Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví

Vydáno: 29 minut čtení

Stavební průmysl má významný negativní dopad na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Je jedním z nejnebezpečnějších průmyslových odvětví v Evropské unii. Stavební práce probíhají v mnoha různých pracovních prostředích a pracovních podmínkách, což má vliv na množství vyskytujících se pracovních rizik. Mezi hlavní bezpečnostní rizika na staveništích patří práce ve výškách a ve výkopech.

Stavební dělníci však nejsou vystaveni pouze bezpečnostním rizikům, ale i zdravotním, které mohou způsobit vážná onemocnění, která mají negativní vliv na samotného zaměstnance, podnik i společnost. Jedním z těchto zdravotních problémů, které se ve stavebnictví mohou vyskytovat častěji, a to vzhledem k povaze práce, jsou onemocnění pohybového aparátu, neboli muskuloskeletální poruchy.

1. Změny v organizaci práce a muskuloskeletální poruchy

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nejčastějším zdravotním problémem spojeným s prací v Evropské unii. MSD se dotýkají zaměstnanců všech odvětvích a povoláních. Kromě negativních účinků na samotné zaměstnance vedou i k vysokým nákladům pro podniky a společnost.

Strategický rámec pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2014–2020 definuje MSD jako jednu z hlavních výzev, kterou je zapotřebí řešit. V tomto dokumentu se konkrétně uvádí, že „Zvláštní pozornost by měla být věnována řešení dopadů změn v organizaci práce na fyzické a duševní zdraví.“ [1]

Opakované vystavení faktorům ergonomických rizik může mít za následek onemocnění pohybového aparátu souvisejícího s prací. Jedná se o jedno z nejzávažnějších a nejrozšířenějších onemocnění související s prací, které způsobuje velkou finanční zátěž pro jednotlivce, podniky a společnost.

Ergonomická rizika jsou svojí povahou složitá a mnohorozměrná, a v případě, když se vyskytnou na pracovišti, mohou přímo způsobit nebo zhoršit již dřívější špatný zdravotní stav zaměstnance. Různé druhy práce přinášejí velmi rozdílné expozice. Rovněž je zapotřebí vzít v úvahu i věkové odlišnosti, odlišnosti životního stylu a genderové odlišnosti.

Druhou výzvou, které by měla být věnována patřičná pozornost, jsou psychosociální rizika a pracovní stres, který v současnosti patří mezi nejrychleji rostoucí problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Více než polovina zaměstnanců EU hlásí, že stres je na jejich pracovišti běžný, a čtyři z deseti si myslí, že se neřeší správně.

Stres na pracovišti má rovněž vážný dopad na produktivitu:

  • způsobuje přibližně polovinu zameškaných pracovních dní, protože absence jsou poměrně dlouhé,
  • stres zapříčiňuje sníženou výkonnost v práci a může vést až k pětinásobku nehod,
  • fluktuace zaměstnanců přibližně z pětiny souvisí se stresem v práci. [2]

Pandemie COVID-19 poukázala na zásadní význam zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současnosti probíhá veřejná konzultace o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (na období 2021–2027).

Tato iniciativa si klade za cíl udržet a zlepšit vysokou úroveň BOZP zaměstnanců v EU, a přispět k přípravě na nové krize a hrozby. Iniciativa identifikuje klíčové cíle a stanoví strategický rámec, aby povzbudila země EU a zúčastněné strany ke spolupráci na společných prioritách. O názory na budoucí strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (na období 2021–2027) je možné se podělit do 1. 3. 2021 na stránkách EU-OSHA.

Evropská komise předloží nový strategický rámec Evropské unie pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci v rámci svého pracovního programu na rok 2021 s názvem Vitální Unie v křehkém světě. [3]

Ergonomická rizika jedna z priorit EU

Ve sdělení Komise „Bezpečnější a zdravější práce pro všechny – Modernizace právních předpisů a politiky EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ (z roku 2017) se uvádí, že „Vystavení faktorům ergonomických rizik představuje v současné době jeden z hlavních problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v EU.“ [2]

Předcházení tomu, aby zdraví zaměstnanců bylo negativně ovlivněno MSD, a podpora zdravého pohybové

Související dokumenty

Související články

Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Prediktivní ukazatele výkonnosti pro trvalé zlepšování BOZP
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů
Prediktivní ukazatele výkonnosti pro trvalé zlepšování BOZP
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Expozice karcinogenům na pracovištích
Azbest a zdraví
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Horká léta na pracovištích
Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Předcházení stresu na pracovištích

Související otázky a odpovědi

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Šetření nemocí z povolání
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Zaměstnávání žáka