Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou

Vydáno: 13 minut čtení

Nejvýznamnějším parametrem, na němž od 1. ledna 2021 závisí délka dovolené zaměstnance v příslušném kalendářním roce, je vedle výměry dovolené především délka jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“). Zatímco právní úprava, ve znění účinném do 31. 12. 2020, vycházela při určení délky dovolené z počtu pracovních dnů připadajících zaměstnanci podle rozvrhu směn pravidelně, popřípadě v průměru na týden jeho dovolené, a délka dovolené byla tudíž vyjádřena v „pracovních dnech dovolené“, nová koncepce dovolené od 1. ledna 2021 opustila toto pravidlo a nahradila je určením dovolené v hodinách, přičemž délka dovolené se stanoví v závislosti na počtu celých násobků stanovené nebo kratší TPD odpracovaných zaměstnancem v příslušném kalendářním roce a na výměře dovolené.

Závislostí délky dovolené na počtu odpracovaných hodin se v nové koncepci dovolené výrazně prosadil zásluhový princip, který převážil nad dřívějším kritériem délky trvání pracovního poměru v příslušném kalendářním roce. Stanovené kritérium konkrétní délky TPD zaměstnance pro výpočet délky jeho dovolené zajišťuje také rovnost mezi zaměstnanci se shodnou délkou TPD a odstraňuje dřívější rozdíly vyplývající z různé délky směn připadajících na 1 den čerpané dovolené a koneckonců i na výpočet samotné délky dovolené v „pracovních dnech dovolené“ závislé na tom, zda jde o rovnoměrné, nebo nerovnoměrné rozvržení pracovní doby do směn. K tomu nová právní úprava dovolené již nepřihlíží.

Týdenní pracovní doba

Vzhledem k významu délky TPD pro dovolenou připomeňme, co se podle zákoníku práce rozumí stanovenou, a co kratší TPD, v jejichž rámci je zaměstnanci rozvrhována pracovní doba do směn. Do stanovené nebo kratší TPD se zásadně nezahrnuje případná práce přesčas (ta je konána nad stanovenou TPD a mimo rozvrh směn), a proto její případný výkon nemá na dovolenou žádný vliv.

I. Stanovená TPD

Podle § 79 odst. 1 ZP činí délka stanovené TPD 40 hodin týdně.

Podle § 79 odst. 2 ZP činí délka stanovené TPD u zaměstnanců

  1. pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  2. s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  3. s dvousměnným pracovním

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Odpracovaná doba pro účely dovolené
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená od 1. 1. 2021
Nová právní úprava dovolené
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Nárok na dovolenou
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Přestávky v práci
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Několik poznámek k pracovní době
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Spory o mzdu za práci přesčas
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Vyrovnávací období zaměstnance
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Plánování směny a svátek
Hodinová mzda
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Stanovení pracovní doby
Odklízení sněhu
Zákoník práce
Správná výše týdenní pracovní doby
Práce o víkendu
Proplacení povinné přestávky v práci
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době