Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře

Vydáno: 22 minut čtení

Nakládání s osobními příplatky v rozpočtové sféře je sice ošetřeno hned několika předpisy včetně prováděcí vyhlášky, avšak praktická aplikace příslušných ustanovení a především možnost jejich „výhodnějšího“ výkladu mnohdy vede k nehospodárnému využívání rozpočtových prostředků.

V podnikatelské sféře, která odměňuje své zaměstnance mzdou, nečiní používání osobního příplatku žádné zásadní problémy, právní úprava této mzdové formy neexistuje, platí jednoduchá zásada „co není zakázáno, je dovoleno“. Kritéria pro jeho používání si stanoví samostatně podle svých potřeb zaměstnavatelé ve svých mzdových interních předpisech, v kolektivních smlouvách, mzdovým výměrem či se dohodne výše osobního příplatku přímo ve smlouvách pracovních s jednotlivými zaměstnanci. Zde se občas vyskytuje zásadní chyba řešená následně až u soudu. Zaměstnavatel totiž dohodne pevnou výši příplatku k základní mzdě již přímo v pracovní smlouvě či dohodě o mzdě a tím se fakultativní složka stává obligatorní. Zaměstnavatel v tomto případě nemá možnost výši příplatku snížit (ale ani zvýšit) nebo příplatek odejmout bez souhlasu zaměstnance, a to ať zaměstnanec pracuje dobře, nebo špatně. Přitom stačí tak málo – alespoň ve smlouvě uvést, že osobní příplatek se poskytuje měsíčně až do výše … Kč na základě hodnocení práce zaměstnance jeho nadřízeným.

Osobní příplatek v podnikatelské sféře, tedy ve mzdové oblasti, používají zaměstnavatelé jak pro administrativní, tak pro dělnická povolání. Pro úplnost lze připomenout, že v dávných dobách, kdy všichni zaměstnanci byli zařazení do tarifních tříd v rozpětí, se výše mzdy či platu určovala u THP tzv. třetinovým systémem – jedna třetina rozpětí za splnění předepsaného vzdělání, druhá třetina za léta praxe a třetí za hodnocení vykonávané práce konkrétního zaměstnance. Takto se fakticky postupovalo až do zásadních změn v nových společenských a ekonomických podmínkách po roce 1989, tedy zejména do přijetí zákona o mzdě (zákon č. 1/1992 Sb.) a zákona o platu (zákon č. 143/1992 Sb.).1)

V současné době je odměňování plně podřízeno zákoníku práce a služebním zákonům, tedy i poskytování osobního příplatku. Poskytováním osobních příplatků podle služebních zákonů ozbrojených sil se v tomto příspěvku nezabývám. Zákoník práce samozřejmě upravuje poskytování osobních příplatků pouze v platové či nepodnikatelské sféře, kde platí zásada, že můžu dělat jen to, co je zákonem povoleno (§ 122 odst. 1 ZP). Poskytování osobního příplatku k platu upra

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Katalog prací
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Katalog prací
Platové paradoxy ve veřejné správě
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Odměňování zaměstnanců
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část

Související předpisy

1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
262/2006 Sb. zákoník práce
218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
234/2014 Sb. o státní službě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
150/2017 Sb. o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Související vzory

Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem

Související judikáty

Související otázky a odpovědi

Příplatek za dělenou směnu učitelky
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Platový dekret ředitelky školy
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Platové zařazení ředitele školy
Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Výpočet dělené směny
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Zápočet praxe
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Umělci – krácení platu
Dohoda o srážkách z platu - telefon
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Započitatelná praxe za dobu péče o postižené dítě