Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP

Vydáno: 20 minut čtení

Povinnosti zaměstnavatele týkající se poskytování OOPP jsou upraveny přímo v § 104 ZP . Zákonodárce výslovně stanoví, že není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
JUDr.
Eva
Dandová
Dne 1. listopadu 2021 nabylo účinnosti rekodifikované nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V roce 2019 byla přijata v Bruselu směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu. Z důvodu členství v EU vyplynula z toho České republice povinnost transpozice této nové směrnice.
K tomu je třeba ještě připomenout, že skoro současně byly v rámci ES upraveny i technické požadavky na OOPP. Ty byly dlouhou dobu stanoveny nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. V roce 2016 však bylo také přijato na evropské úrovni Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, které nahradilo toto naše nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády bylo zrušeno bez náhrady, protože Nařízení Evropského parlamentu je přímo použitelný předpis a jak známo přímo použitelný předpis EU se do národní legislativy netransponuje, ten platí přímo, obecně.
Cílem nové úpravy na evropské úrovni bylo změnou směrnice 89/656/EHS poskytnout v přílohách I, II a III směrnice 89/656/ EHS návody, jejichž cílem je usnadnit a podpořit výběr přiměřených osobních ochranných prostředků pro příslušná rizika, aktivity a sektory a dále zajistit soulad s klasifikací rizik uvedenou v nařízení (EU) 2016/425, a jejich sladění s terminologií použitou v nařízení (EU) 2016/425, a také soulad s typy osobní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Kolaborativní roboti
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Pozor na pracovní úrazy
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Svět práce a lidský kapitál
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Práce ve ztíženém prostředí
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup

Související předpisy

247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků