Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení

Vydáno: 16 minut čtení

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného. V této souvislosti je zřejmé, že se zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své kontrolní činnosti primárně zaměřují právě na tyto plátce, proto je žádoucí, aby si zaměstnavatelé řádně plnili svoje povinnosti ve zdravotním pojištění, především pak včas a ve správné výši odváděli pojistné za své zaměstnance ve prospěch těch zdravotních pojišťoven, u kterých jsou jejich zaměstnanci pojištěni.

Základní právní úpravu představují zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, oba ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zaměstnavatelé řádně plní svoje povinnosti, pak se platbami pojistného získává podstatná část zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění a současně nevzniká důvod k uplatňování sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny, a to ať už ve formě zjištění dlužného pojistného, vyměření penále či uložení pokuty.

Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2022 patří:

  • v souvislosti s placením pojistného za zaměstnance sdělit zdravotní pojišťovně identifikační údaje o zaměstnavateli včetně oznamování jejich změn,
  • nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce předat všem zdravotním pojišťovnám, jejichž pojištěnce zaměstnává, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za uplynulý kalendářní měsíc a současně zaplatit pojistné, kdy dnem platby je její připsání na účet zdravotní pojišťovny nebo platba v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny,
  • vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného,
  • v návaznosti na vznik (zánik) účasti na zdravotním pojištění přihlašovat (odhlašovat) v osmidenní lhůtě zaměstnance u zdravotní pojišťovny,
  • ve stejné lhůtě hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem,
  • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech,
  • platit pojistné za zaměstnance včas, ve správné výši, na správný účet a pod správným variabilním symbolem,
  • v zákonné osmidenní lhůtě sdělit zdravotní pojišťovně ukončení činnosti, zrušení organizace neb

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Zdravotní pojištění a práce v zahraničí
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Nejčastější pochybení zaměstnavatele při plnění povinností ve zdravotním pojištění
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Nesprávné úvahy zaměstnavatele a pojištěnce ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a platba chybně provedená zaměstnavatelem
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění
Neplacené volno po část dne
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměna pěstouna a výkon SVČ