Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory

Vydáno: 9 minut čtení

Článek má na cíl seznámit čtenáře s nebezpečím výbuchu spojeným s dopravou sypkých materiálů, se zaměřením na korečkové elevátory, které jsou široce používaným zařízením, zejména v zemědělském, krmivářském a potravinářském průmyslu, a které by při posuzování rizik výbuchu v technologickém procesu neměly být nikdy opomenuty.

Úvod

Nebezpečí výbuchu hořlavého prachu je spojeno s celou řadou průmyslových procesů, souvisejících s výrobou, či zpracováváním hořlavých pevných látek jako je uhlí, dřevo, plasty, obiloviny, ale i práškové kovy jako je hliník, zinek, či titan. Hořlavý prach může být v těchto procesech přítomen jako surovina, meziprodukt výroby, či jako odpad. K tvorbě výbušné směsi prachu se vzduchem může docházet při mletí, drcení, prosévání a dopravě hořlavých pevných látek, či v systémech odsávání prachu od technologických zařízení.

Korečkové elevátory

Kolečkové elevátory představují zařízení určené k dopravě sypkých nebo drobných kusových materiálů ve vertikálním směru. Korečkový elevátor se skládá z paty, kde materiál vstupuje do zařízení, šachty nebo šachet, ve kterých je materiál dopravován nahoru do tzv. hlavy, kde je materiál vysypáván do navazující technologie. Materiál je pomocí naběráků (korečků) upevněných na pásu transportován do horní výpadové hlavy, kde se korečky odstředivou silou vyprazdňují a materiál z korečků vypadává samospádem do dalších dopravních cest technologie. Hlavní části korečkového elevátoru jsou znázorněny na následujícím obrázku:

Obrázek 1 : Hlavní části korečkového elevátoru [3]

Hlavní části korečkového elevátoru

Související dokumenty

Související články

Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování hořlavých kapalin
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Azbest a zdraví
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Horká léta na pracovištích
Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Předcházení stresu na pracovištích
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Rizika a příležitosti kognitivní automatizace
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Související otázky a odpovědi

Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Šetření nemocí z povolání
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba

Související předpisy

406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu