Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů

Vydáno: 20 minut čtení

V našem dnešním článku si podrobně probereme jedno jediné ustanovení z celé části zákoníku práce týkající se náhrady majetkové a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to ustanovení § 271u ZP. V prvním odstavci tohoto ustanovení se stanoví, že změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností.

Druhý odstavec pak obsahuje zmocnění pro vládu, která vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, upraví nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Vzhledem k tomu, že v praxi působí největší problémy změna poměrů při pobírání náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, zastavíme se u ní.

V druhé části našeho článku se společně podíváme, jak vláda realizuje uvedené zmocnění v letošním roce, když dochází ke dvěma mimořádným valorizacím podle § 271u odst. 2 ZP.

Změna poměrů a náhrada za ztrátu na výdělku

Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jsou – jak vyplývá z ustanovení § 269 ZP – pracovní úraz nebo nemoc z povolání, vznik škody a příčinná souvislost mezi vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a vznikem škody. Účelem náhrady škody spočívající ve ztrátě na výdělku je poskytnout přiměřené odškodnění zaměstnanci, který není schopen pro své zdravotní postižení způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dosahovat takový výdělek, jaký měl před poškozením. Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniká dnem, kdy došlo následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání k poklesu (ztrátě) na výdělku.

Podle ustanovení § 271b odst. 1 ZP přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle předpisů důchodového pojištění (v praxi se může jednat pouze o souběh invalidního a vdovského/vdoveckého důchodu) ani k výdělku zaměstnance kte

Související dokumenty

Související články

Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Problémy praxe - odškodňování pracovních úrazů
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
První rok v práci může být fatální
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet

Související otázky a odpovědi

Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Odškodnění pracovního úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Odškodnění pracovního úrazu
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Zákonné pojištění jednatele
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy