Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění

Vydáno: 13 minut čtení

Základní povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění jsou definovány v zákonech č. 48/1997 Sb. a 592/1992 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů.

, Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ za zaměstnance, je kalendářní měsíc. Zaměstnavatel odvádí 2/3 pojistného, které je povinen hradit za zaměstnance, a současně odvádí 1/3 pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec, a to přímou srážkou z jeho mzdy. Tuto srážku je zaměstnavatel oprávněn provést i bez souhlasu zaměstnance. Pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy platba již musí být připsána na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny.

Právě na odvádění pojistného podle zákona kladou všechny zdravotní pojišťovny velký důraz, neboť v rámci výkonu své úřední a kontrolní činnosti musejí získat potřebné zdroje proto, aby mohly být prostřednictvím výdajové stránky systému řádně placeny hrazené služby vykázané smluvními poskytovateli zdravotních služeb. Přesto i ve zdravotním pojištění nalezneme spoustu příjmů (plnění) či situací, kdy zaměstnavatelé nemusejí pojistné platit.

Zaměstnavatel jako plátce pojistného neodvádí pojistné v případě příjmů ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny - jedná se zejména o příjmy podle § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Do vyměřovacího základu zaměstnance se tak nezahrne například hodnota nepeněžního bezúplatného plnění (do konc

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Kdo se nepovažuje v roce 2016 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Odstupné a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Závislá práce a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí

Související otázky a odpovědi

Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměna pěstouna a výkon SVČ

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi