Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015

Vydáno: 4 minuty čtení

Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) a oblastní inspektoráty práce jako kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a podmínek kontrolují mimo jiné i oblast diskriminace a nerovného zacházení, a to jak před vstupem do zaměstnání, tak i po vzniku pracovněprávního vztahu. Diskriminován může být zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. V případě, že je se zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání zacházeno méně výhodně z jiného důvodu, může se jednat o nerovné zacházení.

Zatímco v minulosti tato problematika tvořila součást každého hlavního úkolu kontrolní činnosti inspektorů na úseku pracovních vztahů a podmínek, v letech 2014 a 2015 se stala předmětem samostatných úkolů v programu kontrolních akcí.

V roce 2014 tak orgány inspekce práce zjistily celkem 75 případů nerovného zacházení, k němuž nejčastěji docházelo v oblasti odměňování. 60 případů nerovného zacházení inspektoři odhalili v souvislosti s agenturním zaměstnáváním. K 63 zjištěným případům diskriminace nebo nerovného zacházení pak došlo v souvislosti se vznikem pracovního poměru, přičemž se nejčastěji jednalo o diskriminační inzeráty.

Oblastní inspektoráty práce uložily v roce 2014 ve vztahu k případům diskriminace a nerovného zacházení celkem 112 pokut ve výši více než 4,7 mil. Kč.

V roce 2014 obdržel SÚIP celkem 365 podnětů upozorňujících na porušování pracovněprávních předpisů v oblasti rovného zacházení a diskriminace. V celkovém počtu podaných podnětů představovaly tyto podněty podíl ve výši 4,4%.

Údaje v této oblasti za rok 2015 – stejně jako údaje z veškeré kontrolní činnosti orgánů inspekce práce provedené v loňském roce – aktuálně procházejí sumarizací, celkovým zpracováním a vyhodnocením.

V průběhu prosince 2015 SÚIP zapsal do evidence celkem 1 752 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 13 656 500 Kč.

bezpečnost práce: 58 pokut ve výši 1 934 000 Kč
pracovní vztahy a podmínky: 150 pokut ve výši 5 941 500 Kč
zákon o zaměstnanosti: 34 pokut ve výši 5 781 000 Kč

Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka.

Jednu z dlouhodobých priorit kontrolní činnosti orgánů inspekce práce představuje kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli na základě podnětů podaných vůči těmto kontrolovaným subjektům ze strany občanů. Během uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval celkem 710 podnětů ke kontrole.

Rozvržení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

bezpečnost práce: 41 podnětů
pracovní vztahy a podmínky: 560 podnětů
zákon o zaměstnanosti: 109 podnětů

Nejčastěji se podatelé těchto podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (217 podnětů). Svými podněty dále poukazovali na možné závady na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (145 podnětů) a úseku nelegální práce občanů ČR (84 podnětů).

Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují rovněž bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je určeno občanům, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad bezpečnosti práce, pracovního práva nebo zákona o zaměstnanosti. V průběhu prosince se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 990 zájemců.

Během posledního měsíce loňského roku SÚIP zapsal do databáze celkem 3 306 pracovních úrazů. V 81 případech šlo o cizí státní příslušníky. Do kategorie smrtelných pracovních úrazů přitom spadalo 10 případů, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 97 případů, z toho 2 cizinci.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí v uplynulém měsíci podává tabulka.

Jihočeský kraj: 433
Moravskoslezský kraj: 385
Středočeský kraj: 335
Vysočina: 310
Plzeňský kraj: 290
Olomoucký kraj: 235
Pardubický kraj: 235
Královéhradecký kraj: 233
Jihomoravský kraj: 218
Hlavní město Praha: 176
Ústecký kraj: 120
Karlovarský kraj: 112
Zlínský kraj: 110
Liberecký kraj: 74
Neurčeno: 15
Rakousko: 7
Zahraničí: 6
Německo: 5
Slovensko: 3
Polsko: 2
Švýcarsko: 1
Francie: 1
POZNÁMKA:

Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 5.1.2016.

Související dokumenty

Související články

Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník