Azbest je přírodní vláknitý minerál, který byl (a v některých částech světa stále je) pro své výborné fyzikálně-chemické vlastnosti používán zejména ve stavebnictví, ale i v dalších oborech lidské činnosti. Všechny typy azbestových vláken mohou být příčinou nádorových onemocnění (nádor plic, nádor pohrudnice - maligní mezoteliom, nádory pobřišnice, laryngu, ovarií) a azbestózy.

Azbest (též nazývaný osinek) je přírodní vláknitý minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách jako serpentiny a amfiboly. Serpentiny tvoří spirálová vlákna, dříve česky označovaná jako „hadce“. Jejich hlavním zástupcem je chrysotil, tzv. bílý azbest, CAS č. 12001-29-5, který tvořil až 94 % světové produkce. (1) Amfiboly jsou tvořeny vlákny rovnými a mohou být označovány jako „jinorázy“. Jejich zástupci jsou krocidolit (modrý azbest) CAS č. 12001-28-4 (cca 4 % světové produkce), amosit (hnědý azbest) CAS č. 12172-73-5 (cca 2 % světové produkce), tremolite CAS č. 77536-68-6, aktinolit CAS č. 77536-66-4 a anthofylit CAS č. 77536-67-5. (1)

Azbest se široce uplatňoval v mnoha oblastech jako zpevňující složka nebo jako tepelná, elektrická či zvuková izolace. Používal se ve třecích výrobcích, v plochém těsnění, uzávěrech či lepidlech. Díky své chemické odolnosti se používal v některých procesech, jako je filtrace či elektrolýza. Azbest se uplatňoval v obchodních, průmyslových i obytných budovách, jako izolační materiál se nachází také v železničních vagónech, na lodích a v jiných dopravních prostředcích, včetně letadel a některých vojenských vozidel.(2) Mezi nejznámější produkty vyráběné v minulosti na území České republiky patří například střešní šablony Eternit a Beronit (Šumperk, Beroun), netkaná textilie Netas (Zvěřínek), protipožární desky Pyral (Praha) či brzdové a třecí materiály (Kos

Související dokumenty

Související články

Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Psychosociální rizika
Expozice karcinogenům na pracovištích
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Horká léta na pracovištích
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Předcházení stresu na pracovištích
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce

Související otázky a odpovědi

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Šetření nemocí z povolání
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP

Související předpisy

64/1984 Sb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
394/2006 Sb. , kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)