokud se státní zástupce současně nepřipravoval v denním studiu15) na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a
c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující celkem tři měsíce v kalendářním roce.
(5) Při hodnocení praxe pro zvýšení platového koeficientu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství z 1,01 na 1,14, krajského státního zastupitelství z 1,09 na 1,26 a vrchního státního zastupitelství z 1,17 na 1,33 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že státní zástupce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci státního zástupce6) nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4. Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží státnímu zástupci okresního státního zastupitelství plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,01, krajského státního zastupitelství ve výši 1,09 a vrchního státního zastupitelství ve výši 1,17. Po jejím splnění se rozhodná doba určí podle postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4.
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
Plat při dočasném zproštění výkonu funkce státního zástupce
(1) Při dočasném zproštění výkonu funkce státnímu zástupci po dobu
a) výkonu funkce soudce Ústavního soudu dosavadní plat nepřísluší,
b) výkonu funkce soudce, asistenta soudce nebo obdobné funkce u mezinárodního soudu, mezinárodního trestního tribunálu nebo obdobného mezinárodního soudního orgánu přísluší dosavadní plat, pokud mu odměnu za výkon funkce v zahraničí neposkytuje tento mezinárodní soud, mezinárodní trestní tribunál nebo obdobný mezinárodní soudní orgán,
c) dočasného přidělení k Ministerstvu spravedlnosti nebo Justiční akademii přísluší dosavadní plat.
(2) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle § 22 odst. 2 zákona o státním zastupitelství přísluší státnímu zástupci 50 % platu, na který mu vznikl nárok ke dni, k němuž došlo k dočasnému zproštění výkonu funkce, a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce. Nedošlo-li k zániku funkce státního zástupce, doplatí se státnímu zástupci zbývající část platu, na kterou by mu jinak vznikl nárok; to neplatí, byl-li státní zástupce pravomocně odsouzen pro trestný čin.
 
§ 9a
zrušen
 
§ 10
Naturální plnění
(1) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené státnímu zástupci v rozsahu a za podmínek dále stanovených.
(2) Nejvyššímu státnímu zástupci a náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží naturální plnění spočívající ve zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.
(3) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží dále naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, náměstkovi nejvyššího státního zástupce naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.
(4) Vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění spočívající v
a) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
b) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.
Společná ustanovení
 
§ 11
(1) Státnímu zástupci náleží plat ode dne vzniku pracovního poměru ve funkci státního zástupce do jeho skončení.
(2) Státnímu zástupci náleží vyšší platový koeficient od prvého dne kalendářního měsíce, v němž dosáhl délky praxe stanovené v § 3 odst. 4.
(3) Státnímu zástupci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 8 písm. a) a b) od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení. Nárok zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž pominula skutečnost odůvodňující zvýšení platového koeficientu.
 
§ 12
Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi nejvyššího státního zástupce a vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění ode dne jmenování do těchto funkcí do dne odvolání z těchto funkcí.
 
§ 13
(1) Plat a další náležitosti poskytuje státnímu zástupci státní zastupitelství, u něhož vykonává státní zástupce svoji funkci v pracovním poměru.
(2) Plat je splatný ve shodných termínech jako u zaměstnanců ministerstev.18)
(3) Srážky z platu lze provést jen na základě dohody o srážkách z platu. Bez této dohody lze srazit z platu výhradně částky ze stejného důvodu a ve stejném rozsahu a pořadí jako u zaměstnanců ministerstev.19)
(4) Nárok na plat lze uplatnit do tří let ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé. Nárok na naturální plnění zaniká dnem ukončení výkonu funkce.
Ustanovení přechodná a závěrečná
 
§ 14
Státnímu zástupci se započítají ke dni účinnosti tohoto zákona do doby praxe všechny doby, které byly započteny podle předchozích předpisů.
 
§ 15
Pokud zvláštní předpisy, které se vztahují na státní zástupce, obsahují ustanovení o platovém tarifu, příplatcích a odměnách, rozumí se tím plat podle tohoto zákona.
 
§ 16
Ode dne účinnosti tohoto zákona náleží státnímu zástupci plat, další plat a další náležitosti pouze podle tohoto zákona. Jiná peněžitá a nepeněžitá plnění v souvislosti s výkonem funkce v pracovním poměru státnímu zástupci počínaje tímto dnem nenáleží s výjimkou cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.20)
 
§ 17
Zrušuje se:
1. nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb., nařízení vlády č. 61/1994 Sb. a nařízení vlády č. 178/1995 Sb.,
2. § 32 odst. 2 a věta druhá odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 18
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.L zákona č. 261/2007 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Byl-li státní zástupce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce před 1. lednem 2008 a tato dočasná neschopnost k výkonu funkce trvá i po 31. prosinci 2007, poskytuje se mu plat při této neschopnosti po 31. prosinci 2007 podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2007.
2. Byl-li státní zástupce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce před 1. lednem 2009 a tato dočasná neschopnost k výkonu funkce trvá i po 31. prosinci 2008, poskytuje se mu plat při této neschopnosti po 31. prosinci 2008 podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.
Cl.LI zákona č. 261/2007 Sb.
Mimořádné opatření při určování výše platu státních zástupců v letech 2008 až 2010
1. Pro určení platu
a) státního zástupce,
b) toho, u kterého zvláštní právní předpis stanoví, že je mu plat poskytován jako některému státnímu zástupci1), se v letech 2008 až 2010 použije platová základna ve výši dosažené k 31. prosinci 20072).
2. Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 nepoužije.
Čl.IV zákona č. 18/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 492/2021 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužije.
1) Například § 16 odst. 4 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.
2) § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 583/2006 Sb., o vyhlášení platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007.
1) § 19 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
2) § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 283/1993 Sb.
3) § 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).
4) § 19a zákona č. 283/1993 Sb., ve znění zákona č. 14/2002 Sb.
5) § 96 zákoníku práce.
5a) § 99 odst. 1 zákoníku práce.
5b) § 91 odst. 1 zákoníku práce.
6) § 18 zákona č. 283/1993 Sb.
7) § 37 a násl. zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 33 zákona č. 283/1993 Sb.
9) § 51 zákona č. 60/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
11) § 27 a 28 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 157 zákoníku práce.
14) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce.
15) § 20 odst. 1 a § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb. § 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
18) § 16 a 17 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.
§ 10a odst. 6 věta první nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) § 18 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
20) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
21) § 3 odst. 3 a § 3b odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 425/2010 Sb.
*) Podle § 1 zákona č. 268/1998 Sb. další plat za druhé pololetí 1998 byl odejmut.