Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou

Vydáno: 13 minut čtení

Nejvýznamnějším parametrem, na němž od 1. ledna 2021 závisí délka dovolené zaměstnance v příslušném kalendářním roce, je vedle výměry dovolené především délka jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“). Zatímco právní úprava, ve znění účinném do 31. 12. 2020, vycházela při určení délky dovolené z počtu pracovních dnů připadajících zaměstnanci podle rozvrhu směn pravidelně, popřípadě v průměru na týden jeho dovolené, a délka dovolené byla tudíž vyjádřena v „pracovních dnech dovolené“, nová koncepce dovolené od 1. ledna 2021 opustila toto pravidlo a nahradila je určením dovolené v hodinách, přičemž délka dovolené se stanoví v závislosti na počtu celých násobků stanovené nebo kratší TPD odpracovaných zaměstnancem v příslušném kalendářním roce a na výměře dovolené.

Závislostí délky dovolené na počtu odpracovaných hodin se v nové koncepci dovolené výrazně prosadil zásluhový princip, který převážil nad dřívějším kritériem délky trvání pracovního poměru v příslušném kalendářním roce. Stanovené kritérium konkrétní délky TPD zaměstnance pro výpočet délky jeho dovolené zajišťuje také rovnost mezi zaměstnanci se shodnou délkou TPD a odstraňuje dřívější rozdíly vyplývající z různé délky směn připadajících na 1 den čerpané dovolené a koneckonců i na výpočet samotné délky dovolené v „pracovních dnech dovolené“ závislé na tom, zda jde o rovnoměrné, nebo nerovnoměrné rozvržení pracovní doby do směn. K tomu nová právní úprava dovolené již nepřihlíží.

Týdenní pracovní doba

Vzhledem k významu délky TPD pro dovolenou připomeňme, co se podle zákoníku práce rozumí stanovenou, a co kratší TPD, v jejichž rámci je zaměstnanci rozvrhována pracovní doba do směn. Do stanovené nebo kratší TPD se zásadně nezahrnuje případná práce přesčas (ta je konána nad stanovenou TPD a mimo rozvrh směn), a proto její případný výkon nemá na dovolenou žádný vliv.

I. Stanovená TPD

Podle § 79 odst. 1 ZP činí délka stanovené TPD 40 hodin týdně.

Podle § 79 odst. 2 ZP činí délka stanovené TPD u zaměstnanců

  1. pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  2. s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  3. s dvousměnným pracovním

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo

Související články

Odpracovaná doba pro účely dovolené
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená od 1. 1. 2021
Nová právní úprava dovolené
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Nárok na dovolenou
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Náhradní volno za práci přesčas
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Spořicí konto pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti a čerpání dovolené
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Vyrovnávací období zaměstnance
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Hodinová mzda
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Plánování směny a svátek
Pracovní doba ve dvousměnném provozu
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Odklízení sněhu
Proplacení povinné přestávky v práci
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Stanovení pracovní doby
Práce o víkendu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce