Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále

Vydáno: 15 minut čtení

Zaměstnavatelé hradí pojistné za své zaměstnance za rozhodné období kalendářního měsíce, nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní den. Takže když zaměstnanec nastoupí do zaměstnání na základě pracovní smlouvy například dne 31. 8. 2022, přihlásí jej zaměstnavatel u zdravotní pojišťovny kódem "P" k tomuto datu a odvede pojistné podle zákona.

Jeden den hraje roli i u pojištěnce v souvislosti s řešením jeho pojistného vztahu neboli pojištění u zdravotní pojišťovny. Pokud je pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky registrován v rámci kalendářního měsíce alespoň jeden kalendářní den u zdravotní pojišťovny buď jako:

  • zaměstnanec, nebo
  • osoba samostatně výdělečně činná, anebo
  • osoba, za kterou platí pojistné stát,

má svůj pojistný vztah vyřešen po celý tento kalendářní měsíc a za zbývající dny nemusí nic doplácet a ani zdravotní pojišťovně oznamovat. Jestliže naopak tuto podmínku nesplní, stává se na celý příslušný kalendářní měsíc osobou bez zdanitelných příjmů.

Oznamování změn za zaměstnance

Sdělování nových skutečností, jakož i oznamování změn, má význam z hlediska validity údajů v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Relevantnost těchto dat ovlivňuje povinnost platit pojistné nebo platby pojistného od státu a zároveň garantuje nárok na úhradu hrazených služeb podle podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Případné evidenční nesrovnalosti mohou mít, a mnohdy i reálně mají, negativní dopady jak na zaměstnavatele nebo jejich zaměstnance, tak i na občany jako fyzické osoby, kdy problémové situace musejí řešit pracovníci zdravotních pojišťoven za přímé součinnosti s těmi, jichž se dotýkají.

Správný způsob přihlašování a odhlašování zaměstnanců včetně nutnosti dodržet zákonnou osmidenní lhůtu pro plnění oznamovací povinnosti představuje jednu z nejdůležitějších činností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění. Není-li zaměstnavatel při plnění svých povinností důsledný, může mu zdravotní pojišťovna uložit za porušení zákona pokutu až 200 000 Kč.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Nesprávné úvahy zaměstnavatele a pojištěnce ve zdravotním pojištění
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zaměstnavatelé bez chyb ve zdravotním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Konkurenční doložka
Odměny členů orgánů právnických osob
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku