390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Schválený:
390/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021
o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Vláda nařizuje podle § 104 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
 
§ 2
Osobním ochranným pracovním prostředkem pro účely tohoto nařízení není
a) běžný pracovní oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky2) a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle jiného právního předpisu3),
c) speciální osobní ochranný prostředek používaný v ozbrojených silách České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství nebo bezpečnostních sborech,
d) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích4),
e) sportovní výstroj a vybavení,
f) prostředek určený pro sebeobranu,
g) prostředek pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.
 
§ 3
(1) Osobní ochranný pracovní prostředek musí
a) být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
b) odpovídat podmínkám na pracovišti,
c) být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a
d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance.
(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně více osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto osobní ochranné pracovní prostředky vzájemně slučitelné.
(3) Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Používání osobního ochranného pracovního prostředku více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení infekčními onemocněními.
(4) Způsob, podmínky a dobu používání osobního ochranného pracovního prostředku stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem tohoto osobního ochranného pracovního prostředku.
(5) Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.
 
§ 4
(1) Při určování rizik pro výběr a použití osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik5).
(2) Při výběru osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.
 
§ 5
(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel zaměstnanci dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředek se považuje též ochranná mast s dezinfekčním účinkem.
(2) Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.
 
§ 6
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, se zrušuje.
 
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
 
Příl.1
Tabulka pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik
(příklady rizik a částí těla a orgánů) 
Příl.2
Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků
Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků, s přihlédnutím k rizikům, proti nimž poskytují ochranu, jsou zejména:
I. Prostředky k ochraně hlavy
1. Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně nepromokavých, chránící před
a) nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty,
b) střetem s překážkou,
c) mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, odřeniny),
d) statickým stlačením (boční sevření),
e) tepelnými riziky (oheň, teplo, chlad, horké pevné látky včetně roztavených kovů),
f) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím,
g) chemickými riziky,
h) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření).
2. Síťky na vlasy proti riziku zachycení.
II. Prostředky k ochraně sluchu
1. Mušlové chrániče sluchu (např. mušlové chrániče sluchu na přilbu, mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku, mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením).
2. Zátkové chrániče sluchu (např. zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí, zátkové chrániče sluchu přizpůsobené jednotlivci).
III. Prostředky k ochraně očí a obličeje
Brýle, ochranné brýle a obličejové štíty (případně čočky předepsané pro korekci zraku) chránící před
a) mechanickými riziky,
b) tepelnými riziky,
c) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
d) ionizujícím zářením,
e) pevnými a kapalnými aerosoly chemických a biologických činitelů.
IV. Prostředky k ochraně dýchacích orgánů
1. Filtrační zařízení chránící před
a) částicemi,
b) plyny,
c) částicemi a plyny,
d) pevnými nebo kapalnými aerosoly, včetně chemických a biologických činitelů.
2. Izolační zařízení včetně dýchacích přístrojů.
3. Dýchací sebezáchranné prostředky.
4. Potápěčské vybavení.
V. Prostředky k ochraně rukou a paží
1. Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící před
a) mechanickými riziky,
b) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
c) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační rukavice),
d) chemickými riziky,
e) biologickými činiteli,
f) ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
g) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
h) riziky z vibrací.
2. Ochrana pro jednotlivé prsty.
VI. Prostředky k ochraně nohou a ochraně před uklouznutím
1. Obuv (např. boty nízké, dřeváky, boty vysoké, popřípadě s ocelovou tužinkou) chránící před
a) mechanickými riziky,
b) riziky uklouznutí,
c) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
d) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatická, vodivá nebo izolační obuv),
e) chemickými riziky,
f) vibračními riziky,
g) biologickými činiteli.
2. Snímatelné chrániče nártu proti mechanickým rizikům.
3. Chrániče kolen proti mechanickým rizikům.
4. Kamaše proti mechanickým, tepelným a chemickým rizikům a biologickým činitelům.
5. Doplňky (např. hroty, nesmeky, mačky).
VII. Prostředky k ochraně pokožky
Ochranné krémy*) chránící před
a) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
b) ionizujícím zářením,
c) chemickými látkami,
d) biologickými činiteli,
e) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad).
Na základě hodnocení rizik lze v zájmu ochrany pokožky zaměstnanců před souvisejícími riziky používat ochranné krémy spolu s dalšími osobními ochrannými prostředky.
VIII. Prostředky k ochraně těla a/nebo další ochraně pokožky
1. Osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní poloho vání a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje.
2. Ochranné oděvy, včetně ochrany celého těla (tj. obleky a kombinézy) a části těla (tj. kamaše, kalhoty, bundy, vesty, zástěry, chrániče kolen, kapuce, kukly), chránící před
a) mechanickými riziky,
b) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
c) chemickými látkami,
d) biologickými činiteli,
e) ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
f) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
g) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační ochranné oděvy),
h) zachycením a uskřípnutím.
3. Záchranné vesty pro zamezení utonutí a plovací pomůcky.
4. Osobní ochranné prostředky pro vizuální signalizaci uživatelovy přítomnosti.
*) Na základě požadavku čl. 2 směrnice Rady 89/656/EHS se zaměstnancům poskytují jako osobní ochranné pracovní prostředky ochranné krémy, protože tento typ prostředkuje možné považovat za "doplněk nebo příslušenství", a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
 
Příl.3
Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům*) a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                          I. FYZIKÁLNÍ RIZIKA                          I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Rizika         I Dotčená část těla/orgán I Příklady činností, při nichž může I  Odvětví a obory činnosti  I
I             I    Typ OOPP**)    I   být příslušný typ OOPP nutný  I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                        FYZIKÁLNÍ - MECHANICKÁ                          I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Náraz způsobený     I Lebka          I Práce na lešení, pod ním nebo v   I Pozemní stavby         I
I padajícími nebo     I [A]           I jeho blízkosti, práce ve výškách  I Inženýrské stavby       I
I vyčnívajícími předměty, I Ochranná přilba     I Práce na hrubé stavbě a silniční  I Výroba, instalace a údržba   I
I střetem s překážkou a  I             I práce                I strojů Stavba lodí       I
I vysokotlakými tryskami I             I Montáž a demontáž bednění      I Hornictví           I
I [1]           I             I Montáž a instalace lešení      I Výroba energie         I
I             I                 I Montážní a instalační práce     I Výstavba a údržba       I
I             I             I Bourací práce            I infrastruktury         I
I             I             I Trhací práce            I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I             I Práce v jámách, výkopech, šachtách I Jatka             I
I             I             I a tunelech             I Posunování železničních vagonů I
I             I             I Práce v blízkosti výtahů,      I Přístavy, doprava a logistika I
I             I             I zdvihacích zařízení, jeřábů a    I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I             I dopravníků             I                I
I             I             I Práce v podzemí, povrchových    I                I
I             I             I dolech, kamenolomech        I                I
I             I             I Práce s průmyslovými pecemi,    I                I
I             I             I kontejnery, se stroji, sily,    I                I
I             I             I zásobníky a potrubími        I                I
I             I             I Práce u porážecí a bourací linky na I                I
I             I             I jatkách               I                I
I             I             I Manipulace s nákladem nebo přeprava I                I
I             I             I a skladování            I                I
I             I             I Lesní práce             I                I
I             I             I Práce na ocelových mostech,     I                I
I             I             I ocelových konstrukcích budov,    I                I
I             I             I ocelových konstrukcích vodních   I                I
I             I             I staveb, zařízeních vysokých pecí,  I                I
I             I             I oceláren a válcoven, ve velkých   I                I
I             I             I nádržích, velkých potrubích,    I                I
I             I             I kotelnách a elektrárnách      I                I
I             I             I Zemní práce a práce v lomech Práce I                I
I             I             I s nastřelovacím nářadím       I                I
I             I             I Práce u vysokých pecí, u redukčních I                I
I             I             I pecí, v ocelárnách, válcovnách, při I                I
I             I             I zpracování kovů, kování, kování do I                I
I             I             I zápustky, slévání          I                I
I             I             I Práce zahrnující cestování na    I                I
I             I             I jízdních kolech a mechanicky    I                I
I             I             I poháněných jízdních kolech     I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Oči/zrak a/nebo obličej I Svařování, broušení, řezání     I Pozemní stavby         I
I             I [D, E]         I Ruční kování            I Inženýrské stavby       I
I             I Brýle, ochranné brýle, I Vrtání a rytí            I Výroba, instalace a údržba   I
I             I obličejové štíty    I Dobývání a zpracování nerostů    I strojů             I
I             I             I Práce s nastřelovacím nářadím    I Stavba lodí          I
I             I             I Práce na hrubovacích strojích s   I Hornictví           I
I             I             I malými úlomky            I Výroba energie         I
I             I             I Kování do zápustky         I Výstavba a údržba       I
I             I             I Odstraňování a rozbíjení střepin  I infrastruktury         I
I             I             I Rozprašování zrnitého brusiva    I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I             I Používání křovinořezu nebo řetězové I Kovozpracující a dřevařský   I
I             I             I pily                I průmysl            I
I             I             I Zubní a chirurgické zákroky     I Zpracování kamene       I
I             I             I                   I Zahradnictví          I
I             I             I                   I Zdravotní péče         I
I             I             I                   I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Nohy (části)      I Práce na hrubé stavbě a silniční  I Pozemní stavby         I
I             I [J]           I práce                I Inženýrské stavby       I
I             I Obuv s bezpečnostní   I Montáž a demontáž bednění      I Výroba, instalace a údržba   I
I             I nebo ochrannou špičkou I Montáž a instalace lešení      I strojů             I
I             I Obuv s ochranou nártu  I Bourací práce            I Stavba lodí          I
I             I             I Trhací práce            I Hornictví           I
I             I             I Dobývání a zpracování nerostů    I Výroba energie         I
I             I             I Práce u porážecí a bourací linky na I Výstavba a údržba       I
I             I             I jatkách               I infrastruktury         I
I             I             I Doprava a skladování        I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I             I Práce s formami v keramickém    I Jatka             I
I             I             I průmyslu              I Logistické společnosti     I
I             I             I Manipulace s mraženými bloky masa a I Zpracovatelský průmysl     I
I             I             I s konzervovanými potravinami    I Sklářský průmysl        I
I             I             I Výroba a zpracování plochého a   I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I             I dutého skla             I                I
I             I             I Přestavby a údržbářské práce    I                I
I             I             I Lesní práce             I                I
I             I             I Práce s betonovými a        I                I
I             I             I prefabrikovanými dílci, včetně   I                I
I             I             I montáže a demontáže bednění     I                I
I             I             I Práce na staveništích a ve skladech I                I
I             I             I Práce na střechách         I                I
I             I             I Práce na ocelových mostech,     I                I
I             I             I ocelových konstrukcích budov,    I                I
I             I             I stožárech, věžích, výtazích,    I                I
I             I             I ocelových konstrukcích vodních   I                I
I             I             I staveb, zařízeních vysokých pecí,  I                I
I             I             I oceláren a válcoven, ve velkých   I                I
I             I             I nádržích, velkých potrubích,    I                I
I             I                 I kotelnách, elektrárnách, na     I                I
I             I             I jeřábech              I                I
I             I             I Stavba pecí, topných a větracích  I                I
I             I             I zařízení a montáž kovových dílů   I                I
I             I             I Práce u vysokých pecí, u redukčních I                I
I             I             I pecí, v ocelárnách, válcovnách, při I                I
I             I             I zpracování kovů, kování, kování do I                I
I             I             I zápustky, lisování za tepla, tažení I                I
I             I             I drátů                I                I
I             I             I Práce v kamenolomech a povrchových I                I
I             I             I dolech, na uhelných skrývkách    I                I
I             I             I Práce s formami v keramickém    I                I
I             I             I průmyslu              I                I
I             I             I Vyzdívání pecí v keramickém     I                I
I             I             I průmyslu              I                I
I             I             I Posunování železničních vagonů   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Pády způsobené     I Nohy (chodidla)     I Práce na kluzkém povrchu      I Pozemní stavby         I
I uklouznutím       I [I]           I Práce ve vlhkém prostředí      I Inženýrské stavby Stavba lodí I
I [2]           I Obuv odolná proti    I                   I Jatka             I
I             I uklouznutí       I                   I Úklid (čištění)        I
I             I             I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I             I                   I Zahradnictví          I
I             I             I                   I Rybářský průmysl        I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Pády z výšky [3]    I Celé tělo        I Práce na lešeních          I Pozemní stavby         I
I             I [N]           I Montáž prefabrikovaných dílců    I Inženýrské stavby       I
I             I OOPP určené k zabránění I Práce na stožárech         I Stavba lodí          I
I             I pádům z výšky nebo k  I Práce na střechách         I Údržba infrastruktury     I
I             I jejich zachycení    I Práce na svislém nebo nakloněném  I                I
I             I             I povrchu               I                I
I             I             I Práce v kabinách výškových jeřábů  I                I
I             I             I Práce ve výškových kabinách     I                I
I             I             I stěhovacích a vyhledávacích     I                I
I             I             I zařízení ve skladech        I                I
I             I             I Práce na vysoko položených místech I                I
I             I             I vrtných věží            I                I
I             I             I Práce v šachtách a stokách     I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Vibrace         I Ruce          I Práce s mechanickým ručním nářadím I Zpracovatelský průmysl     I
I [4]           I [G]           I                   I Stavební práce         I
I             I Ochranné rukavice    I                   I Inženýrské stavby       I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Statické stlačení části I Kolena - [J]      I Pokládka bloků, dlaždic a      I Pozemní stavby         I
I těla          I Chrániče kolen     I dlažebních kostek na podlahu    I Inženýrské stavby       I
I [5]           I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Nohy (chodidla) - [I]  I Bourací práce            I Pozemní stavby         I
I             I Obuv s bezpečnostní   I Manipulace s nákladem        I Inženýrské stavby       I
I             I tužinkou        I                   I Doprava a skladování      I
I             I             I                   I Údržba             I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Mechanická poranění   I Oči/zrak a/nebo obličej I Práce s ručně ovládanými nástroji  I Pozemní stavby         I
I (odření, perforace,   I [D, E]         I Svařování a kování         I Inženýrské stavby       I
I řezné a jiné rány,   I Brýle, ochranné brýle, I Broušení a řezání          I Výroba, instalace a údržba   I
I kousnutí nebo bodnutí) I obličejové štíty    I Rytí                I strojů             I
I [6]           I             I Dobývání a zpracování nerostů    I Stavba lodí          I
I             I             I Práce na hrubovacích strojích s   I Hornictví           I
I             I             I malými úlomky            I Výroba energie         I
I             I             I Kování do zápustky         I Údržba infrastruktury     I
I             I             I Odstraňování a rozbíjení střepin  I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I             I Rozprašování zrnitého brusiva    I Kovozpracující a dřevařský   I
I             I             I Používání křovinořezu nebo řetězové I průmysl            I
I             I             I pily                I Zpracování kamene       I
I             I             I                   I Zahradnictví          I
I             I             I                   I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Ruce          I Práce s ocelovými konstrukcemi   I Pozemní stavby         I
I             I [G]           I Manipulace s předměty s ostrými   I Inženýrské stavby       I
I             I Mechanické ochranné   I hranami s výjimkou strojů, u    I Stavba lodí          I
I             I rukavice        I kterých je nebezpečí, že by mohlo  I Údržba infrastruktury     I
I             I             I dojít k zachycení rukavice     I Zpracovatelský průmysl     I
I             I             I Běžné řezání ručním nožem při    I Potravinářský průmysl     I
I             I             I výrobě a na jatkách         I Jatka             I
I             I             I Výměna nožů u řezacích strojů Lesní I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I             I práce                I Výroba motorových vozidel,   I
I             I             I Zahradnické práce          I přívěsů a návěsů        I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Předloktí        I Vykosťování a řezání        I Potravinářský průmysl     I
I             I [H]           I                   I Jatka             I
I             I Ochrana paže      I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Trup/břicho/nohy    I Běžné řezání ručním nožem při    I Potravinářský průmysl     I
I                 I [L/J]          I výrobě a na jatkách         I Jatka             I
I             I Ochranná zástěra,    I Lesní práce             I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I kamaše         I                   I                I
I             I Kalhoty odolné proti  I                   I                I
I             I propíchnutí nebo    I                   I                I
I             I proříznutí       I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Nohy (chodidla)     I Práce na hrubé stavbě a silniční  I Pozemní stavby         I
I             I [I]           I práce                I Inženýrské stavby       I
I             I Obuv odolná proti    I Bourací práce            I Stavba lodí          I
I             I propíchnutí       I Montáž a demontáž bednění      I Hornictví           I
I             I             I Lesní práce             I Lesnictví a těžba dřeva    I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Zachycení nebo     I Celé tělo        I Zamotání nebo zachycení do části  I Stavba strojů         I
I uskřípnutí       I [N]           I stroje               I Těžké strojírenství      I
I [7]           I Ochranné oděvy     I Zachycení oděvu do části stroje   I Strojírenství         I
I             I používané při riziku  I Odvlečení              I Stavebnictví          I
I             I zachycení pohyblivými  I                   I Zemědělství          I
I             I částmi         I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                         FYZIKÁLNÍ - HLUK                            I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Hluk          I Uši/sluch        I Práce při lisování kovů       I Kovozpracující průmysl     I
I [8]           I [C]           I Práce s pneumatickým nářadím    I Zpracovatelský průmysl     I
I             I Chrániče sluchu     I Práce pozemního personálu na    I Pozemní stavby         I
I             I             I letišti               I Inženýrské stavby       I
I             I             I Práce s elektrickým nářadím     I Letecká doprava        I
I             I             I Trhací práce            I Hornictví           I
I             I             I Beranění              I                I
I             I             I Práce v dřevozpracujícím a     I                I
I             I             I textilním průmyslu         I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                        FYZIKÁLNÍ - TEPELNÁ                            I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Teplo a/nebo oheň    I Obličej/celá hlava   I Práce ve vysokých teplotách, v   I Železářský a ocelářský průmysl I
I [9]           I [E/B]          I sálavém teplu nebo ohni       I Kovozpracující průmysl     I
I             I Svářečské štíty,    I Práce s roztavenými látkami nebo v I Služby údržby         I
I             I přilby/čepice proti   I blízkosti těchto látek       I Zpracovatelský průmysl     I
I             I teplu nebo ohni,    I Práce se svářečkami plastů     I                I
I             I ochranné kapuce proti  I                   I                I
I             I teplu a/nebo plameni  I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Trup/břicho/nohy    I Svařování a kování         I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I [L/J]          I Slévání               I Kovozpracující průmysl     I
I             I Ochranná zástěra,    I                   I Služby údržby         I
I             I kamaše         I                   I Zpracovatelský průmysl     I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Ruce          I Svařování a kování         I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I [G]           I Práce ve vysokých teplotách, v   I Kovozpracující průmysl     I
I             I Ochranné rukavice proti I sálavém teplu nebo ohni       I Služby údržby         I
I             I teplu a/nebo plameni  I Práce s roztavenými látkami nebo v I Zpracovatelský průmysl     I
I             I             I blízkosti těchto látek       I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Předloktí        I Svařování a kování         I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I [H]           I Práce s roztavenými látkami nebo v I Kovozpracující průmysl     I
I             I Rukávy         I blízkosti těchto látek       I Služby údržby         I
I             I             I                   I Zpracovatelský průmysl     I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Nohy (chodidla)     I Práce s roztavenými látkami nebo v I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I [I]           I blízkosti těchto látek       I Kovozpracující průmysl     I
I             I Obuv proti teplu a/nebo I                   I Služby údržby         I
I             I plameni         I                   I Zpracovatelský průmysl     I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo/část těla   I Práce ve vysokých teplotách, v   I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I [N/M]          I sálavém teplu nebo ohni       I Kovozpracující průmysl     I
I             I Ochranné oděvy proti  I                   I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I teplu a/nebo plameni  I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Chlad          I Ruce          I Práce venku v extrémně chladných  I Pozemní stavby         I
I [10]          I [G]           I podmínkách             I Inženýrské stavby       I
I             I Ochranné rukavice proti I Práce v chladicích prostorách    I Stavba lodí          I
I             I chladu         I Práce s kryogenními kapalinami   I Hornictví           I
I             I-------------------------I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I Nohy (chodidla) - [I]  I                   I Zemědělství a rybolov     I
I             I Obuv proti chladu    I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo/část těla   I Práce venku v chladném počasí Práce I Pozemní stavby         I
I             I včetně celé hlavy    I v chladicích prostorách       I Inženýrské stavby       I
I             I [N/M, B]        I                   I Stavba lodí          I
I             I Ochranné oděvy proti  I                   I Hornictví           I
I             I chladu         I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I             I                   I Zemědělství a rybolov     I
I                 I             I                   I Doprava a skladování      I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                        FYZIKÁLNÍ - ELEKTRICKÁ                          I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Úraz elektrickým    I Celá hlava - [B]    I Práce pod napětím nebo v blízkosti I Výroba energie         I
I proudem (přímý nebo   I Elektricky izolující  I živých částí pod napětím      I Přenos a distribuce elektrické I
I nepřímý kontakt)    I přilby         I Práce na elektrickém zařízení    I energie            I
I [11]          I Ruce          I                   I Údržba průmyslových zařízení  I
I             I [G]           I                   I Pozemní stavby         I
I             I Izolační rukavice    I                   I Inženýrské stavby       I
I             I Nohy (chodidla)     I                   I                I
I             I [I]           I                   I                I
I             I Izolační obuv, izolační I                   I                I
I             I návleky         I                   I                I
I             I Celé tělo/ ruce/nohy  I                   I                I
I             I (chodidla)       I                   I                I
I             I [N/G/I]         I                   I                I
I             I Vodivé OOPP určené k  I                   I                I
I             I nošení kvalifikovanými I                   I                I
I             I osobami při práci pod  I                   I                I
I             I napětím při jmenovitém I                   I                I
I             I napětí zařízení až 800 I                   I                I
I             I kV střídavých nebo až  I                   I                I
I             I 600 kV stejnosměrných  I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Statická elektřina   I Ruce - [G]       I Manipulace s plasty a gumou     I Zpracovatelský průmysl     I
