Expozice karcinogenům na pracovištích

Vydáno: 31 minut čtení

Vlivem expozice karcinogenům při práci v Evropské unii každoročně onemocní nádorovým onemocněním 120 000 osob a téměř 80 000 těchto případů končí smrtí. Rakovina tak vede mezi příčinami úmrtí spojenými s výkonem práce. Ročně se podílí na 53 % úmrtí spojených s povoláním, přičemž nejčastěji se jedná o rakovinu plic.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace je každý desátý pacient s rakovinou plic vystaven rizikům v zaměstnání. Zhruba 12 miliónů Evropanů je na pracovišti potenciálně vystaveno výfukovým plynům z naftových motorů. Mezi ně patří řidiči autobusů nebo kamionů nebo zaměstnanci ve stavebnictví.

Vedle výfukových plynů z naftových motorů je zde rovněž riziko expozice látkami, které vdechujeme, nebo s nimiž manipulujeme, jako jsou například použité minerální oleje. Zvýšené riziko expozice karcinogenům je v odvětví stavebnictví, chemického průmyslu, výroby automobilů, výroby nábytku, zpracování dřeva a zdravotnictví.

[1], [2], [3]

1. Evropa a její priority

Člověk je vystaven působení škodlivin v ovzduší, a to jak v běžném životě, tak na pracovištích. Škodliviny mají potenciál způsobovat zdravotní rizika, a to od podráždění očí a kůže až k závažným důsledkům v podobě vrozených vad a rakoviny. V případě rizik spojených s expozicí karcinogenům při práci musí povědomí zaměstnanců o příslušných nebezpečích odpovídat potencionálním následkům případné expozice.

Důležité:

Profesionální nádorová onemocnění vznikají až po dlouhé době expozice nebo latence karcinogenním látkám a směsím.

Nebezpečné látky se nacházejí přibližně na 40 % pracovišť. Expozice karcinogenům na pracovišti má každoročně na svědomí 80 000 úmrtí a náklady ve výši 2,4 miliardy EUR.

Nebezpečné látky můžeme vnímat z pohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Jedná se o látky, které byly klasifikovány jako nebezpečné, s dostupným bezpečnostním listem a příslušným označením. V tomto bodě je však velice důležité si uvědomit, že nařízení REACH neřeší problém látek vznikajících během výrobního procesu.

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatelé se musí důsledně věnovat nejenom látkám a směsím klasifikovaným jako nebezpečné, ale i škodlivinám vznikajícím při činnostech na pracovištích, které rovněž mohou být zdrojem vzniku rakoviny.

Důležité:

Klinický obraz nádoru se specificky neodlišuje od nádoru vzniklého v důsledku působení neprofesionálních faktorů. Při posuzování nemoci z povolání je tak rozhodující hodnocení úrovně profesionální expozice karcinogenům.

Zvyšování povědomí

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a jejich vedoucí si ne vždy uvědomují, že se na jejich pracovišti nebezpečné látky nacházejí. Pokud jsou si toho vědomi, pak často neznají, jak závažná rizika tyto látky představují. Zvyšování povědomí o povaze a výskytu nebezpečných látek a efektivních strategiích řízení je v rámci prevence ohrožení zdraví a životů zaměstnanců klíčové.

Substituce (nahrazování)

V prvním kroku je zapotřebí nebezpečné látky na pracovišti, pokud je to možné, zcela eliminovat. V mnohých případech je lze nahradit bezpečnějšími nebo méně nebezpečnými alternativami. Dále například místo pracovních procesů, při nichž tyto nebezpečné látky vznikají, používat procesy, při kterých k emisi nebezpečných látek nedochází.

Důležité:

Eliminace a substituce patří mezi nejdůležitější opatření v právních předpisech Evropské unie o nebezpečných látkách!

Řízení rizik

Chceme-li na pracovištích efektivně řídit rizika, musíme v organizaci vytvořit kulturu prevence. Klíčem k vytvoření této kultury prevence spočívá především v aktivním zapojení všech zaměstnanců, včetně vrcholového vedení, které hraje zásadní roli. Základním kamenem je pak hodnocení rizik a uplatňování hierarchického přístupu k prevenci.

Ohrožené skupiny zaměstnanců

Na pracovišti se můžeme setkat s různými skupinami zaměstnanců. Můžou to být například mladí zaměstnanci nebo ženy, včetně žen těhotných. Každá tato skupina potřebuje specifický přístup, který odráží i příslušná legislativa. Tyto specifické potřeby se rozpoznávají v rámci hodnocení rizik a následně realizují při přijímání příslušných preventivních opatření.

Riziko spojené s nebezpečnými látkami tak nejvíce ohrožuje ženy a mladé zaměstnance, migrující a dočasné zaměstnance. Důvodem může být,

Související dokumenty

Související články

Azbest a zdraví
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Zdravotní rizika spojená s prací na staveništi
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů
Psychosociální rizika
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Azbest a zdraví
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry
"Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou"
Horká léta na pracovištích
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zdravotní rizika spojená s prací na staveništi
Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Předcházení stresu na pracovištích

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb. zákoník práce
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Související otázky a odpovědi

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Šetření nemocí z povolání
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka