Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022

Vydáno: 16 minut čtení

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto tímto příspěvkem upozorňuji hromadné plátce na jejich nejdůležitější zákonné povinnosti a postupy v právních podmínkách roku 2022.

Mělo by být zájmem jak zaměstnavatelů, tak i zdravotních pojišťoven, aby byly možnosti výskytu chyb a nedostatků minimalizovány. Pokud zaměstnavatelé řádně plní svoje povinnosti, pak se platbami pojistného získává podstatná část zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění, a současně nevzniká důvod k uplatňování sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny, ať už ve formě zjištění dlužného pojistného, vyměření penále či uložení pokuty.

Rozhodné období – kalendářní měsíc

Rozhodné období určuje časový úsek, za který se pojistné platí. U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 (a následujících) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu 16 200 Kč, musí zaměstnavatel odvést za příslušný kalendářní měsíc pojistné nejméně ve výši 2 187 Kč. Naopak, je-li zaměstnanec vyjmenován mezi osobami, pro které minimální vyměřovací základ neplatí (§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.), odvádí zaměstnavatel pojistné ze skutečné výše příjmu bez povinnosti dopočtu do zákonného minima.

Zaměstnavatelé tedy odvádějí pojistné za své zaměstnance za rozhodné období kalendářního měsíce, nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní den. Pokud je pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky registrován v rámci kalendářního měsíce alespoň jeden kalendářní den u zdravotní pojišťovny buď jako:

  • zaměstnanec, nebo
  • osoba samostatně výdělečně činná, nebo
  • osoba, za kterou platí pojistné stát,

má svůj pojistný vztah vyřešen po celý tento

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související otázky a odpovědi

Konkurenční doložka
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Náhrada nákladů za home office - odvody
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění