Společenství vlastníků a zdravotní pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Základní právní úpravu zdravotního pojištění dlouhodobě představují zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, oba ve znění pozdějších předpisů. Na základě této právní úpravy se stává společenství vlastníků (SV) ve zdravotním pojištění zaměstnavatelem, avšak pouze při splnění podmínek dále uvedených. Podívejme se však nejprve na některé obecně platné aspekty stanovené pro tyto subjekty v novém občanském zákoníku.

Postavení SV

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. SV však nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Členství ve SV je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy SV ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. SV může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. SV právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.

Sdruží-li se SV s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků.

Nebylo-li SV založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.

Povinnosti SV jako zaměstnavatele

Stane-li se SV ve zdravotním pojištění zaměstnavatelem, tedy jsou-li naplněny podmínky stanovené právní úpravou pro vznik zaměstnání, přihlásí se jako zaměstnavatel – plátce pojistného do registru těch zdravotních pojišťoven, jejichž pojištěnce bude zaměstnávat. Dále přihlásí osoby s příjmy za výkon funkce jako zaměstnance a bude odvádět pojistné podle zákona. Postupy při placení pojistného jsou formou příkladů uvedeny v dalším textu.

Rozhodné období – kalendářní měsíc

Rozhodné období určuje časový úsek, za který se pojistné platí. U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení činnosti zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Kdo se nepovažuje v roce 2016 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Nejčastější pochybení zaměstnavatele při plnění povinností ve zdravotním pojištění
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Zahájení a ukončení činnosti zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
89/2012 Sb. občanský zákoník
586/1992 Sb. o daních z příjmů
134/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
SVJ a odměna členům výboru
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP