Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále

Vydáno: 15 minut čtení

Zaměstnavatelé hradí pojistné za své zaměstnance za rozhodné období kalendářního měsíce, nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní den. Takže když zaměstnanec nastoupí do zaměstnání na základě pracovní smlouvy například dne 31. 8. 2022, přihlásí jej zaměstnavatel u zdravotní pojišťovny kódem "P" k tomuto datu a odvede pojistné podle zákona.

Jeden den hraje roli i u pojištěnce v souvislosti s řešením jeho pojistného vztahu neboli pojištění u zdravotní pojišťovny. Pokud je pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky registrován v rámci kalendářního měsíce alespoň jeden kalendářní den u zdravotní pojišťovny buď jako:

  • zaměstnanec, nebo
  • osoba samostatně výdělečně činná, anebo
  • osoba, za kterou platí pojistné stát,

má svůj pojistný vztah vyřešen po celý tento kalendářní měsíc a za zbývající dny nemusí nic doplácet a ani zdravotní pojišťovně oznamovat. Jestliže naopak tuto podmínku nesplní, stává se na celý příslušný kalendářní měsíc osobou bez zdanitelných příjmů.

Oznamování změn za zaměstnance

Sdělování nových skutečností, jakož i oznamování změn, má význam z hlediska validity údajů v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Relevantnost těchto dat ovlivňuje povinnost platit pojistné nebo platby pojistného od státu a zároveň garantuje nárok na úhradu hrazených služeb podle podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Případné evidenční nesrovnalosti mohou mít, a mnohdy i reálně mají, negativní dopady jak na zaměstnavatele nebo jejich zaměstnance, tak i na občany jako fyzické osoby, kdy problémové situace musejí řešit pracovníci zdravotních pojišťoven za přímé součinnosti s těmi, jichž se dotýkají.

Správný způsob přihlašování a odhlašování zaměstnanců včetně nutnosti dodržet zákonnou osmidenní lhůtu pro plnění oznamovací povinnosti představuje jednu z nejdůležitějších činností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění. Není-li zaměstnavatel při plnění svých povinností důsledný, může mu zdravotní pojišťovna uložit za porušení zákona pokutu až 200 000 Kč.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé bez chyb ve zdravotním pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Nesprávné úvahy zaměstnavatele a pojištěnce ve zdravotním pojištění
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"

Související otázky a odpovědi

Odměny členů orgánů právnických osob
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Konkurenční doložka
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Student a daňové přiznání
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi