Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání

Vydáno: 15 minut čtení

Zaměstnavatel, jako silnější strana v pracovněprávních vztazích, nese dle zákona tzv. objektivní odpovědnost ohledně následků pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců. Aktuální novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byly upraveny některé povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu a nemajetkovou újmu. Změny se týkají především rozšíření okruhu osob, které mají nárok na tzv. jednorázové odškodnění pozůstalých, a nového způsobu odvození výše náhrady výdajů na zřízení pomníku nebo desky od průměrné mzdy.

Zaměstnavatel má dle § 269 odst. 1 a 2 zákoníku práce povinnost nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou (i) pracovním úrazem, jestliže „škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“, respektive vzniklou (ii) nemocí z povolání, pokud „zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen“.

Přímo z textu zákona tedy vyplývá, že pro vznik odpovědnosti zaměstnavatele není vyžadováno zavinění ani porušení jakékoliv právní povinnosti. Zákonodárce sám pro vyloučení pochybností stanovuje v § 269 odst. 4 zákoníku práce, že zaměstnavatel odpovídá za pracovní úraz či nemoc z povolání a je povinen nahradit škodu a nemajetkovou újmu, i když řádně dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní úraz

Pracovním úrazem se dle zákonné definice obsažené v § 271k zákoníku práce rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Poškozením zdraví je třeba rozumět poškození nejen tělesné, ale i psychické. Termín působení zevních vlivů poté zahrnuje vedle zevních sil, jako pádu břemene či napadení třetí osobou, také působení síly vlastní spočívající např. v uklouznutí, zakopnutí či způsobení si interního poranění (šlachy, svaly apod.) vynaložením tělesné námahy.

Vzhledem k podmínce krátkodobosti a náhlosti působení zevních sil nem

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách
Vybrané aspekty odškodňování pracovních úrazů
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Řešení úrazů vzniklých při home office
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)
Vzor: Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty)

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Související otázky a odpovědi

Odškodnění pracovního úrazu
Náhrada za pracovní úraz
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Odškodnění pracovního úrazu
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Zákonné pojištění jednatele
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz