390/2001 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
390/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 17. října 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb., pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje:
Čl.I
Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 347/1999 Sb. a vyhlášky č. 90/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se slova "v odstavcích 2 až 21" nahrazují slovy "v odstavcích 2 až 27".
2. V § 3 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Odstředěné mléko se označí slovy "Odstředěné mléko" o výšce písmen nejméně 30 mm. V těsné blízkosti tohoto označení se uvedou slova "s velmi nízkým obsahem vitaminů rozpustných v tucích" o výšce písmen nejméně 15 mm. Toto označení se uvede na obou větších protilehlých stranách obalu, na kterých nesmí být uvedeny jiné údaje, s výjimkou údaje o množství mléka v obalu. V případě použití obalu válcovitého tvaru se postupuje obdobně, přičemž výška písmen uvedeného označení může být o jednu třetinu nižší.
(6) Označení podle odstavce 5 musí být tištěno na kontrastním pozadí a nesmí jej překrývat zbarvení obalu. Na obalu nesmí být uvedena žádná grafická nebo obrazová znázornění.".
Dosavadní odstavce 5 až 23 se označují jako odstavce 7 až 25.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 26, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:
"(26) Údaj o množství složky se nemusí na obalu určeném pro spotřebitele uvádět v případě, že malé množství složky3) pro účely ochucení představuje nejvýše 2 % obsahu.
3) § 6 odst. 9 písm. c) vyhlášky č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.".
4. V § 3 se doplňuje odstavec 27, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:
"(27) Množství ochucující složky vyjádřené v hmotnostních procentech4) se nemusí na obalu určeném pro spotřebitele ve složení uvádět, pokud jde o obvyklé dávkování stanovených ochucujících složek pro jednotlivé druhy mléčných výrobků uvedených v příloze č. 2 tabulce 17.
4) § 6 odst. 8 vyhlášky č. 324/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.".
5. V příloze č. 2 se doplňuje tabulka 17, která zní:
"Tabulka 17 - Obvyklé dávkování ochucujících složek pro jednotlivé
druhy mléčných výrobků
+---------------------------+------------------------------------------+
|Druh mléčného výrobku   |Ochucující složka    Obvyklé dávkování |
|              |            (v % hmotnostních)|
+---------------------------+------------------------------------------+
|Jogurt s přísadou     |ovocná                  |
|              |čokoládová                |
|              |vaječný likér               |
|              |oříšková        15 až 18 %    |
+---------------------------+------------------------------------------+
|Kysané mléčné výrobky   |ovocná                  |
|ostatní          |slazená cukrem              |
|              |a čokoládová      12 až 15 %    |
|              +------------------------------------------+
|              |ovocná                  |
|              |s náhradním sladidlem           |
|              |a zeleninová      4 až 6 %     |
+---------------------------+------------------------------------------+
|Pomazánkové máslo     |šunková                  |
|              |zeleninová       2 až 7 %     |
+---------------------------+------------------------------------------+
|Tvarohové dezerty     |ovocná                  |
|              |čokoládová                |
|              |oříšková        15 až 20 %    |
+---------------------------+------------------------------------------+
|Přírodní sýry zrající   |vlašské ořechy              |
|              |zelený pepř       2 až 5 %     |
+---------------------------+------------------------------------------+
|Tavené sýry        |šunka                   |
|              |uzené maso                |
|              |uzenina         nejméně 7 %    |
|              +------------------------------------------+
|              |zeleninová       nejméně 6 %    |
|              +------------------------------------------+
|              |uzený losos       nejméně 3 %    |
|              +------------------------------------------+
|              |žampiony (houby)    nejméně 5 %    |
|              +------------------------------------------+
|              |uzený sýr        nejméně 20 %   |
|              +------------------------------------------+
|              |druhové sýry               |
|              |(Niva, Romadur,              |
|              |Hermelín atd.)     nejméně 20 %".  |
+---------------------------+------------------------------------------+
Čl.II
Přechodné ustanovení
Označování odstředěného mléka vyrobeného přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.
Čl.III
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2002.
(2) Body 4 a 5 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2002.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Související dokumenty

Související články

Testové otázky