Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví

Vydáno: 29 minut čtení

Stavební průmysl má významný negativní dopad na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Je jedním z nejnebezpečnějších průmyslových odvětví v Evropské unii. Stavební práce probíhají v mnoha různých pracovních prostředích a pracovních podmínkách, což má vliv na množství vyskytujících se pracovních rizik. Mezi hlavní bezpečnostní rizika na staveništích patří práce ve výškách a ve výkopech.

Stavební dělníci však nejsou vystaveni pouze bezpečnostním rizikům, ale i zdravotním, které mohou způsobit vážná onemocnění, která mají negativní vliv na samotného zaměstnance, podnik i společnost. Jedním z těchto zdravotních problémů, které se ve stavebnictví mohou vyskytovat častěji, a to vzhledem k povaze práce, jsou onemocnění pohybového aparátu, neboli muskuloskeletální poruchy.

1. Změny v organizaci práce a muskuloskeletální poruchy

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nejčastějším zdravotním problémem spojeným s prací v Evropské unii. MSD se dotýkají zaměstnanců všech odvětvích a povoláních. Kromě negativních účinků na samotné zaměstnance vedou i k vysokým nákladům pro podniky a společnost.

Strategický rámec pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2014–2020 definuje MSD jako jednu z hlavních výzev, kterou je zapotřebí řešit. V tomto dokumentu se konkrétně uvádí, že „Zvláštní pozornost by měla být věnována řešení dopadů změn v organizaci práce na fyzické a duševní zdraví.“ [1]

Opakované vystavení faktorům ergonomických rizik může mít za následek onemocnění pohybového aparátu souvisejícího s prací. Jedná se o jedno z nejzávažnějších a nejrozšířenějších onemocnění související s prací, které způsobuje velkou finanční zátěž pro jednotlivce, podniky a společnost.

Ergonomická rizika jsou svojí povahou složitá a mnohorozměrná, a v případě, když se vyskytnou na pracovišti, mohou přímo způsobit nebo zhoršit již dřívější špatný zdravotní stav zaměstnance. Různé druhy práce přinášejí velmi rozdílné expozice. Rovněž je zapotřebí vzít v úvahu i věkové odlišnosti, odlišnosti životního stylu a genderové odlišnosti.

Druhou výzvou, které by měla být věnována patřičná pozornost, jsou psychosociální rizika a pracovní stres, který v současnosti patří mezi nejrychleji rostoucí problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Více než polovina zaměstnanců EU hlásí, že stres je na jejich pracovišti běžný, a čtyři z deseti si myslí, že se neřeší správně.

Stres na pracovišti má rovněž vážný dopad na produktivitu:

  • způsobuje přibližně polovinu zameškaných pracovních dní, protože absence jsou poměrně dlouhé,
  • stres zapříčiňuje sníženou výkonnost v práci a může vést až k pětinásobku nehod,
  • fluktuace zaměstnanců přibližně z pětiny souvisí se stresem v práci. [2]

Pandemie COVID-19 poukázala na zásadní význam zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současnosti probíhá veřejná konzultace o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (na období 2021–2027).

Tato iniciativa si klade za cíl udržet a zlepšit vysokou úroveň BOZP zaměstnanců v EU, a přispět k přípravě na nové krize a hrozby. Iniciativa identifikuje klíčové cíle a stanoví strategický rámec, aby povzbudila země EU a zúčastněné strany ke spolupráci na společných prioritách. O názory na budoucí strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (na období 2021–2027) je možné se podělit do 1. 3. 2021 na stránkách EU-OSHA.

Evropská komise předloží nový strategický rámec Evropské unie pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci v rámci svého pracovního programu na rok 2021 s názvem Vitální Unie v křehkém světě. [3]

Ergonomická rizika jedna z priorit EU

Ve sdělení Komise „Bezpečnější a zdravější práce pro všechny – Modernizace právních předpisů a politiky EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ (z roku 2017) se uvádí, že „Vystavení faktorům ergonomických rizik představuje v současné době jeden z hlavních problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v EU.“ [2]

Předcházení tomu, aby zdraví zaměstnanců bylo negativně ovlivněno MSD, a podpora zdravého pohybové

Související dokumenty

Související články

Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Prediktivní ukazatele výkonnosti pro trvalé zlepšování BOZP
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů
Prediktivní ukazatele výkonnosti pro trvalé zlepšování BOZP
Psychosociální rizika
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Expozice karcinogenům na pracovištích
Azbest a zdraví
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
Horká léta na pracovištích
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Předcházení stresu na pracovištích
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století

Související otázky a odpovědi

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Šetření nemocí z povolání
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP
Pracovní úraz a daňový náklad