Testové otázky

Vydáno: 25 minut čtení

Testové otázky jsou zaměřeny na oblast dovednosti při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace a znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.

Testové otázky
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
U každé otázky je uvedeno konkrétní ustanovení pro správné posouzení nabízených odpovědí. Řešení naleznete na konci článku.
Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace
Zákon č. 262/2006 S., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
316. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky:
a)
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům
b)
vhodnou organizační strukturou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům
c)
vhodnou komunikací o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům
Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 1
317. Prevencí rizik se rozumí:
a)
všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
b)
všechna přijatá opatření k zajištění neustálého zlepšování
c)
všechna nápravná opatření vyplývající z platných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 2
318. Zaměstnavatel je povinen:
a)
soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje
b)
stále vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje
c)
kontinuálně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje
Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3
319. Zaměstnavatel je povinen:
a)
hodnotit, zda opatření byla vhodně zvolena
b)
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění
c)
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat preventivní opatření
Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3
320. Zaměstnavatel je povinen:
a)
provádět taková opatření, aby práce dosud zařazené jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší
b)
provádět taková opatření, aby práce dosud zařazené jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie vyšší
c)
provádět taková opatření, aby práce dosud zařazené jako rizikové, mohly být zařazeny mezi práce nerizikové
Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3
321. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen:
a)
je vyhodnotiti a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo eliminováno
b)
je vyhodnotiti a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno
c)
zastavit provozování zdroje rizika
Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4
322. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatření:
a)
je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci
b)
je zaměstnanec povinen vést dokumentaci
c)
je zaměstnavatel povinen vést evidenci
Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4
323. Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen:

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Letní brigády z pohledu BOZP
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Pozor na pracovní úrazy
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
BOZP mladistvých zaměstnanců
Ochrana zdraví zaměstnance - zákaz výpovědi z pracovního poměru
Karta BOZP pro profesi: Strojník obsluhy stavebních strojů
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Karta BOZP pro profesi: Kněz
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
BOZP v digitalizovaném světě

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Chemické záchody na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Dioptrické brýle jako OOPP
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Povinné OOPP v zimě
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
390/2001 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
262/2006 Sb., zákoník práce
176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků