Změny v pracovním volnu zaměstnance k jeho činnosti na akcích pro děti a mládež

Vydáno: 24 minut čtení

Jedním z případů, kdy je zaměstnavatel povinen za stanovených podmínek uvolnit zaměstnance ze zaměstnání a poskytnout mu v nezbytně nutném rozsahu pracovní volno, jsou vybrané činnosti zaměstnance na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež. Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP “), řadí tento případ mezi překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Právní úpravu této překážky v práci s účinností od 1. 1. 2024 významným způsobem změnil zákon č. 321/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to včetně zákoníku práce . Účelem následujících řádků je na tyto změny zaměstnavatele i zaměstnance upozornit a blíže je vysvětlit.

Změny v pracovním volnu zaměstnance k jeho činnosti na akcích pro děti a mládež
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní úprava
Právo na pracovní volno za výše uvedeným účelem
zakládalo zaměstnanci do 31. 12. 2023 ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) ZP
. Kromě vymezení činností zaměstnance na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež, podmínek, za kterých zaměstnanci právo na pracovní volno vzniká, a jeho maximálního rozsahu za kalendářní rok, odkazovalo zmíněné ustanovení též na
navazující ustanovení § 203a ZP
. To obsahovalo právní úpravu náhrady mzdy nebo platu poskytované zaměstnanci za příslušnou část čerpaného pracovního volna a možnost její refundace od státu.
Výše uvedenou novelou bylo dosavadní písmeno h) z ustanovení § 203 odst. 2 ZP vypuštěno a
právní úprava zmíněné překážky v práci je z pracovněprávního hlediska komplexně zahrnuta do ustanovení § 203a ZP
. Procesní souvislosti týkající se
refundace vyplacené náhrady mzdy
nebo platu
za dobu pracovního volna zaměstnance za tímto účelem jsou pak řešeny v , která je nazvána „Postup při úhradě náhrady mzdy nebo platu podle § 203a zákoníku práce“ (k tomu blíže v dalším textu).
Nutno raději hned na začátek poznamenat, že právo na pracovní volno z titulu činnosti na táboře nebo sportovním soustředění pro děti a mládež má při splnění podmínek stanovených zákonem nejen zaměstnanec v pracovním poměru, ale
též zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
. Čeho se ale tzv. dohodáři na rozdíl od zaměstnance v pracovním poměru nedostává ze zákona, je náhrada (odměny z dohody) za část tohoto pracovního volna. Jak totiž vyplývá z ustanovení § 77 odst. 3 ZP po novele s účinností od 1. 10. 2023, zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání mj. překážek v práci z důvodu obecného zájmu
podle ustanovení § 200 až § 205 ZP, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.
Pojem „děti a mládež“
Přestože je překážka v práci vázána na činnost zaměstnance na

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úmrtí blízké osoby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní volno
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem

Související otázky a odpovědi

Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Neproplacená dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
262/2006 Sb., zákoník práce
321/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
400/2023 Sb. o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce
412/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony