Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023

Vydáno: 8 minut čtení

K datu 1. ledna 2023 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám důležitých parametrů ovlivňujících výši odváděného pojistného.

Tyto nové parametry se týkají všech skupin plátců, kterými jsou:

  1. zaměstnavatelé (za zaměstnance i za sebe),
  2. samoplátci, tedy osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů,
  3. stát, platící pojistné zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce.

 

Role průměrné mzdy ve zdravotním pojištění

V souvislosti s placením pojistného zaměstnavateli (i osobami samostatně výdělečně činnými) hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli institut průměrné mzdy. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru [viz § 3a odst. 2 z. č. 592/1992 Sb.

Související dokumenty

Související články

Změny ve zdravotním pojištění - platby státu a odpočty
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Péče o děti - "státní kategorie" zdravotního pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Kdo se nepovažuje v roce 2016 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu
Vše o Přehledech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
290/2022 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
320/2022 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
260/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
280/2009 Sb. daňový řád

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související otázky a odpovědi

Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Přehled OSSZ a ZP
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění