Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Vydáno: 20 minut čtení

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo mu byla zjištěna nemoc z povolání, vzniká nárok na poskytnutí náhrad škody a nemajetkové újmy, které mu v důsledku toho vznikly. Od 1. ledna 2021 došlo k zásadním změnám v této oblasti. Jak po novele zákoníku práce poskytování náhrad vypadá?

Poškozený, tedy zaměstnanec, kterému v důsledku utrpění pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání vznikl nárok na poskytnutí náhrad škody a nemajetkové újmy, své nároky vznáší vůči svému zaměstnavateli, resp. vůči zaměstnavateli, u kterého naposledy pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

V případě, že je více odpovědných subjektů, např. při dopravní nehodě na pracovní cestě, může si poškozený místo zaměstnavatele vybrat jiný odpovědný subjekt, např. řidiče motorového vozidla, jenž dopravní nehodu způsobil. Zvolit však může pouze jednoho (zvolí-li řidiče, měl by o tom zaměstnavatele informovat). Dále bude postupovat podle zvolené varianty, to znamená, že náhrady bude vymáhat podle zákoníku práce (po zaměstnavateli) nebo podle občanského zákoníku (po řidiči). To je však výjimečný případ. My se budeme věnovat postupu podle zákoníku práce.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nahradit škodu, tedy újmu na jmění, nebo nemajetkovou újmu (újmu, která neznamená přímou ztrátu na majetku) vzniklou pracovním úrazem, jestliže vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. V případě přiznání nemoci z povolání je povinen uhradit odpovídající újmu v případě, že zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc, která vznikla před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání (nařízení vlády č. 290/1995 Sb.), a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše tří let před jejím zařazením do seznamu.

Zproštění povinnosti poskytnutí náhrad

Výjimku tvoří případy, kdy se zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 270 odst. 1 zákoníku práce, ve znění novely č. 205/2015 Sb., zprostí zcela své povinnosti zaměstnanci nahradit vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Může se jednat pouze o tyto případy:

  • postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly s

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Vybrané aspekty odškodňování pracovních úrazů
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Odškodňování školních úrazů
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Problémy praxe - odškodňování pracovních úrazů
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Cesta do zaměstnání
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Práce na zkoušku
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Odškodnění pracovního úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Odškodnění pracovního úrazu
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Zákonné pojištění jednatele
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
89/2012 Sb. občanský zákoník
65/1965 Sb. Zákoník práce
125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání