Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře

Vydáno: 22 minut čtení

Nakládání s osobními příplatky v rozpočtové sféře je sice ošetřeno hned několika předpisy včetně prováděcí vyhlášky, avšak praktická aplikace příslušných ustanovení a především možnost jejich „výhodnějšího“ výkladu mnohdy vede k nehospodárnému využívání rozpočtových prostředků.

V podnikatelské sféře, která odměňuje své zaměstnance mzdou, nečiní používání osobního příplatku žádné zásadní problémy, právní úprava této mzdové formy neexistuje, platí jednoduchá zásada „co není zakázáno, je dovoleno“. Kritéria pro jeho používání si stanoví samostatně podle svých potřeb zaměstnavatelé ve svých mzdových interních předpisech, v kolektivních smlouvách, mzdovým výměrem či se dohodne výše osobního příplatku přímo ve smlouvách pracovních s jednotlivými zaměstnanci. Zde se občas vyskytuje zásadní chyba řešená následně až u soudu. Zaměstnavatel totiž dohodne pevnou výši příplatku k základní mzdě již přímo v pracovní smlouvě či dohodě o mzdě a tím se fakultativní složka stává obligatorní. Zaměstnavatel v tomto případě nemá možnost výši příplatku snížit (ale ani zvýšit) nebo příplatek odejmout bez souhlasu zaměstnance, a to ať zaměstnanec pracuje dobře, nebo špatně. Přitom stačí tak málo – alespoň ve smlouvě uvést, že osobní příplatek se poskytuje měsíčně až do výše … Kč na základě hodnocení práce zaměstnance jeho nadřízeným.

Osobní příplatek v podnikatelské sféře, tedy ve mzdové oblasti, používají zaměstnavatelé jak pro administrativní, tak pro dělnická povolání. Pro úplnost lze připomenout, že v dávných dobách, kdy všichni zaměstnanci byli zařazení do tarifních tříd v rozpětí, se výše mzdy či platu určovala u THP tzv. třetinovým systémem – jedna třetina rozpětí za splnění předepsaného vzdělání, druhá třetina za léta praxe a třetí za hodnocení vykonávané práce konkrétního zaměstnance. Takto se fakticky postupovalo až do zásadních změn v nových společenských a ekonomických podmínkách po roce 1989, tedy zejména do přijetí zákona o mzdě (zákon č. 1/1992 Sb.) a zákona o platu (zákon č. 143/1992 Sb.).1)

V současné době je odměňování plně podřízeno zákoníku práce a služebním zákonům, tedy i poskytování osobního příplatku. Poskytováním osobních příplatků podle služebních zákonů ozbrojených sil se v tomto příspěvku nezabývám. Zákoník práce samozřejmě upravuje poskytování osobních příplatků pouze v platové či nepodnikatelské sféře, kde platí zásada, že můžu dělat jen to, co je zákonem povoleno (§ 122 odst. 1 ZP). Poskytování osobního příplatku k platu upra

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Výpočet mzdy
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související články

Katalog prací
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Platové paradoxy ve veřejné správě
Odměňování zaměstnanců platem - otázky a odpovědi
Odměňování zaměstnanců
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Kolektivní dohoda vyššího stupně

Související otázky a odpovědi

Příplatek za dělenou směnu učitelky
Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Platové zařazení ředitele školy
Platový dekret ředitelky školy
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Směnný provoz
Nařízení neplaceného volna
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Statutární zástupce
Stanovení platu ředitelce základní školy
Zařazení učitele střední školy - praxe

Související předpisy

1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
262/2006 Sb., zákoník práce
218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
234/2014 Sb. o státní službě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
150/2017 Sb. o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Související vzory

Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem

Související judikáty