I [12]          I Antistatické rukavice  I Nalévání, sypání nebo nakládání do I Výroba krmiv          I
I             I Nohy (chodidla) - [I]  I kontejneru             I Pytlovací a balicí zařízení  I
I             I Antistatická/ vodivá  I Práce v blízkosti vysoce nabitých  I Výroba výbušnin, skladování a I
I             I obuv          I prvků, např. dopravníkových pásů  I nákladní doprava zahrnující  I
I             I Celé tělo - [N]     I Manipulace s výbušninami      I nakládání s výbušninami    I
I             I Antistatické oděvy   I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                         FYZIKÁLNÍ - RADIAČNÍ                           I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Neionizující záření,  I Celá hlava       I Práce venku             I Zemědělství a rybolov     I
I včetně slunečního    I [B]           I                   I Pozemní stavby         I
I záření (kromě přímého  I Čepice a přilby     I                   I Inženýrské stavby       I
I pozorování)       I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I [13]          I Oči/zrak        I Práce v sálavém teplu        I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I [D]           I Obsluha pecí            I Zpracovatelský průmysl     I
I             I Ochranné brýle,     I Práce slasery            I Zemědělství a rybolov     I
I             I svářečské kukly nebo  I Práce venku             I                I
I             I štíty, obličejové štíty I Svařování a řezání plamenem     I                I
I             I             I Foukání skla            I                I
I             I             I Práce v blízkosti germicidní lampy I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo (pokožka)   I Práce venku             I Pozemní stavby         I
I             I [N, K]         I Svařování elektrickým obloukem   I Inženýrské stavby       I
I             I OOPP proti přírodnímu a I Práce v blízkostí germicidní lampy I Stavba lodí          I
I             I umělému ultrafialovému I Práce v blízkostí xenonové lampy  I Hornictví           I
I             I záření         I                   I Výroba energie         I
I             I             I                   I Údržba infrastruktury     I
I             I             I                   I Zemědělství a rybolov     I
I             I             I                   I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I             I                   I Zahradnictví          I
I             I             I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I             I                   I Výroba plastů a plastových   I
I             I             I                   I výrobků            I
I             I             I                   I Polygrafický průmysl      I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Ionizující záření    I Oči/zrak - [D]     I Obsluha rentgenů          I Zdravotní péče         I
I [14]          I Ochranné brýle/štítky  I Práce v oblasti lékařské      I Veterinární péče        I
I             I se stínícími      I radiodiagnostiky          I Zařízení pro nakládání s    I
I             I vlastnostmi nebo proti I Práce s radioaktivní látkou     I radioaktivním odpadem     I
I             I kontaminaci       I                   I Výroba energie         I
I             I radioaktivní látkou   I                   I Průmysl            I
I             I Ruce - [G]       I                   I Věda a výzkum         I
I             I Ochranné rukavice se  I                   I                I
I             I stínícími vlastnostmi  I                   I                I
I             I nebo proti kontaminaci I                   I                I
I             I radioaktivní látkou   I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Trup/břicho/část těla  I Obsluha rentgenů          I Zdravotní péče         I
I             I [L/M]          I Práce v oblasti lékařské      I Veterinární péče        I
I             I Ochranná zástěra    I radiodiagnostiky          I Stomatologická péče      I
I             I /plášť/vesta/ sukně se I Práce s radioaktivní látkou     I Urologie            I
I             I stínícími vlastnostmi  I                   I Chirurgie           I
I             I             I                   I Intervenční radiologie     I
I             I             I                   I Laboratoře           I
I             I             I                   I Průmysl            I
I             I             I                   I Věda a výzkum             I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celá hlava       I Práce na lékařských rentgenových  I Zdravotní péče         I
I             I [B]           I pracovištích a zařízeních      I Veterinární péče        I
I             I Pokrývky hlavy a čepice I                   I Stomatologická péče      I
I             I OOPP chránící např.   I                   I Urologie            I
I             I před vznikem mozkových I                   I Chirurgie           I
I             I nádorů         I                   I Intervenční radiologie     I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Část těla        I Obsluha rentgenů          I Zdravotní péče         I
I             I [M]           I Práce v oblasti lékařské      I Veterinární péče        I
I             I OOPP pro ochranu štítné I radiodiagnostiky          I Věda a výzkum         I
I             I žlázy se stínícími   I                   I                I
I             I vlastnostmi OOPP pro  I                   I                I
I             I ochranu pohlavních žláz I                   I                I
I             I se stínícími      I                   I                I
I             I vlastnostmi       I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo        I Práce v oblasti lékařské      I Výroba energie         I
I             I [N]           I radiodiagnostiky          I Zařízení pro nakládání s    I
I             I Ochranné oděvy proti  I Práce s radioaktivní látkou     I radioaktivním odpadem     I
I             I kontaminaci       I                   I Průmysl            I
I             I radioaktivní látkou   I                   I Věda a výzkum         I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                   II. CHEMICKÁ RIZIKA (VČETNĚ NANOMATERIÁLŮ)                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                         CHEMICKÁ - AEROSOLY                           I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Pevné (prach, vlákna,  I Dýchací orgány - [F]  I Bourací práce            I Pozemní stavby         I
I dýmy, výpary a     I Ochranné prostředky   I Trhací práce            I Inženýrské stavby       I
I nanomateriály)     I dýchacích orgánů proti I Otryskávání, broušení nebo leštění I Stavba lodí          I
I [15]          I částicím        I povrchů               I Hornictví           I
I             I             I Práce v prostředí s výskytem    I Železářský a ocelářský průmysl I
I             I             I azbestu               I Kovozpracující a        I
I             I             I Používání materiálů tvořených    I dřevozpracující průmysl    I
I             I             I nanočásticemi/obsahujících     I Automobilový průmysl      I
I             I             I nanočástice             I Zpracování kamene       I
I             I             I Svařování              I Farmaceutický průmysl     I
I             I             I Kominické práce           I Služby zdravotní péče     I
I             I             I Práce při vyzdívání pecí a u pánví, I Příprava cytostatik      I
I             I             I kde je vysoká prašnost       I                I
I             I             I Práce v blízkosti odpichu vysoké  I                I
I             I             I pece, kde se mohou vyskytovat dýmy I                I
I             I             I obsahující těžké kovy        I                I
I             I             I Práce v blízkosti zavážky pece   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Ruce - [G]       I Práce v prostředí s výskytem    I Pozemní stavby         I
I             I Ochranné rukavice proti I azbestu Používání materiálů     I Inženýrské stavby       I
I             I nebezpečným       I tvořených nanočásticemi/obsahující I Stavba lodí          I
I             I chemikáliím, ochranné  I ch nanočástice           I Údržba průmyslových zařízení  I
I             I krémy jako       I                   I                I
I             I doplněk/příslušenství  I                   I                I
I             I ochrany         I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo - [N]     I Bourací práce            I Pozemní stavby         I
I             I Ochranné oděvy proti  I Práce v prostředí s výskytem    I Inženýrské stavby       I
I             I pevným částicím     I azbestu               I Stavba lodí          I
I             I Ochranné oděvy proti  I Používání materiálů tvořených    I Údržba průmyslových zařízení  I
I             I nebezpečným pevným   I nanočásticemi/obsahujících     I Zemědělství          I
I             I chemikáliím       I nanočástice Kominické práce     I                I
I             I             I Příprava přípravků na ochranu    I                I
I             I             I rostlin               I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Oči/zrak        I Práce se dřevem Silniční práce   I Těžební průmysl        I
I             I [D]           I                   I Kovozpracující a        I
I             I Brýle/ ochranné brýle, I                   I dřevozpracující průmysl    I
I             I obličejové štíty    I                   I Inženýrské stavby       I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Kapalné         I Dýchací orgány     I Povrchová úprava (např.       I Kovozpracující průmysl     I
I (mlhy, jemné mlhy)   I [F]           I lakování/natírání, otryskávání)   I Zpracovatelský průmysl     I
I [16]          I Ochranné prostředky   I Čištění povrchů           I Automobilový průmysl      I
I             I dýchacích orgánů proti I                   I                I
I             I částicím        I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Ruce          I Povrchová úprava          I Kovozpracující průmysl     I
I             I [G]           I Čištění povrchů           I Zpracovatelský průmysl     I
I             I Ochranné rukavice proti I Práce s rozprašovači kapalin    I Automobilový průmysl      I
I             I nebezpečným chemikáliím I Práce s kyselými a zásaditými    I                I
I             I             I roztoky, dezinfekčními prostředky a I                I
I             I             I žíravými čisticími prostředky    I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo        I Povrchová úprava          I Kovozpracující průmysl     I
I             I [N]           I Čištění povrchů           I Zpracovatelský     průmysl     I
I             I Ochranné oděvy proti  I                   I Automobilový průmysl      I
I             I nebezpečným kapalným a I                   I                I
I             I plynným chemikáliím   I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                         CHEMICKÁ - KAPALINY                           I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Ponoření        I Ruce          I Práce s rozprašovači kapalin    I Textilní a oděvní průmysl   I
I Postříkání, rozprášení, I [G]           I Práce s kyselými a zásaditými    I Úklid (čištění)        I
I vytrysknutí       I Ochranné rukavice proti I roztoky, dezinfekčními prostředky a I Automobilový průmysl      I
I [17, 18]        I nebezpečným chemikáliím I žíravými čisticími prostředky    I Holičství, kadeřnictví a    I
I             I             I Práce s nátěrovými hmotami     I kosmetické služby       I
I             I             I Činění kůže             I                I
I             I             I Práce v kadeřnictvích a při     I                I
I             I             I poskytování kosmetických služeb   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Předloktí        I Práce s kyselými a zásaditými    I Úklid (čištění)        I
I             I [H]           I roztoky, dezinfekčními prostředky a I Chemický průmysl        I
I             I Ochranné rukávy proti  I žíravými čisticími prostředky    I Automobilový průmysl      I
I             I nebezpečným chemikáliím I                   I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Nohy (chodidla)     I Práce s rozprašovači kapalin    I Textilní a oděvní průmysl   I
I             I [I]           I Práce s kyselými a zásaditými    I Úklid (čištění)        I
I             I Ochranná vysoká obuv  I roztoky, dezinfekčními prostředky a I Automobilový průmysl      I
I             I proti chemikáliím    I žíravými čisticími prostředky    I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo        I Práce s rozprašovači kapalin    I Úklid (čištění)        I
I             I [N]           I Práce s kyselými a zásaditými    I Chemický průmysl        I
I             I Ochranné oděvy proti  I roztoky, dezinfekčními prostředky a I Automobilový průmysl      I
I             I nebezpečným kapalným  I žíravými čisticími prostředky    I Zemědělství          I
I             I chemikáliím nebo    I                   I                I
I             I pesticidům       I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                        CHEMICKÁ - PLYNY A PÁRY                          I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Plyny a páry      I Dýchací orgány     I Povrchová úprava (např.       I Kovozpracující průmysl     I
I [19]          I [F]           I lakování/natírání, otryskávání)   I Automobilový průmysl      I
I             I Ochranné prostředky   I Čištění povrchů           I Zpracovatelský průmysl     I
I             I dýchacích orgánů proti I Práce ve fermentačních/       I Úklid (čištění)        I
I             I plynům         I destilačních místnostech      I Výroba alkoholických nápojů  I
I             I             I Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I nádrží               I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I Práce v nádržích, omezených     I Chemický průmysl        I
I             I             I prostorech a u průmyslových pecí  I Petrochemický průmysl     I
I             I             I vytápěných plynem, kde může být   I                I
I             I             I plyn nebo nedostatek kyslíku    I                I
I             I             I Kominické práce           I                I
I             I             I Práce s dezinfekčními prostředky a I                I
I             I             I žíravými čisticími prostředky    I                I
I             I             I Práce v blízkosti plynových     I                I
I             I             I konvertorů a plynového potrubí   I                I
I             I             I vysokých pecí            I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Ruce          I Povrchová úprava          I Kovozpracující průmysl     I
I             I [G]           I Čištění povrchů           I Automobilový průmysl      I
I             I Ochranné rukavice proti I Práce ve fermentačních/       I Zpracovatelský průmysl     I
I             I nebezpečným chemikáliím I destilačních místnostech      I Výroba alkoholických nápojů  I
I             I             I Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I nádrží               I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I Práce v nádržích, omezených     I Chemický průmysl        I
I             I             I prostorech a u průmyslových pecí  I Petrochemický průmysl     I
I             I             I vytápěných plynem, kde může být   I                I
I             I             I plyn nebo nedostatek kyslíku    I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo        I Povrchová úprava          I Kovozpracující průmysl     I
I             I [N]           I Čištění povrchů           I Automobilový průmysl      I
I             I Ochranné oděvy proti  I Práce ve fermentačních/       I Zpracovatelský průmysl     I
I             I nebezpečným plynným   I destilačních místnostech      I Výroba alkoholických nápojů  I
I             I chemikáliím       I Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I nádrží               I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I Práce v nádržích, omezených     I Chemický průmysl        I
I             I             I prostorech a u průmyslových pecí  I Petrochemický průmysl     I
I             I             I vytápěných plynem, kde může být   I                I
I             I             I plyn nebo nedostatek kyslíku    I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Oči/zrak        I Nanášení nátěru stříkáním      I Automobilový průmysl      I
I             I [D]           I Práce se dřevem           I Zpracovatelský průmysl     I
I             I Ochranné brýle,     I Práce v hlubinných dolech      I Těžební průmysl        I
I             I obličejové štíty    I                   I Chemický průmysl        I
I             I             I                   I Petrochemický průmysl     I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                        III. BIOLOGICKÉ ČINITELE                          I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
    I                    BIOLOGICKÉ ČINITELE OBSAŽENÉ V AEROSOLECH                     I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Pevné látky a kapaliny I Dýchací orgány     I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I [20]          I [F]           I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I             I Ochranné prostředky   I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I dýchacích orgánů proti I původu               I Výzkumné laboratoře      I
I             I částicím        I Práce v prostředí s výskytem    I Domovy pro seniory       I
I             I             I biologického činitele        I Pečovatelská služba      I
I             I             I                   I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I             I                   I Biochemická výroba       I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Ruce          I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I             I [G]           I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I             I Ochranné rukavice proti I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I mikroorganismům     I původu               I Výzkumné laboratoře      I
I             I Celé tělo/část těla   I Práce v prostředí s výskytem    I Domovy pro seniory       I
I             I [N/M]          I biologického činitele        I Pečovatelská služba      I
I             I Ochranné oděvy proti  I                   I Čistírny odpadních vod     I
I             I biologickým činitelům  I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I Oči/zrak a/nebo obličej I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I [D, E]         I                   I                I
I             I Ochranné brýle,     I                   I                I
I             I ochranné masky,     I                   I                I
I             I obličejové štíty    I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                   BIOLOGICKÉ ČINITELE OBSAŽENÉ V KAPALINÁCH                      I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Přímý a nepřímý kontakt I Ruce          I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I [21]          I [G]           I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I             I Ochranné rukavice proti I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I mikroorganismům     I původu, např. s rizikem kousnutí  I Výzkumné laboratoře      I
I             I Celé tělo/část těla   I nebo bodnutí            I Domovy pro seniory       I
I             I [N/M]          I Práce v prostředí s výskytem    I Pečovatelská služba      I
I             I Ochranné oděvy proti  I biologického činitele        I Čistírny odpadních vod     I
I             I biologickým činitelům  I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I Oči/zrak a/nebo obličej I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I [D, E]         I                   I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I Ochranné brýle,     I                   I                I
I             I ochranné masky,     I                   I                I
I             I obličejové štíty    I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Postříkání, rozprášení, I Ruce          I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I vytrysknutí       I [G]           I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I [22]          I Ochranné rukavice proti I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I mikroorganismům     I původu               I Výzkumné laboratoře      I
I             I             I Práce v prostředí s výskytem    I Domovy pro seniory       I
I             I             I biologického činitele        I Pečovatelská služba      I
I             I             I                   I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Předloktí        I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I             I [H]           I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I             I Ochranné rukávy proti  I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I mikroorganismům     I původu               I Výzkumné laboratoře      I
I             I             I Práce v prostředí s výskytem    I Domovy pro seniory       I
I             I             I biologického činitele        I Pečovatelská služba      I
I             I             I                   I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Nohy          I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I             I [J, I]         I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I             I Ochranné galoše,    I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I ochranné kamaše     I původu               I Výzkumné laboratoře      I
I             I             I Práce v prostředí s výskytem    I Domovy pro seniory       I
I             I             I biologického činitele        I Pečovatelská služba      I
I             I             I                   I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Celé tělo        I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I             I [N]           I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I             I Ochranné oděvy proti  I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I biologickým činitelům  I původu               I Výzkumné laboratoře      I
I             I             I Práce v prostředí s výskytem    I Domovy pro seniory       I
I             I             I biologického činitele        I Pečovatelská služba      I
I             I             I                   I Čistírny odpadních vod     I
I             I             I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I             I                   I Potravinářský průmysl         I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I            BIOLOGICKÉ ČINITELE OBSAŽENÉ V MATERIÁLECH, OSOBÁCH, ZVÍŘATECH APOD.               I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Přímý a nepřímý kontakt I Ruce          I Práce zahrnující kontakt s lidským I Zdravotní péče         I
I [23]          I [G]           I tělem nebo kontakt s tělními    I Veterinární kliniky      I
I             I Ochranné rukavice proti I tekutinami a tkáněmi zvířecího   I Klinické analytické laboratoře I
I             I mikroorganismům     I původu, např. s rizikem kousnutí  I Výzkumné laboratoře      I
I             I Celé tělo/část těla   I nebo bodnutí            I Domovy pro seniory       I
I             I [N/M]          I Práce v prostředí s výskytem    I Pečovatelská služba      I
I             I Ochranné oděvy proti  I biologického činitele        I Čistírny odpadních vod     I
I             I biologickým činitelům  I                   I Zařízení pro zpracování odpadu I
I             I Oči/zrak a/nebo obličej I                   I Potravinářský průmysl     I
I             I [D, E]         I                   I Lesnictví a těžba dřeva    I
I             I Ochranné brýle,     I                   I                I
I             I ochranné masky,     I                   I                I
I             I obličejové štíty    I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I                         IV. JINÁ RIZIKA                             I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Rizika         I Dotčená část těla/orgán I Příklady činností, při nichž může  I Odvětví a obory činnosti    I
I             I Typ OOPP        I být příslušný typ OOPP nutný    I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Utonutí         I Celé tělo        I Práce na vodě nebo v její blízkosti I Rybářství           I
I [24]          I [N]           I Práce na moři            I Letecká doprava        I
I             I Záchranná vesta     I Práce v letadle           I Pozemní stavby         I
I             I             I                   I Inženýrské stavby       I
I             I             I                   I Stavba lodí          I
I             I             I                   I Doky a přístavy        I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Nedostatek kyslíku   I Dýchací orgány     I Práce v uzavřených prostorách    I Výroba alkoholických nápojů  I
I [25]          I [F]           I Práce ve fermentačních a      I Inženýrské stavby       I
I             I Izolační ochranné    I destilačních místnostech      I Chemický průmysl        I
I             I prostředky dýchacích  I Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích I Petrochemický průmysl     I
I             I orgánů         I nádrží               I                I
I             I             I Práce v nádržích, omezených     I                I
I             I             I prostorech a u průmyslových pecí  I                I
I             I             I vytápěných plynem, kde může být   I                I
I             I             I plyn nebo nedostatek kyslíku    I                I
I             I             I Práce v šachtách, stokách a dalších I                I
I             I             I podzemních prostorách souvisejících I                I
I             I             I s kanalizací            I                I
I             I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I             I Dýchací orgány     I Práce pod vodou           I Inženýrské stavby       I
I             I [F]           I                   I                I
I             I Potápěčské vybavení   I                   I                I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
I Nedostatečná      I Celé tělo        I Práce v blízkosti pohybu vozidel  I Pozemní stavby         I
I viditelnost       I [N]           I Asfaltérské práce a značení silnic I Inženýrské stavby       I
I [26]          I OOPP pro vizuální    I Práce na železnici         I Stavba lodí          I
I             I signalizaci uživatelovy I Řízení dopravních prostředků    I Hornictví           I
I             I přítomnosti       I Práce pozemního personálu na    I Dopravní služby a přeprava   I
I             I             I letišti               I cestujících          I
I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------I--------------------------------I
*) Čísla a písmena v hranatých závorkách odkazují na rizika a části těla/orgány uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády.
**) Zkratkou OOPP se pro účely této přílohy rozumí osobní ochranný pracovní prostředek.
 
Příl.4
Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků
I. Druhy prací z hlediska znečištění
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Druhy prací I     Příklady profesí a profesních činností      I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Práce velmi  I asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři,       I
I nečistá    I galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná   I
I        I paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba I
I        I strojních zařízení, hutníci                I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Práce nečistá I seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a I
I        I zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci,  I
I        I obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělští dělníci,   I
I        I kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, I
I        I řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha    I
I        I kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující I
I        I podráždění pokožky                     I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Práce méně  I mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví I
I čistá     I dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici,    I
I        I obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž          I
I        I elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid       I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Práce čistá  I administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, I
I        I obchod, služby, školství, věda, výzkum           I
I---------------I------------------------------------------------------------I
II. Doporučená množství mycích a čisticích prostředků
I------------------I----------------------------I----------------------------I
I  Druhy prací  I Mycí prostředek - množství I Čisticí pasta - množství I
I         I   v gramech za měsíc   I   v gramech za měsíc   I
I------------------I----------------------------I----------------------------I
I Práce velmi   I 200            I 900            I
I nečistá     I              I              I
I------------------I----------------------------I----------------------------I
I Práce nečistá  I 100            I 600            I
I------------------I----------------------------I----------------------------I
    I Práce méně čistá I 100            I 300            I
I------------------I----------------------------I----------------------------I
I Práce čistá   I 100            I -             I
I------------------I----------------------------I----------------------------I
I Upřesnění množství mycích a čisticích prostředků pro jednotlivá pracoviště I
I provede zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik.               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.  I
I----------------------------------------------------------------------------I
1) Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), v platném znění.
Směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.
2) § 101 odst. 1 zákoníku práce.
3) Například vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 102 zákoníku práce.