Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava

Vydáno: 14 minut čtení

Zaměstnavatelé si často pravidla pro oznamování změn důležitých pro zdravotní pojištění jejich zaměstnanců vyloží špatně. Nejčastější chyby, jichž se dopouštějí při komunikaci se zdravotní pojišťovnou, souvisejí s opomenutím skutečného statusu pojištěnce, ať už se jedná o studenty, pečující osoby či osoby po mateřské dovolené. Další komplikace nastávají, pokud si zaměstnavatel neuhlídá výjimečný pokles příjmu zaměstnance pod minimální částku nutnou pro vznik zdravotního pojištění.

Sdělování nových skutečností, respektive oznamování změn, je jednou z velmi důležitých povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a má význam z hlediska validity dat v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Relevantnost těchto údajů jednak ovlivňuje povinnost platit pojistné nebo platby pojistného od státu, jednak garantuje pojištěnci nárok na poskytování a úhradu hrazených služeb podle podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Případné evidenční nesrovnalosti mohou mít, a mnohdy i reálně mají, negativní dopady jak na zaměstnavatele nebo jejich zaměstnance, tak i na občany jako fyzické osoby, kdy problémové situace musejí řešit pracovníci zdravotních pojišťoven v přímé součinnosti s těmi, jichž se dotýkají. Za porušení této povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až 200 000 Kč.

Může se stát, že zaměstnavatel opomene zaměstnance přihlásit u zdravotní pojišťovny. Nepřihlášením zaměstnance zaměstnavatel jednak porušuje zákon, jednak může způsobit zbytečnou komplikaci i samotnému zaměstnanci. Pokud nepřihlášený zaměstnanec není zařazen u zdravotní pojišťovny ještě v některé z dalších kategorií (OSVČ nebo osoba, za kterou platí pojistné stát), nebude mít evidenčně vyřešen svůj pojistný vztah, proto jej zdravotní pojišťovna dříve či později v dané záležitosti osloví, což bude pro něj určitě nemilým překvapením. Rovněž neodhlášením zaměstnance je (pouze však fiktivně) řešen pojistný vztah, což není v souladu se zákonem, mimoto vzniká rozpor mezi reálným stavem a počtem zaměstnanců vykazovaných na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele.

V následujícím textu si na základě z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Porušení povinnosti zaměstnance v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny
Zaměstnavatel plátcem pojistného: jak se stát dlužníkem zdravotní pojišťovny
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Účast na zdravotním pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti