Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení

Vydáno: 16 minut čtení

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného. V této souvislosti je zřejmé, že se zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své kontrolní činnosti primárně zaměřují právě na tyto plátce, proto je žádoucí, aby si zaměstnavatelé řádně plnili svoje povinnosti ve zdravotním pojištění, především pak včas a ve správné výši odváděli pojistné za své zaměstnance ve prospěch těch zdravotních pojišťoven, u kterých jsou jejich zaměstnanci pojištěni.

Základní právní úpravu představují zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, oba ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zaměstnavatelé řádně plní svoje povinnosti, pak se platbami pojistného získává podstatná část zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění a současně nevzniká důvod k uplatňování sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny, a to ať už ve formě zjištění dlužného pojistného, vyměření penále či uložení pokuty.

Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2022 patří:

  • v souvislosti s placením pojistného za zaměstnance sdělit zdravotní pojišťovně identifikační údaje o zaměstnavateli včetně oznamování jejich změn,
  • nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce předat všem zdravotním pojišťovnám, jejichž pojištěnce zaměstnává, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za uplynulý kalendářní měsíc a současně zaplatit pojistné, kdy dnem platby je její připsání na účet zdravotní pojišťovny nebo platba v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny,
  • vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného,
  • v návaznosti na vznik (zánik) účasti na zdravotním pojištění přihlašovat (odhlašovat) v osmidenní lhůtě zaměstnance u zdravotní pojišťovny,
  • ve stejné lhůtě hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem,
  • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech,
  • platit pojistné za zaměstnance včas, ve správné výši, na správný účet a pod správným variabilním symbolem,
  • v zákonné osmidenní lhůtě sdělit zdravotní pojišťovně ukončení činnosti, zrušení organizace neb

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Zdravotní pojištění a práce v zahraničí
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Nejčastější pochybení zaměstnavatele při plnění povinností ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Odstupné a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přehled OSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi